Czech Republic

Praha má stále nejdražší byty ve střední Evropě, stojí 14 ročních mezd

Pøed rokem to bylo 14,1 roku. Na konci tøetího ètvrtletí 2014, od kdy developer údaje eviduje, to bylo necelıch deset let.

Zdroj: Central Group

Zdroj: Central Group

Pøi regionálním srovnání za Prahou následují Bratislava (11,9 roku), Mnichov (11,8 roku), Vídeò (8,7 roku), Varšava (8,5 roku) a Berlín (osm let). „V Mnichovì potøebují na koupi prùmìrného nového bytu o dvì roèní mzdy ménì, ve Vídni dokonce o pìt. Tam se totiž nová vıstavba povoluje mnohem rychleji než u nás. V Mnichovì nebo Vídni se v pøepoètu na tisíc obyvatel dlouhodobì povoluje dvakrát až tøikrát tolik bytù než v Praze,“ uvedl šéf Central Group Dušan Kunovskı.

Podle analızy Central Group úøady za posledních pìt let v Praze povolily 3,4 bytu na tisíc obyvatel. Z vybranıch mìst v regionu to bylo vıraznì nejménì. Následují Berlín (6,5 bytu), Mnichov (7,5 bytu), Bratislava (8,4 bytu), Vídeò (8,7 bytu) a Varšava (13,1 bytu).

K meziroènímu zvıšení dostupnosti bydlení o 0,2 procentního bodu podle Kunovského pøispìlo to, že mzdy rostly proti cenám bytù o nìco rychleji. Cena prùmìrného bytu o rozloze 70 metrù ètvereèních vzrostla meziroènì o 4,6 procenta na 7,95 milionu korun.

U prùmìrné mzdy Central Group vychází z údajù ministerstva práce a sociálních vìcí o mzdách a platech podle profesí. Podle nich byla na konci záøí prùmìrná hrubá mìsíèní mzda v Praze 48 052 korun. To je o 6,2 procenta více než pøed rokem.

Napøesrok by ceny mìly stagnovat

Podle spoleènıch statistik developerskıch spoleèností Trigema, Skanska Reality a Central Group prùmìrná cena novıch prodanıch bytù v hlavním mìstì na konci záøí meziroènì vzrostla o 3,2 procenta na 110 117 korun za metr ètvereèní. Od poloviny roku 2015 nové byty v Praze zdražily o 98 procent. Jednou z hlavních pøíèin vysokıch cen je podle odborníkù nízká nabídka. Jako další pøíèiny zdražování odborníci zmiòují rostoucí ceny pozemkù, stavebních prací a materiálù, vysoké daòové zatížení nebo zbyteènì pøísné technické pøedpisy.

„Pøedpokládáme, že v pøíštím roce by mìly ceny novıch bytù stagnovat. Dílèím zpùsobem mohou zlevnit pouze pøedražené projekty na špatnıch místech. V Praze se totiž novıch bytù povoluje stále nedostatek. Loni se sice po dlouhé dobì povolilo pøes pìt tisíc bytù v bytovıch domech, ale potøeba je minimálnì dvojnásobná. Letos navíc poèet povolení opìt dramaticky klesl,“ doplnil Kunovskı.

Vliv souèasné krize je podle nìj patrnı na struktuøe poptávky. Podstatnì ubylo zahranièních kupujících a také nákupù bytù za úèelem jejich krátkodobého pronájmu v širším centru Prahy. „Na druhé stranì ale stejnì tak vzrostl poèet kupujících, kteøí hledají bezpeènou investici v nejisté dobì a chtìjí své úspory vıhodnì uložit a ochránit je pøed možnou vyšší inflací a devalvací èeské koruny,“ dodal Kunovskı.

Football news:

AC Milan are close to loaning Tomori to Chelsea with a 20+ million euro buy-out option
Spartak about fans convicted for fighting at Euro 2016: Fedun personally helped them financially
Lewandowski updated the Bundesliga record by scoring 22 goals in the 1st round
Flick on Bayern: Our goal is to stay on top
Goalkeeper Alcoyano has 10 saves in the match with Real Madrid. Most of all in the season among the rivals of Madrid
De Bruyne has a suspected muscle injury. He was replaced in the game against Villa
In Spanish for 70 years there is a phraseology about Alcoyano. It's about an outsider who does not give up until the last