Czech Republic

Prezident Zeman bude týden mlčet, než se vyjádří k Vrběticím

„Prezident republiky byl o pøípadu informován panem pøedsedou vlády i panem vicepremiérem v prùbìhu soboty. Prezident republiky tedy veškeré informace má k dispozici. Nejvyšší ústavní èinitelé postupují v souèinnosti,“ uvedl v sobotu hradní mluvèí Jiøí Ovèáèek na Twitteru. Stejnou odpovìï poskytl i na dotazy novináøù.

Jiné vyjádøení k celé vìci Hrad ještì nevydal. A nìjakou dobu ani nevydá. „Širší vyjádøení zazní v nedìli 25. dubna v poøadu Partie (poøad televize Prima, pozn. red.),“ uvedl Ovèáèek na dotaz redakce iDNES.cz.

To však kritizují opozièní politici. „Tak to je fofr... Shròme si to: vèera – byl jsem informován, reakce 0. Dnes – vyjádøím se za tıden, reakce 0. Takto se chová hlava státu? Rád bych mu pøipomnìl, že je stále prezidentem suverénního státu a ne ruské gubernie,“ uvedl tøeba poslanec a bıvalı pøedseda lidovcù Marek Vıbornı.

Podobnì reagoval tøeba i místopøedseda Starostù a nezávislıch Petr Gazdík. „Prezident Miloš Zeman dnes svım ohlášenım mlèením potvrdil, že skutky není hlavou Èeské republiky, ale agentem nepøátelské velmoci,“ napsal na Twitteru.

S tím souhlasí i pøedsedkynì TOP 09 Markéta Pekarová Adamová. „Já bych øekla, že tímhle odkladem okamžitého prohlášení už se vlastnì vyjádøil. (P)rezident dlouhodobì ruské zájmy na našem území prosazuje. Ústavní žaloba na prezidenta má další bod,“ uvedla.

„Vyjádøení prezidenta, k Vrbìticím pøíští nedìli, není to zbyteènì brzy?
Je neuvìøitelné, s jakou pomalostí a nechutí se náš prezident staví za naši zemi, bezpeènost a naše zájmy! Èekal bych od prezidenta jasné oficiální vyjádøení a napøíklad dnes veèer mimoøádnı projev k národu!“ napsal zase pøedseda KDU-ÈSL Marian Jureèka.

Premiér Andrej Babiš v sobotu oznámil, že èeské bezpeènostní složky mají dùvodné podezøení, že do nièivého vıbuchu munièního areálu ve Vrbìticích na Zlínsku v roce 2014 byli zapojeni pøíslušníci ruské tajné služby. Na mimoøádné tiskové konferenci prohlásil, že Èesko je svrchovanı stát a musí na toto bezprecedentní zjištìní reagovat.

Èesko kvùli tomu vyhostí 18 pracovníkù ruského velvyslanectví v Praze, kteøí byli identifikováni jako èlenové ruskıch zpravodajskıch služeb. Èesko musí opustit do 48 hodin, øekl vicepremiér, ministr vnitra a povìøenı ministr zahranièí Jan Hamáèek. Ruští politici v prvních reakcích oznaèili tvrzení èeskıch vládních politikù za absurdní a oèekávají odvetné kroky vùèi èeskım diplomatùm.

Football news:

Griezmann spoke with Hamilton and visited the Mercedes boxes at the Spanish Grand Prix
Barcelona feels that Neymar used it. He said that he wanted to return, but extended his contract with PSG (RAC1)
Aubameyang to the Arsenal fans: We wanted to give you something good. I am sorry that we could not
Atletico did not lose at the Camp Nou. Busquets' injury is the turning point of the match (and the championship race?)
Verratti injured his knee ligaments in PSG training. Participation in the Euro is still in question
Neymar's contract in one picture. Mbappe wants the same one
Manchester United would like to sign Bellingham in the summer, not Sancho. Borussia do not intend to sell Jude