Czech Republic

PŘEHLEDNĚ: Jaká pravidla budou platit od pondělí? Česko se probudí do mnohem přísnějšího režimu

Opatøení platí od pùlnoci na pondìlí, jednoduše je lze charakterizovat motem: zùstaòte doma, a když už ven musíte, vezmìte si respirátor. Nová pravidla bude namátkovì kontrolovat policie posílená až o pìt tisíc vojákù, škála trestù je od domluvy po dvacet tisíc korun. Podívejme se postupnì, do jakého režimu se zemì od pondìlí ponoøí.

Omezenı rádius pohybu

Nikdo nesmí opustit svùj okres nebo hlavní mìsto, žije-li v nìm. Je jedno, jestli èlovìk bude tam, co pøebıvá bìžnì, má hlášené trvalé bydlištì nebo na svojí chatì, ale pøed pondìlkem si musí jedno z tìch míst vybrat a až do konce platnosti opatøení tam setrvat. U párù, co žijí každı jinde, doporuèuje vláda (doèasné) sestìhování, chtìjí-li se vidìt.

Vıjimku ze zákazu tvoøí cesty do práce a za prací, k lékaøi, na úøady a kvùli péèi o blízké nebo zvíøata (èlovìk mùže mít tøeba kotce s králíky ve vedlejším okresu). Omezení neplatí na úèast na pohøbu, tam mohou lidé z celé zemì, ale v maximálním poètu patnácti; na svatbu ale smí jen lidé z jednoho okresu, pøejíždìt není dovoleno, a taky jich mùže bıt patnáct. Když nìkdo pojede na letištì, aby odcestoval ze zemì, taky mùže projet po cizích regionech, stejnì jako když pojede na zkoušku èi na praxi, závora neplatí ani pro øidièe rozvážkové služby. Zjevnı tranzit je povolenı, ale bez zastavování.

Úèel cesty se dokládá buï potvrzením od zamìstnavatele èi objednatele, žádankou od doktora nebo èestnım prohlášením, formuláø je na webu ministerstva zdravotnictví, ale lze ho i napsat ruènì. Policie nebo vojáci vždycky individuálnì uváží, jestli jim pøipadá èlovìk a jeho vysvìtlení dùvìryhodné. Tøeba rodina s lyžemi a krosnami a potvrzením od zamìstnavatele podezøení tìžko unikne.

Od devíti veèer do pìti ráno platí, že ven má jít èlovìk jen ve zcela nezbytnıch pøípadech: musí neodkladnì pomoci blízké osobì, zachraòovat majetek, jít do práce nebo z ní, pøípadnì je pobyt na ulici jeho prací, to se tıká tøeba policistù nebo tramvajákù. Taky se smí venèit psy, do pùl kilometru od domu.

Pøes den by èlovìk nemìl chodit nikam, pokud tam vyslovenì nemusí. Do „musím“ kategorie spadají vedle doktorù èi nákupù taky pobyty v pøírodì, parku, venkovní sportování, lidé mohou odjet i na svoji chatu nebo do zahrádkáøské kolonie, ale pozor, tady už neplatí perimetr okresu: na vydıchání v pøírodì èi na chatì, odkud se chce èlovìk zase vrátit domù, se vztahuje omezení pouze na území obce, kde se ten domov nachází. Nadto se smí na høbitovy.

Sociální kontakt

Každı by mìl na tøi tıdny vydržet jen se èleny vlastní domácnosti, pokud to aspoò trochu jde. Když pojede na chatu nebo na vılet, není dovoleno pøibírat k tomu pøíbuzné nebo pøátelé, co spolu nežijí pod jednou støechou. Na veøejnıch místech spolu mohou bıt nejvıše dvì osoby, co nejsou èleny jedné domácnosti, a pokud nejsou, musejí u toho mít nasazenou ochranu dıchadel. Obce a další provozovatelé mají dùraznì doporuèeno, aby zavøeli dìtská høištì, nebo je aspoò osadili cedulí o zákazu vstupu.

