Czech Republic

PŘEHLEDNĚ: S kým se nestýkat, jak nakupovat. Jaká opatření platí od čtvrtka

1Omezení volného pohybu osob

Od ètvrtka platí naøízení o omezení volného pohybu osob a kontaktu s lidmi na dobu nezbytnì nutnou. Na veøejnıch místech mohou lidé pobıvat pouze ve dvou, s vıjimkou pro èleny domácnosti, dìti nebo lidi vykonávajících spoleèné zamìstnání. Naøízen je odstup dvou metrù.

Shromáždìní se novì mùže zúèastnit pouze 100 lidí, a to ve skupinách nejvıše po 20 lidech a pøi zachování rozestupù mezi skupinami úèastníkù alespoò dva metry.

Fungovat bude nadále veøejná hromadná doprava. V platnosti zùstanou roušky ve vnitøních prostorách, autech a v zastavìnıch èástech mìst, s vıjimkou pro èleny jedné rodiny nebo sportovce.

VıjimkyCesty do práce, nákupy, procházky

Mezi vıjimky z omezení pohybu patøí cesty do zamìstnání a vıkonu podnikatelské èinnosti, cesty za rodinou a blízkımi, obstarávání základních potravin, potøeb a služeb, a to i pro jinou osobu.

Lidé mohou nadále navštìvovat zdravotnická zaøízení a zaøízení sociálních služeb, vèetnì zajištìní doprovodu jinému èlovìku. Povoleny jsou i cesty za úèelem vyøízení úøedních záležitostí.

Fungovat budou i služby pro obyvatele vèetnì roznáškové služby. Lidé budou i nadále moct konat cesty za úèelem pohybu v pøírodì èi na chaty a chalupy, mohou se jich ale úèastnit nejvıše dva lidé. Vıjimka platí pro pøíslušníky jedné domácnosti. 

Lidé mohou také navštìvovat svatby a pohøby a konat cesty na tyto akce. Dovoleny jsou také cesty za úèelem vycestování ze zemì. Jezdit se mùže rekreaènì na chalupu nebo na chatu.

2Zákaz maloodchodního prodeje a poskytování služeb

Spoleènì s maloobchodem bude podobnì jako na jaøe kvùli koronavirové epidemii od ètvrteèních šesti hodin zakázán prodej služeb v provozovnách. 

Ve velkıch nákupních centrech budou otevøeny pouze prodejny potravin, drogerie, lékárny a nìkolik dalších provozoven.

„Ubytovací zaøízení nebudou moci od ètvrtka do 3. listopadu fungovat pro rekreaèní úèely, ke služebním cestám mohou bıt otevøeny,“ doplnil ministr zdravotnictví.

VıjimkyPotraviny, autoservisy, vıdejová okénka

Vıjimky budou podle Prymuly platit pro prodejny potravin, pohonnıch hmot, paliv, hygienického zbožní, kosmetiky a jiného drogistického zboží. Otevøeny budou i lékárny, vıdejny a prodejny zdravotnickıch prostøedkù, optiky a prodejny novin a èasopisù a tabákovıch vırobkù.

Aktuální poèet nakaženıch covid-19 v ÈR

I nadále budou lidé moct do prádelen a èistíren, stejnì jako do servisù silnièních vozidel, vèetnì provozoven odtahù a odstraòování závad vozidel, prodejen náhradních dílù k dopravním prostøedkùm a vırobním technologiím. Otevøeny zùstanou i myèky automobilù.

Fungovat budou prodejny malıch domácích zvíøat, krmiv a dalších potøeb pro zvíøata. 

Lidé si také budou moci vyzvedávat zásilky a zboží tøetích stran ve vıdejnách. Fungovat budou i prodejny zahrádkáøskıch potøeb vèetnì osiva a sadby. 

Nezastaví se ani pokladny s jízdenkami, provozovny pohøebních služeb èi kvìtináøství a textilní galanterie a prodejny s textilním materiálem.

Otevøeny zùstanou provozovny servisu vıpoèetní a komunikaèní techniky, spotøební elektroniky a dalších vırobkù pro domácnost. Tıká se to také zámeènictví èi oprav, údržby a instalaci strojù.

Pøítomnost veøejnosti v prostorách stravovacích služeb je i nadále omezená. Vıjimka platí pro provozy, které neslouží pro veøejnost, jako napøíklad zamìstnanecké jídelny èi jídelny ve zdravotnickıch zaøízeních èi v ubytovacích zaøízeních za podmínky, že poskytují stravování pouze ubytovanım lidem.

Restaurace dále mohou fungovat pouze v režimu vıdejového okénka, kdy si lidé mohou vzít potraviny s sebou. Stejnì tak budou nadále fungovat i restaurace v nákupních centrech.

3Omezení správních orgánù

Vláda omezí pøímı kontakt státní správy s veøejností, zejména tìch agend, kde musí bıt osobní kontakt. „Tam, kde je to možné, by mìli úøedníci pøejít na práci z domova. Upøednostòovanı je písemnı a elektronickı èi telefonickı kontakt pøed osobním. Pøíjem dokumentù pouze pøes podatelnu,“ upøesnil Prymula. 

Omezení rozsahu úøedních hodin bude na pìt hodin a dva dny v tıdnu. „Lidé by se mìli objednat, aby nedocházelo k nežádoucím frontám. Pøípadné agendy, které nejsou nutné, by nemìly probíhat,“ dodal. 

Football news:

Cherevchenko is the best RPL coach in November. He was ahead of Semak and Tedesco
Ronaldo on 750 career goals: Thanks to loyal opponents. You made me work harder every day
Neymar on reuniting with Messi: next year we have to do it
Scott Micromini: I hope Manchester United will win Leipzig and away
Lampard on whether Giroud will start in the Premier League: we'll See. Forward scored 4 goals for Sevilla
Lucescu after 0:3 with Juve: Dynamo is learning, getting experience and should go to the eurovesna
You can't be half-pregnant and half-make the playoffs. Tuchel on PSG's chances in the Champions League