Czech Republic

PŘEHLEDNĚ: Západ pomáhá zoufalému Česku. Dorazí lékaři i ventilátory

V Èesku je podle posledních dat v nemocnicích 1 932 plicních ventilátorù, kvùli epidemii covidu-19 se dennì sleduje jejich volná kapacita. Zhruba v polovinì øíjna klesla pod 50 procent, aktuálnì je obsazeno 52,1 procenta.

USANárodní garda z Texasu a Nebrasky vyšle lékaøe

Americká Národní garda z Texasu a Nebrasky by mìla do Èeska vyslat lékaøe na pomoc se zvládáním koronavirové krize. Po jednání vlády to ve støedu uvedl premiér Andrej Babiš. Ètyøi sedmièlenné americké tımy by mìly dorazit pøíští tıden.

Lékaøi by dorazili s vlastním vybavením. Americké velvyslanectví uvedlo, že o vyslání americkıch specialistù hovoøil velvyslanec Stephen King s Babišem. „Tito vojenští zdravotniètí profesionálové mají zkušenosti s reakcí na koronavirové onemocnìní ve Spojenıch státech,“ uvedl King ve støedu.

Podle ministra zdravotnictví Romana Prymuly pøíjezd s Kingem dojednal vicepremiér Jan Hamáèek. Po zaslání žádosti do USA pøišla nabídka lékaøù z Národní gardy. Ameriètí lékaøi by mìli bıt nasazeni v nìkterém z nemocnièních zaøízení, kde bude nedostatek personálu. Pokud by byl zahájen provoz v polní nemocnici v Letòanech, pùsobili by v ní.

NATODorazí 60 ventilátorù a vojenští zdravotníci

Ministr obrany Lubomír Metnar øekl po ètvrteèním jednání vlády, že Severoatlantická aliance pošle Èesku ze svıch zásob 60 plicních ventilátorù.

Vláda také ve ètvrtek souhlasila s pobytem vojenskıch zdravotníkù èlenskıch zemí Evropské unie a NATO do 300 lidí pro pomoc s epidemií koronaviru po dobu do 90 dnù. Zahranièní vojáci budou v pøípadì nasazení v ÈR pùsobit beze zbraní a vždy ve spolupráci s èeskım zdravotním personálem.

EUÈlenské státy nabídnou své kapacity

Evropská komise kvùli vıvoji koronavirové epidemie dodá Èesku 30 plicních ventilátorù z krizovıch skladù Evropské unie. Na Twitteru to ve ètvrtek po telefonickém hovoru s pøedsedkyní komise Ursulou von der Leyenovou uvedl premiér Babiš. Zároveò komise propojí Èesko s ostatními èlenskımi státy bloku, které nabídnou své volné kapacity.

„Dìkuji za solidaritu a velmi rychlou reakci. Moc si té pomoci vážíme,“ napsal také premiér. Von der Leyenová následnì ve videu na twitteru uvedla, že Èesko èelí jedné z nejt잚ích situací v Evropì. 

„Nemocnice potøebují zdravotnické vybavení. EU je zde, aby pomohla. Zavolala jsem Andreji Babišovi, abych mu sdìlila, že rychle posíláme první sadu 30 ventilátorù z naší rezervy. Další pomoc bude následovat,“ napsala k pøíspìvku. 

Ve videu dále zmínila, že je komise v kontaktu s dalšími èlenskımi státy k zajištìní dalších ventilátorù pro ÈR. Napøíklad Nìmecko by v budoucnu mohlo vyslat armádu do zemí, které by potøebovaly pomoci v boji s pandemií covid-19.

Football news:

Flick about 3:1 with Stuttgart: we Understand that for such a game we will not get awards for beauty, but Bayern achieves results
Cloud has 112 dry games out of 200 for Atletico in La Liga. This is a record
Mahrez on Burnley's hat-trick: the Third goal is the best - I don't often score with my head. But city's victory is more important
Mourinho against Chelsea is always powerful. How will it be this time?
Real Madrid is the leader in students in the top-5 leagues. Spain generally dominates, and the supplier from Germany is only Stuttgart
Thomas Muller: What do they say, you need to prove yourself on a windy evening in Stoke? Stuttgart is not Stoke, but their team is good
Atletico won the sixth consecutive game in La Liga, a winless streak - 25 games