Czech Republic

Předsudky přetrvávají v lidech i 120 let po hilsneriádě, říká advokát

„Podle dùkazù Leopold Hilsner nemìl spravedlivı proces,“ øekl advokát Lubomír Müller. Podle nìj není primárnì dùležité posoudit, jestli Hilsner ženu skuteènì zavraždil. Dùležitìjší je nejprve posoudit, jestli Hilsner mìl vùbec spravedlivı soudní proces.  

Bìhem soudu byl patrnı vliv antisemitismus, kterı ovlivnil proces. „Pøedsudky jsou v lidech silnì zakoøenìné. Proces byl ovlivnìn silnì mimosoudními antisemitskı vlivy,“ øekl Müller.

Hilsner byl odsouzen na základì nepøímıch dùkazù, pøedevším kvùli vıpovìdi pana Pešáka, kterı údajnì poznal Hilsnera podle chùze na vzdálenost vìtší než pùl kilometru.    

Ministrynì spravedlnosti Marie Benešová dospìla k závìru, že byl porušen zákon pøi nespravedlivém soudu. Proto se nyní pøípad mùže opìt otevøít. Podle Müllera zatím není jasné, jestli se znovu budou pomocí forenzní vìdy zkoumat dùkazy.   

I nyní se advokát setkává s antisemitismem, podle nìj mu nìkteøí lidé píší, že hájí Žida. „Pan Hilsner byl velmi problematická osobnost. Ale všichni mají právo na spravedlivı proces,“ øekl Müller.

Nespravedlivé procesy se však táhnou napøíè celou historií. Stížnost pro porušení zákona lze podat bez èasového omezení, to stejné platí i pro obnovu øízení. „Zatím jsem nejstarší pøípady, na kterıch jsem pracoval a které skonèily oèištìním jmen, byly z let 1923 a 1928,“ dodal advokát.  

Kauza Hilsner

„Navzdory tomu, že od událostí uplynulo 120 let, vzbuzuje stále kauza nejen mezi obyvateli Polné silné emoce. Shodnì tvrdí, že Hilsner to neudìlal,“ pøipomíná Müller. 

Müller v pøípadu odkazuje na Úmluvu o ochranì lidskıch práv a základních svobod, podle níž má každı právo na spravedlivı proces pøed nezávislım soudem. 

Také na to, že rozsudek se stále osobnì dotıká ještì dnes žijících lidí. K èeskobudìjovickému krajskému státnímu zastupitelství dal advokát podnìt k pøezkumu v èervenci.

Snahy o revizi procesu, ve kterém se pùvodnì angažoval ve prospìch obžalovaného i prezident Tomáš Garrigue Masaryk, se objevují v celém prùbìhu minulého století. První hned po rozsudku. Neúspìšnì. Podnìty ke stížnosti pro porušení zákona odmítly naše instituce v letech 1998 a 1999.

Müller podal další v letech 2019 a 2020 pøímo ministryni spravedlnosti Marii Benešové. V lednu 2019 koneènì vyhovìl Nejvyšší soud Èeské republiky stížnosti pro porušení zákona a v Hilsnerovì kauze bylo možné napadnout rozsudek v Písku.

Advokát Müller je známı z rehabilitací odpíraèù základní vojenské služby nebo jako právní zástupce lidí zranìnıch nebo zastøelenıch èeskoslovenskımi pohranièníky. 

Football news:

Tottenham want to sign rüdiger due to too high price for Skrinjar
The package goes to Lyon for 21 million euros. Milan will get a percentage of the midfielder's resale
Sancho and Buerki will not play against Bayern in the German super Cup match. They have SARS
The Commission on the vote of no confidence in Bartomeu started its work. Within 10 working days, it will check the collected signatures
Gian Piero Gasperini: Today, only Juventus and Inter can talk about the scudetto. Maybe even Napoli
Juventus contacted Lyon yesterday about Aouar's transfer. There has been no offer yet
Lyon is ready to lower the price of Depay. Now the club demands 25 million euros from Barca