Zamìstnavatelé mají naøízeno poslat svoje lidi na home office, pokud to charakter práce umožòuje. V podnicích mají zùstat jen ti, bez kterıch se to opravdu neobejde, tøeba ostraha. Prùmyslová vıroba není omezením dotèená, vláda tam jen spustí dobrovolné pravidelné testování, které by za pár dnù mìlo pøejít v povinnost.

Zakrytı nos a pusa

Tam, kde je vyšší koncentrace lidí, musí dıchadla pod respirátor FFP2, KN95 nebo N95 a vyšší, v tom jsou obsažené i nanorespirátory. Takovımi místy jsou zastávky hromadné dopravy a její prostøedky, vèetnì dálkovıch vlakù a autobusù, obchody a další veøejné budovy, zdravotnická a sociální zaøízení; jen dìti od 2 do 15 let mohou mít i chirurgickou roušku. Nic jiného na oblièeji nestaèí. Chirurgická rouška pøedstavuje alternativu pøi pohybu všude jinde mimo domov, vèetnì zastavìnıch èástí obce a zjednodušenì øeèeno tam, kde na sebe narážejí více než dva lidi. Látkové roušky nebo šály už nedostaèují nikde. Celkovı pardon náleží dìtem do dvou let.

Obchody, trhy

Vìtšina provozoven bude mít zavøeno, velmi podobnì jako tomu bylo loni na jaøe. Poøád zùstal relativnì macatı seznam vıjimek potøeb, které vláda považuje za esenciální a nezbytné tak, že ani na tøi tıdny se lidé neobejdou bez jejich pøímého, prezenèního poøizování.

Pardon mají: prodejny potravin, drogérie, lékárny a vıdejny zdravotnickıch prostøedkù, èerpací stanice vèetnì bezobslužnıch automyèek, zverimexy, optiky, trafiky, zahrádkáøské potøeby a kvìtináøství, jízdenkové pokladny, železáøství a domácí potøeby (nepovažují se za nì podlahové krytiny a nábytek).

Nadále normálnì funguje také pohøebnictví, odtahová služba, servisy elektroniky i domácích potøeb a všechny vıdejny zboží koupeného pøes internet. Jezdí rovnìž taxíky.

Pokud je v provozovnì i zakázanı sortiment, prodávat se nesmí a obchodník má povinnost oddìlit ho tak, aby se k nìmu zákazníci nedostali.

Úplnì zavøeno má bıt o státním svátku i jiném svátku, a to celı den, v ostatní dny od devíti veèer do pìti ráno. Netıká se to èerpacích stanic, lékáren, prodejen na nádražích a letištích. Zdravotnickıch potøeb, taxíkù a stravovacích prostor v hotelích nebo podnicích.

Trhy nejsou dovolené, ani pojízdné prodejny, vıjimku mají krámky na koleèkách jen tehdy, když nabízejí potraviny a drogérii a jezdí do míst, kde to jinak poøídit nejde.

Velká nákupní centra musí omezit lavièky tak, aby se na nich nedalo shlukovat, nelze se pøipojit k bezdrátovému internetu, nefungují dìtské koutky. V malıch i velkıch provozovnách nesmí bıt více než jeden zákazník na 15 metrù ètvereèních.

Hospody, restaurace, stravovny

S vıjimkou závodních jídelen pro zamìstnance a hotelovıch restaurací nesmí žádnı stravovací provoz pustit hosty ke stolùm, vıdej jídla a pití pøes ulici, pøípadnì rozvoz tím není dotèenı. Èlovìk si smí sníst a vypít, co si poøídil i na ulici – pokud to nemá promile – ale tak, aby od ostatních, co nejsou èleny jeho domácnosti, držel aspoò dva metry.

Hotely mohou sytit jen své hosty (a ubytovat se mohou jen lidé na služební èi obchodní cestì, k èemuž musejí mít doklad), závodní jídelny zamìstnance daného podniku, a to všecko leda v dobì od pìti hodin ráno do devíti veèer. U stolu sedí nejvıš ètyøi lidi, mezi stoly je aspoò pùl druhého metru, celkovì tam nesmí bıt víc lidí než míst k sezení. Hudba nesmí hrát ani z rádia.

Nikde venku, na veøejnosti, se nesmí pít alkohol, uvnitø stravovacích zaøízení (pøi øeèenıch omezeních) ano.

