Czech Republic

Přes 733 tisíc na odměnách pro Mynáře. Kancelář prezidenta zveřejnila platy

„Vedoucí Kanceláøe prezidenta republiky Vratislav Mynáø se rozhodl zveøejnit v rámci otevøenosti vùèi veøejnosti výši platù vedoucích zamìstnancù Kanceláøe prezidenta republiky,“ uvedl mluvèí prezidenta Jiøí Ovèáèek ke zveøejnìným platùm. 

Od ledna do øíjna letošního roku mìl Mynáø èistý plat 1 074 632 korun a mimoøádné odmìny ve výši 276 554 korun. Øeditel Odboru tiskového Jiøí Ovèáèek mìl v tom samém období plat 591 384 korun a odmìny ve výši 91 670 korun. Mynáø už døíve uvedl, že platy øeditelù odborù i jeho plat jsou zcela srovnatelné s platy vedoucích pøedstavitelù v jiných státních institucích. 

Ze zveøejnìné tabulky vyplývá, že druhý nejvyšší plat po Mynáøovi má zástupce vedoucího KPR. Jeho plat bez odmìn se od roku 2016 pohyboval mezi 800 až 900 tisíci korunami. Letos mu do øíjna bylo vyplaceno 783 611 korun. 

Kanceláø prezidenta zveøejnila platy devíti vedoucích pracovníkù za pìt let....

Èisté roèní platy dalších hradních øeditelù odborù a sekcí loni byly od 632 000 do 936 000 korun. Na mimoøádných roèních odmìnách vìtšinou dostali kolem 220 000 korun za rok. Výjimkou byl øeditel administrativní sekce, který mìl asi o 100 000 korun více.

Právì na odmìnách loni Hrad vyplatil od roku 2016 nejvíce, a to 2,6 milionu korun. O rok døíve to bylo 1,69 milionu korun, v roce 2017 dostali  vedoucí pracovníci 2,13 milionu korun odmìn a v roce 2016 to bylo 1,87 milionu korun.

KPR se dlouho zveøejòování platù svých vedoucích pracovníkù bránila. Poprvé Hrad musel zveøejnit platy svých zamìstnancù na základì rozhodnutí soudu. Zveøejnìní naøídil Mìstský soud v Praze, který tak vyhovìl žalobì Kristýny Bašné, která zveøejnìní platù žádala. 

Tabulka ze záøí letošního roku ukázala platy vedoucích pracovníkù v roce 2016 a 2017. Mynáø mìl v tìchto letech plat s odmìnami zhruba 1,6 milionu korun èistého, tedy 133 tisíc mìsíènì, pøes milion brali další dva vedoucí úøedníci Hradu. Ovèáèek bral mìsíènì v roce 2017 èistého 62 500 korun.

Football news:

Hertha's sporting director loves signing players. Just look at his smile!
Rooney confirmed as Derby County head coach
Barca's presidential election will not take place on January 24 due to anti-coronavirus restrictions
Zlatan on Covid: I tried to train at home, but immediately felt tired
Bayern are Interested in Militao as a replacement for Alaba. The Brazilian has 3 matches for Real Madrid this season
Fiorentina Interested in Odriosola. The defender of Real Madrid played 1 match in the season
Pavlyuchenko on Tottenham: At first, my English was zero. When I drank a beer, I had good English, Spanish, and Portuguese