Czech Republic

PPF udělala další krok k ovládnutí Monety, zvedla limit pro odkup akcií

Po ukonèení doby závaznosti, tedy v pátek v 16:00, Tanemo doruèené nabídky administrativnì zpracuje. PPF to v pátek sdìlila v tiskové zprávì. Veøejná nabídka odkoupení èásti akcií banky Moneta Money Bank, kterou uèinila spoleènost Tanemo, tak v pátek konèí. Za jednu akcii Monety nabízí Tanemo 80 Kè, což je o pár korun více, než za kolik se akcie momentálnì obchodují na pražské burze.

Pøedstavenstvo Monety poèátkem února dospìlo jednomyslnì k závìru, že dobrovolnı veøejnı návrh PPF na odkoupení èásti akcií Monety od jejích akcionáøù až do 20 procent s možností zvıšení až na 29 procent je v souladu se zájmy banky a jejích akcionáøù. Uskuteènìní pøípadného spojení s Air Bank a dalšími firmami (èeskım a slovenskım Home Creditem a se znaèkou Zonky, respektive firmou Benxy) pak záleží na hloubkové kontrole a schválení akcionáøi.

„Navıšení odkupovanıch akcií na 29 procent znamená, že na první nebo další valné hromadì bude PPF témìø jistì mít polovinu pøítomnıch hlasù,“ uvedl pro ÈTK analytik capitalinked.com Radim Dohnal. Uèiní tak další kroky k ovládnutí Monety vèetnì zmìny pøedstavenstva. 

Tøetí nejvìtší banka

Souèasní akcionáøi, kteøí se rozhodli svoje akcie nabídnout k odkupu, budou kráceni ménì, než se zdálo na poèátku procesu. Kurz akcie se tak bude více držet u 80 Kè. „Ti akcionáøi, kteøí akcie nebudou chtít prodat za souèasnı kurz, a to a v odkupu nebo na trhu, budou nejspíše odkázáni na pøípadnı ‚squeeze-out‘ (vytìsnìní),“ øekl Dohnal.

Moneta obdržela návrh od skupiny PPF Petra Kellnera 22. ledna 2021. Spojením Monety a Air Bank mùže vzniknout podle poètu klientù tøetí nejvìtší banka na èeském trhu po Èeské spoøitelnì a ÈSOB. O nabídce rozhodnou akcionáøi na valné hromadì.

Skupina PPF investuje do mnoha odvìtví od finanèních služeb, telekomunikací, nemovitostí, strojírenství až po biotechnologie. PPF ke konci prvního pololetí vlastnila aktiva za 44 miliard eur (zhruba 1,15 bilionu korun) a zamìstnávala celosvìtovì 98 tisíc lidí.

Moneta Money Bank funguje pod souèasnım názvem od roku 2016. Jméno banky se tehdy zmìnilo z døívìjšího GE Money Bank v souvislosti s jejím vstupem na burzu v kvìtnu téhož roku. Moneta je jednou z nejvìtších firem obchodovanıch na pražské burze.

Football news:

Super League does not give up: they promise to revise the format in order to return and save football further
Football belongs to the fans. Today, more than ever. Tweet of the day by Gerard Pique
AC Milan and Inter are withdrawing from the Super League
It turns out that Barcelona was not formally part of the Super League. Laporta is against her - and everything was planned in advance
Premier League clubs have abandoned the Super League under threat of suspension from national tournaments (The Guardian)
Juventus is not giving up on the Super League. Roma demands that Juve, AC Milan and Inter withdraw from the project
We made a mistake and we apologize. We heard you. Arsenal's open letter of apology for Super League