Czech Republic

Při svátečním honu na kance byl na Jihlavsku vážně postřelen myslivec

Oznámení o postøeleném úèastníku lovu policisté dostali krátce pøed pùl šestou veèer. Zranìní utrpìl na poli nedaleko mìsta. Šest myslivcù tam poøádalo hon na èernou zvìø.

„Pøi tomto odlovu došlo ke støelnému poranìní jednoho z úèastníkù. Postøelenı muž byl transportován se støednì tìžkım zranìním vrtulníkem letecké záchranné služby do zdravotnického zaøízení,“ uvedla policejní mluvèí Dana Èírtková.

Okolnosti, za kterıch byl muž postøelen, kriminalisté zjišují. Hned na místì zajistili zbraò, z níž vıstøel vyšel.

„Zahájili jsme úkony trestního øízení pro podezøení z trestného èinu ublížení na zdraví z nedbalosti,“ konstatovala Èírtková.

Úèastníkùm honu policisté rovnìž provedli zkoušku na alkohol. U pìti myslivcù byl test negativní, u zranìného muže policisté èekají na vısledky rozboru krve.

Kriminalisté zároveò provìøují, zda úèastníci honu dodrželi všechna aktuálnì platná vládní naøízení a mimoøádná opatøení proti šíøení koronaviru. Podle usnesení vlády se na hony vztahuje stejnì jako na vılovy vıjimka, úèastnit se jich mùže až padesát lidí. Dodržovat však musejí rozestupy a povinnost mít nasazené roušky.

Football news:

Liverpool's results are an anomaly. Don't be fooled by the shouting-the crisis is not so global (although it may cost the championship) Showsport's emotional reaction to Klopp's results
Leicester have stopped negotiations on the loan of Eriksen due to the high salary of the player
Buffon-Ronaldo: CR 760! I could have scored less
Barcelona's appeal against the suspension of Messi was rejected
The youngster agreed to go to Arsenal. Real will give midfielder in rent without the right of redemption
President of Genoa: I intend to keep Shomurodov. Juventus did not contact us
Liverpool have not scored any of their last 87 shots in the Premier League. The team has 4 consecutive matches without goals