Ubytování

Žádná krátkodobá a rekreaèní ubytování nejsou dovolená, pokud to není za úèelem podnikání èi vıkonu práce. Napøíklad pøijedou do obce lešenáøi a musejí nìkde pøespávat. Úèel cesty se dokládá potvrzením od objednatele služby nebo zamìstnavatele. Provozovatel hotelu èi penzionu má povinnost doklad vyžadovat a pak ho schraòovat, dokud má hosta v domì. Do hotelového pokoje smìjí složit hlavu také ti, komu byla naøízená pracovní povinnost (tøeba medici), cizincùm, kteøí tu nemají jiné bydlištì, ale vládnou oprávnìním ke vstupu do zemì, lidem, co museli vycestovat za zdravotním vıkonem, tøeba na operaci do jiného mìsta, než kde žijí, smí s nimi bydlet i doprovod. Ubytování lze také vyèlenit pro úèely izolace nebo karantény pro covidové pøípady.

Volnoèasová zábava

Pro diváky je jakákoli produkce zakázaná: žádné kino, divadlo, koncert ani cirkus. Umìlci mohou zkoušet, pøímo pøi práci i bez zakrytıch úst a nosu. Zpìv má obecnou stopku, protože urychluje let kapének, ale v rámci zkoušení scénického díla se povoluje s tím, že poèet lidí na jevišti nebo zkušebnì nesmí pøekroèit poèet metrù podlahové plochy dìleno ètyømi. Hráèi na nástroje se od sebe drží aspoò 1,2 metru daleko, ti se smyèci užívají každı svùj notovı pult, pokud to prostor povoluje.

Nesmí se konat ani poutì èi podobné tradièní akce, zavøeno mají herny, sázkové kanceláøe a kasína, všechna vnitøní sportovištì od posiloven až po kuželny. Dostat se nepùjde ani na bazén (fungovat smí jen rehabilitaèní láznì pro klienty, kteøí jedou na pojišovnu), do zoologické èi botanické zahrady, muzeí, galerií, zámkù, hradù èi hvìzdáren. Nejezdí vleky ani lanovky. Zavøeno mají diskotéky i tanèírny.

Na èervené stojí také kongresy, vzdìlávací akce a zkoušky. Pokud tedy nejde o praxi a prokázaní zpùsobilosti u lékaøskıch profesí, hasièù, dovoleny jsou též rekvalifikace a autoškoly: v jeden moment u toho nesmí bıt víc než deset osob, je-li zkouška ze zákona veøejná, maximálnì tøi hosté. V autì pøi vıcviku nebo zkoušce je nutné mít aspoò dvojkovı nebo srovnatelnı respirátor (FFP2, KN95, N95 a vyšší) bez vıdechového ventilu.

Je možné si pùjèit ètivo z knihovny, ale musí se nejdøíve dálkovì objednat, vyzvednout a vrátit ideálnì bezkontaktnì. Pokud to musí bıt kontaktnì, pak s aspoò dvojkovım respirátorem.

Škola a péèe o dìti

Všechny stupnì školství, od mateøinek po univerzity, budou na petlici. Vıjimku mají jenom školky pro dìti zdravotníkù, jinak nic. V provozu nebudou ani dìtské skupiny, kroužky nebo jiná zaøízení pro péèi o dìti. Pro øadu zamìstnancù to bude problém, protože není v jejich možnostech skloubit dìti s prací: stejnì jako na jaøe budou muset pøejít do režimu ošetøovného.

Football news:

Tuchel on the fight for the top 4: Everything is in the hands of Chelsea
Chelsea announced their withdrawal from the Super League last of the Premier League clubs
Six English clubs - Manchester United, Manchester City, Liverpool, Chelsea, Arsenal and Tottenham - intend to return to the Association of European Clubs (ESA) after they decided to withdraw from the European Super League
Super League does not give up: they promise to revise the format in order to return and save football further
Football belongs to the fans. Today, more than ever. Tweet of the day by Gerard Pique
AC Milan and Inter are withdrawing from the Super League
It turns out that Barcelona was not formally part of the Super League. Laporta is against her - and everything was planned in advance