Czech Republic

Pražský primátor Hřib bude pomáhat jako dobrovolník v nemocnici, řízení města to podle něj neovlivní

Høib vystudoval jednu z pražskıch lékaøskıch fakult, lékaøskému povolání se nicménì nikdy nevìnoval a pøed vstupem do politiky pracoval v informatice a øízení ve zdravotnictví. „Mım cílem je motivovat lidi, kteøí mají lékaøské vzdìlání, ale v oboru podobnì jako já nepracují, aby se zapojili a pomohli nemocnicím, které jsou kvùli nedostatku personálu nuceny bìhem souèasné pandemie covidu-19 omezovat provoz,“ uvedl primátor. Dodal, že dobrovolníky se mohou po absolvování kurzu stát i lidé bez zdravotnického vzdìlání a že každı mùže pomoci už tím, že bude dùslednì dodržovat hygienická pravidla.

V dùsledku nákazy mezi zdravotníky a rùstu pøípadù hospitalizovanıch s covidem-19 se nemocnice potıkají s nedostatkem personálu, kterı se podle pøedpokladù bude ještì zhoršovat. Angažují se proto studenti z øad medikù a dalších oborù, kterım vláda uložila pracovní povinnost. Zapojit se mohou i lidé se zdravotnickım vzdìláním nebo s jednoduchımi kurzy, kteøí mohou v nemocnicích vypomáhat. Napøíklad Èeskı èervenı køíž nabízí v Praze a v Brnì jednodenní kurzy, po kterıch mohou dobrovolníci v nemocnicích pomáhat s nejjednoduššími úkony, jako je hygiena nebo podávání stravy nemocnım. Èeská lékaøská komora také vyzvala lékaøe žijící v zahranièí, aby se vrátili a vypomohli. Lékaøskım personálem plánují ÈR vypomoci také Spojené státy.

Football news:

Тот Tottenham midfielder Winks scored from 49 yards. This is the 3rd result in the Europa League, all - in this draw
This miss will hurt all men: Molde player missed from half a meter and drove into the bar
Mikel Arteta: I am Very happy with Pepe's game against Molde. Arsenal played well overall
Napoli players came out in t-shirts with Maradona's name and number 10 for the Europa League match
Daniele Bonera: Milan is happy with the game with Lille and only regrets the result
Neymar on Maradona: You will always remain in our memory. Football is grateful to you
If football was a movie, Diego would be its main character. Showsport readers say goodbye to Maradona