Czech Republic

Pracující a podnikající důchodci mohou žádat o zvýšení své penze

„Dùchod mùže bıt zvıšen jen za dobu vıdìleèné èinnosti, která zakládá úèast na pojištìní, a to za každıch 360 kalendáøních dnù této èinnosti,“ øíká Jitka Drmolová, tisková mluvèí Èeské správy sociálního zabezpeèení (ÈSSZ). Požádat o navıšení tedy mohou senioøi a seniorky, kteøí pobírají starobní dùchod a jsou zamìstnaní nebo podnikají.

Navıšení se netıká tìch, kteøí si v dùchodu pøivydìlávají na brigádách na základì dohody o provedení práce nebo dohody o pracovní èinnosti v rozsahu, kterı nezakládá úèast na dùchodovém pojištìní.

U dùchodcù, kteøí pobírají dùchod a souèasnì pøi nìm pracují, èiní zvıšení 0,4 procenta vıpoètového základu za každıch 360 odpracovanıch dnù. Nárok na toto zvıšení vznikne ode dne následujícího po dni, kterım dùchodce získal 360 zapoèitatelnıch dnù vıdìleèné èinnosti. Pøípadnı nezhodnocenı zbytek dnù se použije pro pøípadné další zvıšení. 

„Do doby 360 kalendáøních dní se se nezapoèítávají doby neplaceného volna, neomluvené absence, doèasné pracovní neschopnosti èi ošetøování èlena domácnosti,“ upøesòuje mluvèí.

Èástka, o kterou se dùchod navıší, je individuální, protože se stanovuje z vıpoètového základu, z nìhož byl dùchodci vymìøen jeho starobní dùchod. „Škála zvıšení je velmi široká, ÈSSZ eviduje zvıšení o desetikoruny i stokoruny,“ poznamenává Jitka Drmolová. Jinımi slovy – èím vyšší starobní dùchod, tím vyšší zvıšení za další práci.

Pøíklady: jak se zvıší starobní penze

Pøíklad 1: Dùchodci byl pøiznán starobní dùchod od 10. 2. 2020, kterı byl vymìøen z vıpoètového základu 18 565 Kè. Pøi pobírání dùchodu pracoval nepøetržitì dál. V dalším období nebyl nemocnı a ani nemìl jiné nezapoèitatelné dny. Zvıšení dùchodu mu bude náležet ode dne následujícího po dni, kdy získal 360 kalendáøních dnù vıdìleèné èinnosti, tj. od 4. 2. 2021. Pokud si požádá o zvıšení dùchodu, bude mu procentní vımìra starobního dùchodu od tohoto data zvıšena o 75 Kè (0,4 % z vıpoètového základu 18 565 Kè).

Pøíklad 2: Dùchodci byl pøiznán starobní dùchod od 10. 2. 2020, kterı byl vymìøen z vıpoètového základu 18 565 Kè. Pøi pobírání dùchodu pracoval nepøetržitì dál. V dalším období byl 20 dnù nemocnı a v prosinci 2020 si vzal 5 dnù neplaceného volna. Zvıšení dùchodu mu bude náležet ode dne následujícího po dni, kdy získal 360 kalendáøních dnù vıdìleèné èinnosti, tj. od 1. 3. 2021. Pokud si požádá o zvıšení dùchodu, bude mu procentní vımìra starobního dùchodu od tohoto data zvıšen o 75 Kè (0,4 % z vıpoètového základu 18 565 Kè).

zdroj: ÈSSZ

Zvıšení dùchodu provádí ÈSSZ jedinì na základì písemné žádosti. Tu je možné podat prostøednictvím okresní správy sociálního zabezpeèení podle místa trvalého bydlištì. Podle Drmolové zde klientùm poskytnou odbornou pomoc a pøedloží k vyplnìní tiskopis (Žádosti o zvıšení starobního dùchodu v souvislosti s vıkonem vıdìleèné èinnosti), kterı následnì dokompletují potøebnımi doklady (ELDP popø. vıpisem z evidence OSVÈ).

Žádost lze zaslat i bez souèinnosti s OSSZ. Staèí vyplnit tiskopis nazvanı Žádosti o zvıšení starobního dùchodu v souvislosti s vıkonem vıdìleèné èinnosti, kterı je zveøejnìn na ePortálu ÈSSZ, a to buï v podobì k elektronickému vyplnìní, nebo jako PDF k ruènímu vyplnìní. Vyplnìnı tiskopis je pak tøeba zaslat poštou na adresu ÈSSZ nebo OSSZ podle podle místa bydlištì

Kdo má datovou schránkou nebo disponuje  elektronickou identitou (napø. eObèanka, NIA ID, bankovní identita aktuálnì u ÈSOB nebo Èeské spoøitelny) mùže se pøihlásit na ePortál a tiskopis z nìj po jeho vyplnìní rovnou odeslat ÈSSZ. 

„Žádosti podané poštou i pøes ePortál ÈSSZ jsou vyøízeny zpravidla do dvou mìsícù,“ poznamenává mluvèí. V pøípadech, kdy obèan žádá o zvıšení až po nìkolika letech pracovní èinnosti, popøípadì pøi ukonèení pracovní èinnosti, je vyøízení takové žádosti nároènìjší, nebo za každé 360denní období musí bıt zvıšení provedeno zvl᚝.

„Jestliže obèan podá napøíklad žádost o zvıšení po tøech letech, obdrží rozhodnutí se tøemi vıroky za každé jedno 360denní období. Pokud ÈSSZ nìjaké údaje došetøuje, je o této skuteènosti obèan informován. Vyøízení takového pøepoètu pak mùže trvat i nìkolik mìsícù, žadatel o žádnou èástku však nepøijde, zvıšení mu bude doplaceno zpìtnì od nároku,“ pøibližuje Drmolová.

V pøípadì dùchodcù, kterım starobní dùchod nevyplácí ÈSSZ, je tøeba žádost zaslat pøíslušnému orgánu sociálního zabezpeèení Ministerstva vnitra, obrany èi spravedlnosti.

Football news:

Ceferin on the withdrawal of the Premier League clubs from the Super League: We are once again united and moving forward together
Tuchel on the fight for the top 4: Everything is in the hands of Chelsea
Chelsea announced their withdrawal from the Super League last of the Premier League clubs
Six English clubs - Manchester United, Manchester City, Liverpool, Chelsea, Arsenal and Tottenham - intend to return to the Association of European Clubs (ESA) after they decided to withdraw from the European Super League
Super League does not give up: they promise to revise the format in order to return and save football further
Football belongs to the fans. Today, more than ever. Tweet of the day by Gerard Pique
AC Milan and Inter are withdrawing from the Super League