Czech Republic

Prezident Zeman se k vyhoštění ruských diplomatů vyjádří příští neděli, opozice kritizuje odklad

„Širší vyjádøení zazní v nedìli 25. dubna v poøadu Partie,“ uvedl Ovèáèek. V sobotu po zveøejnìní informací mluvèí na twitteru uvedl, že Zemana o pøípadu informoval premiér Andrej Babiš (ANO) i vicepremiér Jan Hamáèek (ÈSSD). „Prezident republiky tedy veškeré informace má k dispozici. Nejvyšší ústavní èinitelé postupují v souèinnosti,“ dodal. Babiš novináøùm øekl, že Zeman ve vìci vládì vyjádøil absolutní podporu.

V reakci na dùvodné podezøení, že do vıbuchu munièního areálu ve Vrbìticích ve Zlínském kraji v roce 2014 byli zapojeni pøíslušníci ruské tajné služby GRU, bude z Èeska vyhoštìno 18 pracovníkù ruské ambasády, kteøí byli identifikováni jako èlenové ruskıch tajnıch služeb, oznámili v sobotu Babiš a Hamáèek. Rusko v prvních reakcích oznaèilo informace za absurdní a oèekává odvetné kroky vùèi èeskım diplomatùm v Moskvì.

Pøedseda KDU-ÈSL Marian Jureèka na twitteru ironicky poznamenal, zda Zemanovo vyjádøení k Vrbìticím pøíští nedìli není zbyteènì brzy. „Je neuvìøitelné, s jakou pomalostí a nechutí se náš prezident staví za naši zemi, bezpeènost a naše zájmy! Èekal bych od prezidenta jasné oficiální vyjádøení a napøíklad v nedìli veèer mimoøádnı projev k národu!“ doplnil.

Podle pøedsedkynì TOP 09 Markéty Pekarové Adamové se prezident odkladem okamžitého prohlášení už vlastnì vyjádøil. „(P)rezident dlouhodobì ruské zájmy na našem území prosazuje. Ústavní žaloba na prezidenta má další bod,“ napsala.

Zeman svım ohlášenım mlèením potvrdil, že není hlavou Èeské republiky, ale agentem nepøátelské velmoci, uvedl na twitteru místopøedseda STAN Petr Gazdík.

Pøedstavitelé Senátu odsoudili možné zapojení ruskıch tajnıch služeb do vıbuchu ve Vrbìticích jako akt státního terorismu. Babiš by mìl podle pøedsedy Senátu Miloše Vystrèila (ODS) iniciovat v NATO a EU spoleènı postup proti narùstání ruského vlivu. Hamáèek, kterı je nyní povìøenı i øízením ministerstva zahranièí, bude o pøípadu mluvit v pondìlí na zasedání ministrù zahranièí EU, oznámil na twitteru.

Národní centrála proti organizovanému zloèinu (NCOZ) v sobotu uvedla, že „v souvislosti s provìøováním okolností závažné trestné èinnosti“ pátrá po dvou mužích s ruskımi pasy, kteøí se v øíjnu 2014 pohybovali v Praze, Moravskoslezském a Zlínském kraji. Podle fotografií i jmen z pasù hledanıch mužù jde o stejné muže, kteøí jsou podezøelí z otravy bıvalého ruského tajného agenta Sergeje Skripala a jeho dcery Julije v britském Salisbury z roku 2018.

Sklad èíslo 16 ve Vrbìticích na Zlínsku explodoval 16. øíjna 2014, druhı sklad èíslo 12 pak 3. prosince téhož roku. Pøi prvním vıbuchu zemøeli dva lidé, exploze si vyžádaly evakuace obyvatel z okolí. Nìkterá média uvedla, že munice ze skladù mìla bıt dodána na Ukrajinu nebo do Sırie. Munice uloženou v dalších skladech povìøené složky z Vrbìtic odvezly..

Football news:

Griezmann spoke with Hamilton and visited the Mercedes boxes at the Spanish Grand Prix
Barcelona feels that Neymar used it. He said that he wanted to return, but extended his contract with PSG (RAC1)
Aubameyang to the Arsenal fans: We wanted to give you something good. I am sorry that we could not
Atletico did not lose at the Camp Nou. Busquets' injury is the turning point of the match (and the championship race?)
Verratti injured his knee ligaments in PSG training. Participation in the Euro is still in question
Neymar's contract in one picture. Mbappe wants the same one
Manchester United would like to sign Bellingham in the summer, not Sancho. Borussia do not intend to sell Jude