Czech Republic

Přestává pršet, mlha mizí. Sparťani, na led! Venkovní hokej jako odměna

Vládní naøízení spojená s opatøeními proti šíøení koronaviru pøinutila èeské hokejové kluby trénovat za nezvyklıch - venkovskıch - podmínek. 

Pražskı komfort Spartì už tıden nahrazuje venkovní høištì v Dobøíši. Tašky, obleèení nebo boty hráèùm leží bìhem tréninku na døevìnıch lavièkách nebo na zemi. Šatnu využívat nesmìjí, a tak se vìtšina z nich pøevléká venku, nìkdo poèká až domù.

„Na trénink jezdíme ve vıstroji navléknuté tak z pùlky. V celé vıstroji by to bylo nepohodlné, ona cesta z Prahy sem trvá 45 minut. Tady pak dooblékáme zbytek,“ vykládá 25letı obránce David Nìmeèek.

Filip Chlapík a další sparané vstupují na led v Dobøíši.

Pøíležitostnı reprezentant, kterı se po roce ve finské nejvyšší lize, která se teï normálnì dál hraje, rozhodl vrátit domù. „Jenže kdo to mohl èekat? Stejnì se to tıká celého svìta a my jen musíme reagovat, podøizovat se tomu, co je,“ øíká Nìmeèek smíøenì.

Páteèní ráno pøichystalo hokejistùm pražského klubu deštivı pohled.

„Uvidíme, jaké tam bude poèasí. Doufám, že nepojedeme zase domù,“ øíká sparanskı mluvèí Marek Táborskı ještì ráno.

Dlouho to vypadá bledì, celou cestu z Prahy leje.

Vìøte, nebo ne, pršet pøestává kousek pøed Dobøíší.

A proto: Zavázat tkanièky na bruslích, vzít hokejky a na led!

„Kdyby pršelo, bylo by to horší, puk by se zastavoval. Ale zima? Zažil jsem hokej v mínusech!“ zùstává pozitivní veterán z útoku Lukáš Pech. „Jsme hlavnì opravdu rádi, že nemusíme trénovat na suchu.“

Led v Dobøíši má své mouchy, i proto už po pùl hodinì bruslení vyjíždí na plochu postarší rolbaø se svım strojem. Uhladit rıhy, poupravit, co se poupravit dá.

„Dneska je led dobrej! Ve støedu byl horší, takovej mìkkej, rozbitej,“ nestìžuje si Pech.

Úplnì spokojené ovšem nevypadají trenéøi Miloslav Hoøava a Josef Jandaè. Nezdá se jim, jak jejich svìøenci v první pùli pøistoupili k cvièením.

A tak si svolávají hráèe ke støedovému kruhu a apelují na nì, a pøidají.

Jandaè: „Buïme pøece rádi, kde jsme!“

Hoøava: „Žádnı veteránskı hokej. Potøebovali jsme bıt na ledì, važme si toho.“

Zabralo to, opravdu.

Intenzita bruslení se zvyšuje, hokejisté mezi sebou víc mluví, ze všech cítím vìtší energii. Potvrzení pøichází záhy, když si jednotlivci sedají na støídaèku a sundávají nakrátko helmu. Zpocená, zahøátá tìla s chladnım prostøedím vytváøejí efekt, jako když se z lesa po dešti vypaøuje voda. 

Sparanùm se viditelnì „kouøí z hlavy“.

„Podmínky nejsou zrovna standardní, tak se to v hlavách možná trochu pere, svádí to k myšlence, že to není úplnì naostro. To je špatnì. Trenéøi nám to správnì pøipomnìli,“ uznává Nìmeèek.

„Nic jiného nám nezbıvá, máme herní vıpadek, musíme makat,“ kıvá hlavou Pech. 

Krapet netradièní podívanou nabízí i konec tréninku.

Pøipomíná to amatérské turnaje, kdy se na jednom høišti støídají po sobì jdoucí soupeøi.

Poslední minuty sparanského bruslení sledují už za odmlženımi skly konkurenti z plzeòské Škody.

Èasto pøátelé, jen v jiném dresu. I proto se pøi vımìnì mnozí zdraví, zastavují u sebe a prohazují rychle pár slov.

Prominentní ètveøici utvoøí tøeba tøi sparané - útoèníci Roman Horák a Michal Øepík a trenér Jandaè - s plzeòskou hvìzdou Milanem Gulašem.

Také obránce Nìmeèka hned nìkolik novì pøíchozích zdraví. „Taky vìtšinu lidí z Plznì znám, v sezonì 2016/17 jsem s nimi hrál v jednom tımu. Rád je vidím,“ usmìje se vysokı obránce.

Extraliga poslední dny doufá èím dál víc v návrat na zimní stadiony. Minimálnì k tréninkùm, nejlíp k samotnım zápasùm, pochopitelnì pøi dodržení pøísnıch podmínek, bez divákù a s pravidelnım testováním.

Ostatnì minulı tıden si ve spolupráci s hokejovım svazem spoèítala, že se promoøila už ze 73 procent.

„Bylo by nesmyslné, aby nám zakazovali odvádìt práci. Jsme promoøeni, chystáme se testovat. S rozumem nás snad pustí a lidi si budou moct sednout k televizi,“ myslí si Pech.

Football news:

Joseph Blatter: God called Maradona home
The streets of Naples and Buenos Aires are very sad. This day is a tragedy for millions
Manchester City reached the 1/8 final of the Champions League
The world says goodbye to Maradona. Even the English forgot about the Hand of God and recognized the greatness of the legend
Mourinho bought the Hamon Region for 500 pounds. He promised this if the defender does not beat Mahrez
River paid tribute to Maradona. Diego played for the club's superclasico Rivals
Unknown stories about Diego: as a child, there was not enough food for the whole family, my mother skipped dinner, at the first job I poisoned cockroaches