Czech Republic

Prezident Zeman podepsal jmenování generálů, šéfa BIS Koudelku opět nepovýšil

Jmenování do generálské hodnosti èi povıšení do vyšší generálské hodnosti se tıká 18 vojákù, policistù, hasièù, celníkù a pøíslušníkù Vìzeòské služby. Mezi povıšenımi je napøíklad policejní prezident Jan Švejdar nebo øeditel Vìzeòské služby Petr Dohnal.

Prezident generály každoroènì povyšuje u pøíležitosti státních svátkù 8. kvìtna a 28. øíjna. Letošní kvìtnové jmenování generálù se ale kvùli pandemii koronaviru neuskuteènilo. Pražskı hrad nakonec kvùli aktuálnímu vıvoji pandemie rozhodl i o odložení slavnostního aktu jmenování generálù v øíjnu. Zeman ale jmenovací rozkazy a rozhodnutí podle Ovèáèka podepsal. Náèelník Vojenské kanceláøe prezidenta republiky Jan Kaše øekl, že jmenováni a povıšeni budou k 27. øíjnu, tedy ke dni, na kterı se pùvodnì letos akt plánoval.

Kaše nyní vojákùm, kteøí jsou mezi povıšenımi, rozhodnutí prezidenta oznámí, tím nabude právní moci. U ostatních pøíslušníkù bezpeènostních sborù tento postup není nutnı. Všichni zároveò rozhodnutí èi rozkaz dostanou prostøednictvím pošty. O tom, kdy se slavnostní pøedání dekretù uskuteèní, bude teprve rozhodnuto podle vıvoje epidemie.

Zeman již døíve øekl deníku Mladá fronta Dnes, že navržené generály jmenuje s vıjimkou Koudelky. Prezident práci BIS opakovanì kritizuje, tajná služba se naopak doèkala opakované chvály od vlády èi Parlamentu. Podle Zemana by mìl bıt Koudelka z funkce odvolán.

Koudelka na twitteru BIS povıšenım pogratuloval a podìkoval vládì za navržení na povıšení i za zdùvodnìní. „I samotná nominace je ocenìním práce pro celou BIS,“ uvedl.

Kromì Koudelky vláda navrhla povıšit do hodnosti generálmajora policejního prezidenta Švejdara a jeho námìstka Martina Vondráška. Hodnost brigádního generála navrhla pro øeditele støedoèeskıch hasièù Miloslava Svatoše a zástupce velitele Záchranného útvaru Hasièského záchranného sboru ÈR Davida Kareše. Dohnal se koncem øíjna novì stane generálporuèíkem a øeditelka Vìznice Svìtlá nad Sázavou Monika Myšièková brigádní generálkou, stejnì jako zástupce generálního øeditele celníkù Pavel Kotraba.

Za armádu bylo do generálské hodnosti jmenováno 11 vojákù. Generálporuèíkem se novì stane zástupce náèelníka generálního štábu armády Miroslav Hlaváè a velitel velitelství pro operace Josef Kopeckı. Do hodnosti generálmajora byl povıšen šéf vojenskıch zpravodajcù Jan Beroun, jeho první zástupce Libor Jílek, velitel pozemních sil Ladislav Jung a zástupce velitele velitelství pro operace Petr Procházka. Na povıšení na brigádního generála obrana navrhla øeditele Agentury logistiky Stanislava Hudeèka, øeditele sekce zpravodajského zabezpeèení Vladimíra Langa, náèelníka Vojenské policie Miroslava Murèeka, øeditele sekce SHAPE zahranièního pracovištì Mons Romana Náhonèíka a velitele 21. základny taktického letectva Petra Tománka.

Football news:

The same goal Monday in the Euro 1960 final: did not see the ball fly into the net, and says that he had no right not to score
Monday's last name appeared by accident - because of a drunk person. He entered the day of the week in the documents
Messi is the only one in the top 5 European leagues not to score after 10 + shots in a championship game this season
Lampard on 3-1 with Leeds: I'm absolutely thrilled. On another day we could have scored 5-6
Koeman on 1:2 with Cadiz: the Mood was not too good. Lost because of an error
Mbappe scored his 100th goal for PSG and shares 4th place in the club's goalscoring list
As a child, Monday played with stockings with straw or cans of stew. And he told my mother that he goes to tennis