Czech Republic

Praha 3 má vlastní rezervační systém na očkování. Domluvila se s nemocnicí

„Milí sousedé, celostátní registraèní systém aktuálnì nepøidìluje termíny pro oèkování a máme øadu hlášení, že na celostátní registraèní linku 1221 se nelze dovolat,“ konstatovala Praha 3 na sociální síti, kde vzápìtí oznámila, že pro své obèany domluvila oèkování ve Fakultní nemocnici Vinohrady. 

„Vyjednali jsme možnost oèkování v pøíštím tıdnu bez registrace ve zmínìném celostátním registraèním systému. Obèané Prahy 3 se k tomuto oèkování mohou zdarma objednat na konkrétní termín prostøednictvím bezplatné zelené linky,“ informovala dále mìstská èást. 

Bìhem tøí minut byla registrace vyøízená

Ta však upozornila, že souèasná nabídka platí pro obèany starší osmdesáti let: „Pokud patøíte do této skupiny èi nìkoho takového máte ve svém sousedství, prosím odkažte jej na uvedené telefonní èíslo. Pokusíme se maximálnì vyjít vstøíc.“

Alternativní možnost registrace si pochvaluje obyvatelka Žižkova, jejíž jméno redakce zná - ta pomáhala s pøihlášením k oèkování své staré matce. „Odpoledne jsme zavolali a bìhem tøí minut byla registrace vyøízená,“ shrnuje rychlé vyøízení.

Celoplošnı systém èelil zahlcení

V Èesku se v pátek v osm ráno spustil rezervaèní systém oèkování proti koronaviru. Ten je v první fázi urèen seniorùm nad 80 let. Zhruba po hodinì od spuštìní systém hlásil, že kapacita je vyèerpaná. Svùj termín dostaly tøi tisíce lidí. Ministerstvo ujistilo, že lidé nad 80 let se mohou registrovat kdykoliv, aniž by pøišli o svoji prioritu, zatím ale bez vıbìru termínu.

Systém zpoèátku èelil zahlcení. Podle dat Chytré karantény se bìhem první hodiny registrovalo 44 tisíc lidí, rezervaci dostalo 2 000 z nich. „Jen co pøijdou nové vakcíny budou otevøená i další nová místa pro registraci na oèkování,“ uvedl dopoledne Twitter Chytré karantény.

Po pùl jedenácté už hlásil, že do systému se registrovalo 63 tisíc lidí, odesláno bylo 242 732 SMS s kódem pro vstup do rezervaèního systému. O pùl hodiny pozdìji dostalo svùj termín oèkování 3 tisíce lidí, 65 tisíc lidí na svùj termín èekalo. Ministr zdravotnictví v prùbìhu dne upøesnil, že se registrovalo asi 78 tisíc lidí.

Football news:

Mark Clattenburg: I am amazed that Manchester United were not allowed to kick a penalty for an obvious play by the hand of Hudson-Odoi. How not appointed after VAR-a mystery
Lucas Vazquez asks to increase his salary by 15%, Real Madrid wants to reduce it by 10%
Arteta can lead Barcelona. He is Laporte's candidate
Ismailov asked Nurmagomedov to support Anzhi. Habib replied
Boyarintsev about the time in Nosta: The metallurgical plant was puffing at the top of its lungs. The sediment on the field fell out, sometimes
Fonseca about 1:2: Roma failed in the first 20 minutes and could not cope with the high pressure of Milan
Director of Akhmat about 1:2 with Dynamo: Logic is not always present in everything