Czech Republic

Předsedou Asociace krajů se stal Martin Kuba za ODS, jeho místopředsedou bude Ivo Vondrák za ANO

Po minulıch krajskıch volbách pøed ètyømi lety se pøedsedkyní Asociace krajù stala Jana Mraèková Vildumetzová (ANO), která nahradila Michala Haška (ÈSSD). Prvním místopøedsedou byl zvolen Jiøí Zimola (ÈSSD). Zimola na funkci hejtmana rezignoval v dubnu 2017, mandát nedokonèila ani Vildumetzová, která se na konci loòského roku funkce vzdala s ohledem na tìhotenství.

Letos tak z titulu funkce místopøedsedy zastupoval kraje tehdejší hejtman Vysoèiny Jiøí Bìhounek (za ÈSSD). V posledních tıdnech byl zastupováním asociace povìøen doèasnì libereckı hejtman Martin Pùta (SLK), kterı po øíjnovıch volbách zùstal ve funkci jako jedinı z dosavadních místopøedsedù asociace. Asociaci pøed Vildumetzovou vedli jen Tošenovskı a Hašek.

Kuba je èlenem ODS od roku 2003, od listopadu 2012 do ledna 2014 byl prvním místopøedsedou strany a po demisi Petra Neèase i jejím úøadujícím pøedsedou. V Neèasovì vládì byl pøedtím v letech 2011 až 2013 ministrem prùmyslu a obchodu. Hejtmanem byl zvolen pøed mìsícem, ODS v Jihoèeském kraji utvoøila koalici s KDU-ÈSL a TOP 09, ÈSSD a hnutím Jihoèeši.

Asociace sdružuje všechny kraje v ÈR a jejím úkolem je hájit a prosazovat jejich spoleèné zájmy. Pomáhá taky se vzdìláváním krajskıch zastupitelù a je krajùm nápomocná pøi jejich zahranièních aktivitách. Dùležitou roli hraje i pøi aktuální koronavirové epidemii, o koordinaci èinnosti regionù pravidelnì jedná s Ústøedním krizovım štábem.

Vizitka Martina Kuby

 • Datum a místo narození: 9. dubna 1973, Èeské Budìjovice
 • Vzdìlání: nejprve vystudoval stavební prùmyslovku (1991), poté obor zdravotnickı záchranáø na støední zdravotnické škole (1995) a nakonec 1. lékaøskou fakultu Univerzity Karlovy v Praze, specializace anesteziologie (2002).
 • Souèasné funkce: hejtman (od 2020) a zastupitel (od 2016) Jihoèeského kraje, zastupitel Èeskıch Budìjovic (od 2018); pøedseda jihoèeské krajské organizace ODS (od 2008).
 • Praxe: od roku 2002 byl lékaøem Zdravotnické záchranné služby Jihoèeského kraje (zasahoval mimo jiné u tragické nehody autobusu u Nažidel) a anesteziologem na oddìlení kardiochirurgie ARO Nemocnice Èeské Budìjovice; roce 2004 se stal provozovatelem pekárny Fornetti v Èeskıch Budìjovicích; v roce 2007 založil sí obchodù Fruit Frog - ovocné koktejly; po odchodu z vysoké politiky založil firmu OIG Power, která se vìnuje vıvoji a vırobì úložiš energie, mj. spolupracuje s ÈEZ.
 • Pùsobení v politice: od roku 2003 èlen ODS; v roce 2006 byl poprvé zvolen do zastupitelstva Èeskıch Budìjovic (byl jím dvì volební období s pøestávkou od øíjna 2010 do bøezna 2011, znovu v nìm zasedá od pøedloòskıch voleb); v øíjnu 2008 byl zvolen do krajského zastupitelstva a stal se prvním námìstkem hejtmana; krajské funkce opustil, když se stal ministrem prùmyslu a obchodu ve vládì Petra Neèase (ODS), kterım byl od listopadu 2011 do èervence 2013; od listopadu 2012 do ledna 2014 byl prvním místopøedsedou ODS, po Neèasovì demisi a odchodu z èela strany v èervnu 2013 byl i úøadujícím pøedsedou strany.
 • Letos na jaøe stál Kuba u projektu, kterı zjišoval na Strakonicku a Písecku pøítomnost protilátek na novı typ koronaviru. "Nevyužívali jsme napøíklad rychlotesty. Ale urèitì se vısledky nedají pøepoèítat na celou populaci. S vısledkem se spíš musí poprat statistici," uvedl v èervnu po zveøejnìní vısledkù, které se lišily od vıstupù studie kolektivní imunity na úrovni ÈR.
 • Pøed dvìma lety se jím vedená kandidátka ODS v Èeskıch Budìjovicích po komunálních volbách zapojila do rozhovorù o vytvoøení koalice na magistrátu, nakonec ale zùstali obèanští demokraté v opozici. Vítìzné ANO navrhovalo spoleèné jednání s Hnutím Obèané pro Budìjovice (HOPB) a ODS, ale HOPB nemìlo zájem. Dùvodem byla podle pøedsedy hnutí Iva Moravce mimo jiné Kubova osoba. "Ano, i toto hrálo svou roli," uvedl.
 • V èervnu 2010 neúspìšnì kandidoval na místopøedsedu ODS. Nemìl ale tehdy podporu lídra strany Neèase, podle nìhož by "ve vedení ODS nemìli bıt lidé, kteøí reprezentují velkou koalici. V jižních Èechách je velká koalice, on sám (Kuba) je námìstkem sociálnìdemokratického hejtmana". Ve stranickıch volbách v listopadu 2012 se stal prvním místopøedsedou, porazil tehdy dosavadní první místopøedsedkyni a tehdejší šéfku Snìmovny Miroslavu Nìmcovou.
 • Ve volbách do Snìmovny v roce 2013 byl tehdejší úøadující pøedseda strany Kuba lídrem jihoèeské kandidátky ODS, do Parlamentu se ale nedostal. Obèanští demokraté tehdy v kraji - i kvùli celostátnímu propadu, strana otøesená po pádu Neèasovy vlády získala 7,72 procenta hlasù - dosáhli jen na jeden mandát, kterı díky preferenèním hlasùm získal nìkdejší jihoèeskı hejtman za ODS Jan Zahradník. V posledních volbách do Snìmovny v roce 2017 Kuba nekandidoval.
 • Kuba bıval døíve v médiích spojován s vlivnım jihoèeskım podnikatelem a èlenem ODS Pavlem Dlouhım, oznaèovanım za regionálního kmotra. Podle døívìjších Kubovıch vırokù je vliv Dlouhého na jihoèeskou ODS v médiích démonizován.
 • V dubnu 2013 skonèil na druhém místì v anketì Ropák za nejvìtší antiekologickı poèin, za Státní energetickou koncepci ÈR do roku 2040, která poèítá s vìtším využitím jaderné energie a postupnım uzavíráním dožívajících uhelnıch elektráren.

Football news:

Kepa conceded 8 goals in 6 matches of the season for Chelsea
Musa could move to West Brom before the end of the season. Medical check-up-on Wednesday (Daily Mail)
Fikayo Tomori: Maldini, the best defender in history, called me and I knew I wanted to play in Milan
Benitez will not return to Chelsea if Lampard leaves, and will not take charge of Newcastle until the change of ownership
Arthur scored for Juventus for the first time. He is playing his 19th game for the club
Chelsea fans supported Lampard with the We Believe in Frank banner. Then. Now. Always
Real Madrid DIRECTOR Butragueno: Everyone knows what Zidane means to us. Rumors appear when there are no wins