Czech Republic

Předsedou Rady Českého rozhlasu je Miroslav Dittrich

Místopøedsedou byl zvolen Zdenìk Mahdal, druhým místopøedsedou je od kvìtna Tomáš Kòourek, uvedla Blanka Bumbálková z tiskového Èeského rozhlasu.

Miroslav Dittrich byl od jara povìøen doèasným øízením rady do doby, než bude mít plný poèet èlenù. V minulosti v rozhlase pracoval jako moderátor, šéfredaktor stanice Èeský rozhlas Dvojka nebo øeditel výroby umìleckých poøadù. Vedle rozhlasu pracoval i v Èeské televizi, kde mimo jiné vedl ekonomickou redakci zpravodajství.

Devítièlenná Rada Èeského rozhlasu je kompletní od úterý, kdy poslanci na poslední dvì volná místa zvolili pøedsedu Èeského svazu chovatelù a øeditele Výstavištì v Lysé nad Labem Ondøeje Matouše a scenáristu a bývalého pracovníka Èeského rozhlasu Josefa Nerušila.

Rada Èeského rozhlasu je orgán, jejímž prostøednictvím veøejnost uplatòuje své právo kontroly tohoto veøejnoprávního média. Do pùsobnosti rady náleží napøíklad jmenování a odvolání generálního øeditele a schvalování rozpoètu.

Football news:

Simeone's most crushing defeat at Atletico: lack of Parti, clever adaptation of the flick and grandiose Coman
Barca players are unhappy that some players have extended their contracts with reduced wages (Marca)
Capello on the debut of the Beginning: Fantastic goal. I spoke with Gasperini, he is happy
A Spanish journalist compared Fati to a black salesman running away from the police. Barcelona sues (despite the apology)
We play with major soccer bandits, and I get a yellow for it? Mueller - referee of the match with Atletico
Samuel eto'o: Guardiola is great. He didn't go out just for Messi
Amazing time Loko: boldly came out from under pressure, were reliable from behind and attacked beautifully through Miranchuk