Czech Republic

PŘEHLEDNĚ: Koronavirové volby jsou tu. Podívejte se, jak na to

1.Kde se bude volit?

Své zastupitele budou obèané vybírat ve tøinácti krajích, v tom ètrnáctém – v Praze – se nevolí. V rámci obmìny tøetiny Senátu budou mít možnost jít k volebním urnám i nìkteøí Pražané, konkrétnì ti z volebních obvodù è. 21 (Praha 5), 24 (Praha 9) a 27 (Praha 1). 

2.Kdy volby zaènou?

Kvùli koronavirové krizi odstartují už ve støedu. Lidé v karanténì mohou ten den od 7 do 15 hodin hlasovat z automobilù na tzv. drive-in stanovištích. Ve ètvrtek a v pátek pak mobilní komise s urnami objedou domy pro seniory a další peèovatelská zaøízení v karanténì. Další lidi v karanténì, kteøí si o to telefonicky požádají, navštíví komise v pátek a v sobotu. Pro všechny ostatní se volební místnosti otevøou v pátek od 14 do 22 hodin a v sobotu od 8 do 14 hodin. 

3.Kde bude možné volit z automobilù?

Na stanovištích drive-in v okrese, kde mají dotyèní trvalı pobyt. Stanoviš bude celkem 78. Tøeba pro volební obvody è. 21 a è. 27 bude umístìno na parkovišti Letná. Okres Brno-mìsto zase využije místo pøed hlavním vstupem na Vıstavištì. 

4.Jak bude probíhat hlasování na drive-in stanovištích?

Pøímo z vozidel. S komisaøi budou lidé komunikovat pøes stažené okénko. Auta vùbec neopustí. I v pøípadì této volby platí: mít zakryté dıchací cesty. Roušky nebo respirátory bude možné odložit jen na ztotožnìní. 

5.Co všechno mají mít lidé jedoucí na drive-in s sebou?

Kromì obèanského prùkazu (nikoli pasu) také doklad, že jsou v karanténì – potvrzení od lékaøe nebo hygieny nebo SMS zprávu o pozitivním vısledku testu na covid-19. Obecnì je doporuèováno, aby volièi mìli i vlastní psací potøeby. 

6.Jak budou volit ti, co nevyužijí drive-in?

Budou moci odvolit do zvláštní volební schránky. Svému krajskému úøadu se ale musí nahlásit telefonicky do ètvrtka 1. øíjna. A to do 20 hodin, pøièemž telefonní spojení lidé naleznou na webovıch stránkách svého kraje. Komise pro hlasování se k nim dostaví v pátek 2. øíjna od 7 do 22 hodin nebo v sobotu 3. øíjna od 7 do 14 hodin. Obèané by u sebe mìli mít obèanskı prùkaz, volièskı prùkaz (pokud jim byl vydán) a radìji i doklad o naøízené karanténì. 

7.Pùjdou komisaøi ke mnì domù?

Konkrétní místo hlasování (v bytì u volièe, na chodbì pøed bytem nebo venku pøed domem) je na domluvì s komisí pøi snaze o snížení kontaktù se tøetími osobami. Na místì na volièe komise vyèká nanejvıš 10 minut. Nedostaví-li se voliè k hlasování v této dobì, platí, že hlasování odmítl. 

8.Co když mi karanténa bude naøízena až v pátek?

Pokud voliè dostane upozornìní od hygieny až v prùbìhu pátku, pak jako pøípadnì možnı nakaženı pøijít volit nemùže. Takovım lidem volba nebude umožnìna. 

9.Jak budou volit lidé v pobytovém zaøízení uzavøeném kvùli covidu-19?

Do takového zaøízení se dostaví speciální komise, a to v prùbìhu ètvrtka 1. øíjna mezi 7. a 22. hodinou nebo pátku 2. øíjna mezi 7. a 18. hodinou. O konkrétním èase budou klienty informovat zamìstnanci pobytového zaøízení. Lidé by opìt mìli mít zakryté dıchací cesty, musí mít obèanskı, pøípadnì volièskı prùkaz, pokud jim byl vydán. 

10.Jak budou volit ostatní, kterıch se karanténa netıká?

Ve volebních místnostech. Lidé se do nich dostaví s rouškou, respirátorem nebo jinou pomùckou na zakrytí dıchacích cest. U vstupu si vydezinfikují ruce, pak v dvoumetrovıch rozestupech pøedstoupí pøed volebního komisaøe. Tomu pøedají obèanskı prùkaz a odstoupí na dva metry. Po vyzvání ke ztotožnìní si na okamžik sundají z oblièeje ochrannou pomùcku, naèež si ji znovu nasadí. Dále už volba bude probíhat standardnì. Jen prostory takzvanì za plentou budou tentokrát èastìji dezinfikovány, stejnì jako psací potøeby. Doporuèuje se ostatnì pøinést si vlastní. 

11.Co když si lidé doma zapomenou roušku?

Dostanou ji zdarma u vstupu do volební místnosti. 

12.A co když si nìkdo odmítne roušku nasadit?

Komise mu i tak musí umožnit odhlasovat. Zmínìnı èlovìk se ale dopouští pøestupku a bezesporu se nevyhne pokutì. Komise totiž o tom, že odvolil bez roušky, musí informovat hygieniky nebo policii èi správní úøad. A ti, vzhledem k tomu, že každı voliè musí bıt pøed volbou ztotožnìn, nebudou mít zase tak složitou práci nahlášeného odpíraèe roušek potrestat. V krajním pøípadì se pokuta mùže vyšplhat až ke tøem milionùm korun.

Football news:

The Messi Foundation won a lawsuit against the ABC newspaper. They wrote about the organization's tax fraud
Mbappe announced the death of 8-year-old Luca, who was battling cancer. The striker dedicated a goal to him on Saturday
Lippi finished his career as a coach. He won the 2006 world Cup with the Italian national team
Acts Kolisevski: Pirlo's perfect, because that gives us confidence. He is not afraid to produce young players
Laudrup on Hazard's injuries: it's sad to see months go by for such an outstanding player
The journalist apologized for statements to Fati: I wanted to extol the beauty of his movements
Khabib on meeting with Ronaldo: I was wondering how he keeps this fire going for 17 years. Motivation, discipline, as I understand it