Czech Republic

PŘEHLEDNĚ: Lockdown na polovic. S kým se nestýkat, jak nakupovat od čtvrtka

1Omezení volného pohybu osob

Od ètvrtka platí naøízení o omezení volného pohybu osob a kontaktu s lidmi na dobu nezbytnì nutnou. Na veøejnıch místech mohou lidé pobıvat pouze ve dvou, s vıjimkou pro èleny domácnosti, dìti nebo lidi vykonávajících spoleèné zamìstnání. Naøízen je odstup dvou metrù.

Shromáždìní se novì mùže zúèastnit pouze 100 lidí, a to ve skupinách nejvıše po 20 lidech a pøi zachování rozestupù mezi skupinami úèastníkù alespoò dva metry.

Fungovat bude nadále veøejná hromadná doprava. V platnosti zùstanou roušky ve vnitøních prostorách, autech a v zastavìnıch èástech mìst, s vıjimkou pro èleny jedné rodiny nebo sportovce.

VıjimkyCesty do práce, nákupy, procházky

Mezi vıjimky z omezení pohybu patøí cesty do zamìstnání a vıkonu podnikatelské èinnosti, cesty za rodinou a blízkımi, obstarávání základních potravin, potøeb a služeb, a to i pro jinou osobu.

Lidé mohou nadále navštìvovat zdravotnická zaøízení a zaøízení sociálních služeb, vèetnì zajištìní doprovodu jinému èlovìku. Povoleny jsou i cesty za úèelem vyøízení úøedních záležitostí.

Fungovat budou i služby pro obyvatele vèetnì roznáškové služby. Lidé budou i nadále moct konat cesty za úèelem pohybu v pøírodì èi na chaty a chalupy, mohou se jich ale úèastnit nejvıše dva lidé. Vıjimka platí pro pøíslušníky jedné domácnosti. 

Lidé mohou také navštìvovat svatby a pohøby a konat cesty na tyto akce. Dovoleny jsou také cesty za úèelem vycestování ze zemì. Jezdit se mùže rekreaènì na chalupu nebo na chatu.

Zákaz pohybu je s vıjimkou:

 • cest do zamìstnání a k vıkonu podnikatelské nebo jiné obdobné èinnosti a k vıkonu povinnosti veøejného funkcionáøe nebo ústavního èinitele,
 • nezbytnıch cest za rodinou nebo osobami blízkımi,
 • cest nezbytnì nutnıch k obstarávání základních životních potøeb (napø. nákup potravin, lékù a zdravotnickıch prostøedkù, hygienického zboží, kosmetiky a jiného drogistického zboží, krmiv a dalších potøeb pro zvíøata), vèetnì potøeb osob pøíbuznıch a blízkıch, zajištìní péèe o dìti, zajištìní péèe o zvíøata, využívání nezbytnıch finanèních a poštovních služeb, doplnìní pohonnıch hmot, odkládání odpadu,
 • cest nezbytnì nutnıch k zajištìní potøeb a služeb pro jinou osobu (napø. dobrovolnictví, sousedská vıpomoc),
 • cest do zdravotnickıch zaøízení a zaøízení sociálních služeb, vèetnì zajištìní nezbytného doprovodu pøíbuznıch a osob blízkıch, a zaøízení veterinární péèe,
 • cest za úèelem vyøízení neodkladnıch úøedních záležitostí, vèetnì zajištìní nezbytného doprovodu pøíbuznıch a osob blízkıch, 
 • vıkonu povolání nebo èinností sloužících k zajištìní a) bezpeènosti, vnitøního poøádku a øešení krizové situace, b) ochrany zdraví, poskytování zdravotní nebo sociální péèe, vèetnì dobrovolnické èinnosti, c) individuální duchovní péèe a služby, d) veøejné hromadné dopravy a další infrastruktury, e) služeb pro obyvatele, vèetnì zásobování a rozvážkové služby, f) veterinární péèe, 
 • cest za úèelem pobytu v pøírodì nebo parcích a pobytu tam a cest do vlastních rekreaèních objektù a pobytu v nich,
 • cest za úèelem vycestování z Èeské republiky, 
 • úèasti na svatbì a pohøbu, v poètu ne vyšším než 10 osob, a návštìvy høbitova,
 • cest zpìt do místa svého bydlištì

2Zákaz maloodchodního prodeje a poskytování služeb

Spoleènì s maloobchodem bude podobnì jako na jaøe kvùli koronavirové epidemii od ètvrteèních šesti hodin zakázán prodej služeb v provozovnách. 

Ve velkıch nákupních centrech budou otevøeny pouze prodejny potravin, drogerie, lékárny a nìkolik dalších provozoven.

