Czech Republic

PŘEHLEDNĚ: Podívejte se, které prodejny mají od vlády výjimku a mohou zůstat nadále otevřené

Podobnì jako na jaøe zùstávají otevøeny prodejny potravin, lékárny anebo drogerie. Stopka se rovnìž netıká galanterií, hobby marketù èi prodejen s krmivy pro domácí zvíøata.

Vláda již døíve uzavøela provozny fittness a wellnes center, aquaparky, hospody, kavárny, restaurace i bary. Novì se opatøení kromì zoologickıch zahrad vztahuje i na zahrady botanické. Omezena je také veškerá kultura jako divadla èi galerie. 

Podle vládních dopruèení je v ideálním pøípadì možné jít do práce, dojít si nakoupit a pokud možno se nikde nezdržovat. Ministr zdravotnictví na svém Twitteru zveøejnil pøíspìvek, kde naopak doporuèuje pohyb na èerstvém vzduchu v pøírodì.

Níže najdete jmennı seznam míst, která i pøes tvrdá opatøení zùstávají otevøená zákazníkùm.

Obchody a provozovny, které zùstávají otevøené

 • prodejny potravin
 • prodejny pohonnıch hmot
 • prodejny paliv
 • prodejny hygienického zboží, kosmetiky a jiného drogistického zboží
 • lékárny vıdejny a prodejny zdravotnickıch prostøedkù
 • prodejny malıch domácích zvíøat
 • prodejny krmiva a dalších potøeb pro zvíøata
 • prodejny brılí, kontaktních èoèek a souvisejícího zboží
 • prodejny novin a èasopisù
 • prodejny tabákovıch vırobkù
 • prádelny a èistírny
 • provozovny servisu a oprav silnièních vozidel 
 • provozovny poskytovatelù odtahù a odstraòování závad vozidel v provozu na pozemních komunikacích
 • prodejny náhradních dílù k dopravním prostøedkùm a vırobním technologiím 
 • provozovny umožòujících vyzvednutí zboží a zásilky od tøetí strany, 
 • prodejny zahrádkáøskıch potøeb vèetnì osiva a sadby
 • pokladny prodeje jízdenek
 • kvìtináøství
 • provozovny pro sjednání provádìní staveb a jejich odstraòování, projektovou èinnost ve vıstavbì, geologické práce, zemìmìøièství, testování, mìøení a analızu ve stavebnictví
 • prodejny textilního materiálu a textilní galanterie
 • provozovny servisu vıpoèetní a telekomunikaèní techniky, audio a video pøijímaèù, spotøební elektroniky, pøístrojù a dalších vırobkù pro domácnosti
 • provozovny realitního zprostøedkování a èinnosti úèetních poradcù, vedení úèetnictví, vedení daòové evidence
 • zámeènictví a provozovny servisu dalších vırobkù pro domácnost, provozovny oprav, údržby a instalací strojù a zaøízení pro domácnost
 • pohøební služby
 • myèky automobilù 
 • prodejny domácích potøeb a železáøství
 • provozovny sbìru a vıkupu surovin a kompostáren, pøièemž uvedené zboží a služby se pøevážnì prodávají nebo nabízejí v dané provozovnì

Football news:

Dybala has not scored any points in this season's Serie A, he has played 6 matches
Giroud has 6 goals in his last 4 games. He has scored in his last 6 games in Chelsea's Premier League start
Solskjaer Pro 3:1 with West ham: Very happy with the game. Manchester United is getting more stable
Marcus Rashford: Manchester United will win more with more dry matches
Pirlo on 2:1 with Torino: after the break, we remembered that giving everything and sacrificing yourself is in the DNA of Juve
Juve have no defeats in the Serie A season: 5 wins, 5 draws
Ronaldo did not score in a Serie A match for the first time in the season. There were 8 goals in 5 games