Czech Republic

Praktici mají začít testovat lidi s příznaky covidu, řekl Prymula. Měli by používat antigenní testy

Praktici by mìli používat takzvané antigenní testy namísto PCR testù. Takzvanı antigenní test se provádí stejnì jako PCR vyšetøení vıtìrem z nosohltanu. Vıhodou antigenního testu je rychlejší stanovení vısledku. Je znám bìhem 15 až 30 minut, naopak vısledky PCR testu jsou známy asi za ètyøi hodiny. Antigenní testy jsou levnìjší než PCR testy.

Zda je možné používat antigenní testy namísto PCR testù, zjišují odborníci ve Fakultní nemocnici v Motole v tøídenní srovnávací studii testovacích metod, která zaèala ve støedu. Zúèastnit testování by se mìlo pøibližnì 600 lidí. Pøednosta Ústavu lékaøské mikrobiologie 2. lékaøské fakulty Univerzity Karlovy v Praze a Fakultní nemocnice Motol Pavel Døevínek v té souvislosti uvedl, že hlavním využitím antigenního testu ve zdravotnickıch zaøízeních by mohla bıt diagnostika onemocnìní covid-19 u pacientù s pøíznaky anebo pravidelné testování rizikovıch oddìlení, jako jsou napøíklad LDN, v pøípadì, že testovací kapacita PCR nedostaèuje.

Denní nárùst novıch pøípadù koronaviru v Èesku v posledních dnech opìt zrychlil. Ve støedu jich poprvé pøibylo témìø 15 000. Laboratoøe jich odhalily 14 968, zhruba o 3000 více než v úterı. V zemi je nyní zhruba 124 000 nakaženıch. Z celkového poètu provedenıch testù byla v posledních osmi dnech pozitivní vždy více než ètvrtina.

Football news:

Anton Ferdinand on the racist scandal with Terry: I was sent a bullet in the mail. Insults in social networks came every hour
Manchester City have offered 19 million euros including bonuses for 17-year-old Argentine midfielder Sarmiento
Rehagel is a bandit from whom I will not accept an apology. The story of the worst injury in the history of the Bundesliga
Barcelona's presidential election will be held on January 24
Koke: to beat Bayern, you need to play a nearly perfect match. I hope their unbeaten streak ends tomorrow
Loew can return Muller, Boateng and Hummels to the German national team if there are a lot of injuries
Nacho about the Real Madrid game: That's not how titles are won. Working to get better