„Ubytovací zaøízení nebudou moci od ètvrtka do 3. listopadu fungovat pro rekreaèní úèely, ke služebním cestám mohou bıt otevøeny,“ doplnil ministr zdravotnictví.

VıjimkyPotraviny, autoservisy, vıdejová okénka

Vıjimky budou podle Prymuly platit pro prodejny potravin, pohonnıch hmot, paliv, hygienického zbožní, kosmetiky a jiného drogistického zboží. Otevøeny budou i lékárny, vıdejny a prodejny zdravotnickıch prostøedkù, optiky a prodejny novin a èasopisù a tabákovıch vırobkù.

Zákaz je s vıjimkou tìchto provozù:

 • prodejen potravin,
 • prodejen pohonnıch hmot,
 • prodejen paliv,
 • prodejen hygienického zboží, kosmetiky a jiného drogistického zboží,
 • lékáren, vıdejen a prodejen zdravotnickıch prostøedkù,
 • prodejen malıch domácích zvíøat,
 • prodejen krmiva a dalších potøeb pro zvíøata,
 • prodejen brılí, kontaktních èoèek a souvisejícího zboží,
 • prodejen novin a èasopisù,
 • prodejen tabákovıch vırobkù,
 • prádelen a èistíren,
 • provozoven servisu a oprav silnièních vozidel,
 • provozoven poskytovatelù odtahù a odstraòování závad vozidel v provozu na pozemních komunikacích,
 • prodejen náhradních dílù k dopravním prostøedkùm a vırobním technologiím,
 • provozoven umožòujících vyzvednutí zboží a zásilky od tøetí strany,
 • prodejen zahrádkáøskıch potøeb vèetnì osiva a sadby,
 • pokladen prodeje jízdenek,
 • kvìtináøství,
 • provozoven pro sjednání provádìní staveb a jejich odstraòování, projektovou èinnost ve vıstavbì, geologické práce, zemìmìøièství, testování, mìøení a analızu ve stavebnictví,
 • prodejen textilního materiálu a textilní galanterie,
 • provozoven servisu vıpoèetní a telekomunikaèní techniky, audio a video pøijímaèù, spotøební elektroniky, pøístrojù a dalších vırobkù pro domácnosti,
 • provozoven realitního zprostøedkování a èinnosti úèetních poradcù, vedení úèetnictví, vedení daòové evidence,
 • zámeènictví a provozoven servisu dalších vırobkù pro domácnost,
 • provozoven oprav, údržby a instalací strojù a zaøízení pro domácnost,
 • provozoven pohøební služby, provádìní balzamací a konzervací, zpopelòování lidskıch pozùstatkù nebo lidskıch ostatkù, vèetnì ukládání lidskıch ostatkù do uren,
 • myèek automobilù,
 • prodejen domácích potøeb a železáøství,  provozoven sbìru a vıkupu surovin a kompostáren

Pøítomnost veøejnosti v prostorách stravovacích služeb je i nadále omezená. Vıjimka platí pro provozy, které neslouží pro veøejnost, jako napøíklad zamìstnanecké jídelny èi jídelny ve zdravotnickıch zaøízeních èi v ubytovacích zaøízeních za podmínky, že poskytují stravování pouze ubytovanım lidem.

Restaurace dále mohou fungovat pouze v režimu vıdejového okénka, kdy si lidé mohou vzít potraviny s sebou. Stejnì tak budou nadále fungovat i restaurace v nákupních centrech.

3Omezení správních orgánù

Vláda omezí pøímı kontakt státní správy s veøejností, zejména tìch agend, kde musí bıt osobní kontakt. „Tam, kde je to možné, by mìli úøedníci pøejít na práci z domova. Upøednostòovanı je písemnı a elektronickı èi telefonickı kontakt pøed osobním. Pøíjem dokumentù pouze pøes podatelnu,“ upøesnil Prymula. 

Omezení rozsahu úøedních hodin bude na pìt hodin a dva dny v tıdnu. „Lidé by se mìli objednat, aby nedocházelo k nežádoucím frontám. Pøípadné agendy, které nejsou nutné, by nemìly probíhat,“ dodal.

Aktuální poèet nakaženıch covid-19 v ÈR

Football news:

Neymar on reuniting with Messi: next year we have to do it
Scott Micromini: I hope Manchester United will win Leipzig and away
Lampard on whether Giroud will start in the Premier League: we'll See. Forward scored 4 goals for Sevilla
Lucescu after 0:3 with Juve: Dynamo is learning, getting experience and should go to the eurovesna
You can't be half-pregnant and half-make the playoffs. Tuchel on PSG's chances in the Champions League
Barcelona first ever Champions League penalty kick in 5 consecutive rounds
Almost pregnant doesn't mean pregnant. This is Tuchel's metaphor about PSG's chances for the Champions League play-offs: we explain their alignment with Manchester United and RB