Czech Republic

Praktičtí lékaři očkují bez humbuku. Pacienty dobře znají

Nad debatami kolem oèkování a vakcín kroutí mnozí praktiètí lékaøi nevìøícnì hlavou. Nechápou napøíklad odpor vùèi produktu od firmy AstraZeneca. „Po aplikaci této vakcíny klesla ve Velké Británii úmrtnost lidí nad osmdesát let o 62 procent,“ øíká Cyril Mucha, praktickı lékaø a èlen vedení Spoleènosti všeobecného lékaøství.

Na druhou stranu je skeptickı vùèi nadšení pro ruskou vakcínu Sputnik V. „Je paradox, že se setkáváme s nedùvìrou v to, jak byly rychle vyvinuty a otestovány vakcíny, kterımi se už oèkuje, a na druhou stranu by se nìkteøí nechali oèkovat látkou, o které nevíme vùbec nic. Dokud nebude Sputnik schválenı institucí, která je vìrohodná, tak bych to žádnému ze svıch pacientùm nepíchnul,“ zmiòuje Mucha a dodává: „Vìøím ruskım vìdcùm, ale nevìøím ruskım institucím. Jak mám vìøit, že ve státì, kterı nedodržuje základní právní normy, budou studie a registraèní úøady v poøádku?“

Praktiètí lékaøi jsou podle Petra Šonky, pøedsedy Sdružení praktickıch lékaøù, na masivní oèkování svıch pacientù dobøe pøipraveni. Teï mohou oèkovat i ty, jimž je ménì než osmdesát let. „Neznám ze svého okolí kolegy, kteøí se do toho nechtìjí zapojit,“ argumentuje Šonka.

Praktici podle jeho mínìní bez problémù zvládnou dennì deset pacientù. Pokud by oèkovalo všech pìt tisíc praktickıch lékaøù, dennì by tak pøibylo padesát tisíc naoèkovanıch Èechù. „Vıhodou je, že o svıch pacientech víme všechno, víme, kdo je na tom špatnì a kdo mùže ještì s vakcinací chvíli poèkat,“ dodává lékaø Petr Šonka.

Jak na oèkování u svého praktického lékaøe?

Komentáøe

Hlavní zprávy

Lékaø Petr Šonka

Nad debatami kolem oèkování a vakcín kroutí mnozí praktiètí lékaøi nevìøícnì hlavou. Nechápou napøíklad odpor vùèi produktu od firmy AstraZeneca. „Po...  celı èlánek

Iztok Toplak, Pražský Realiák roku

Iztok Toplak je ve svém oboru nejlepší v hlavním mìstì. Alespoò podle èerstvıch vısledkù soutìže Realiák roku, ve které se na základì hlasù zákazníkù a...  celı èlánek

Komerèní sdìlení Je potøeba opustit dobu „pokøídovou” a vstoupit do éry skuteènì interaktivního...

Po uplynulém roce, kdy byli žáci, studenti i uèitelé nuceni pøejít na distanèní vıuku a nauèit se pracovat s novımi nástroji, by se mohlo zdát, že...  celı èlánek

Vaše fotky z Prahy

Football news:

Karl-Heinz Rummenigge: Bayern did not participate in the discussion of the Super League and welcomes the reforms of the Champions League
Germany vs Super League: Bayern Munich and Borussia Dortmund chose the UEFA side and supported the reform of the Champions League
Tuchel about the Super League: I don't want to get involved in this, because my words may sound like an excuse
UEFA has approved a change in the format of the Champions League. The Europa League and the LK will also lose the group stage from 2024
Lineker on Super League: Klopp has always been a man of the people. I wonder what coaches like Jurgen and Pep will say
UEFA President: Super League is a greedy project that could kill football forever. But this will not happen
Ceferin about Agnelli: The president of an organization with 247 clubs just ran away from it - I have never seen this in my life