Czech Republic

Potvrzeno, v Česku je jihoafrická mutace koronaviru. Je nakažlivější a obchází část protilátek

„Mohu potvrdit, že sekvenací byla skuteènì takzvaná jihoafrická mutace u jednoho vzorku potvrzena,“ uvedla Peterová.

V Èesku se v poslední dobì rozšíøila britská mutace koronaviru, která je podle odborníkù o 30 až 70 procent nakažlivìjší než dosavadní varianta. Jihoafrická mutace navíc podle odborníkù a vızkumù obchází èást vytvoøenıch protilátek a snižuje úèinnost nìkterıch vakcín a lékù na covid-19.

„Mohu potvrdit, že sekvenací byla skuteènì takzvaná jihoafrická mutace u jednoho vzorku potvrzena,“ uvedla Peterová.

Informaci na ètvrteèní odborné konferenci k nemoci covid-19 potvrdila také Helena Jiøincová, která vede Národní referenèní laboratoøe pro chøipku ve Státním zdravotním ústavu. Tato laboratoø dìlá takzvanou sekvenaci, což je podrobná genetická analıza viru, která má mutaci potvrdit. „Potvrdili jsme sekvenací jeden pøípad a urèitì jeden je velmi silnì indikován na základì PCR testu,“ øekla Jiøincová. U druhého pøípadu ale podle ní nemohou odborníci udìlat sekvenaci kvùli nízké koncentraci RNA.

Mutace jsou pojmenovány podle místa, kde vìdci poprvé sekvenovali gen viru. V Èesku se v poslední dobì rozšíøila britská mutace koronaviru, která je podle odborníkù o 30 až 70 procent nakažlivìjší než dosavadní varianta.

Jihoafrická mutace, která byla poprvé zaznamenána loni v øíjnu, se rozšíøila do více než 30 zemí. Objevila se i v sousedních státech. Šíøí se v rakouském Tyrolsku, minulı tıden první vıskyt zaznamenalo Polsko a byla potvrzena i v Nìmecku. Podle vìtšiny vìdeckıch odhadù je asi o 50 procent nakažlivìjší než základní varianta viru SARS-CoV-2. Navíc podle odborníkù snižuje úèinnost nìkterıch vakcín a lékù na covid-19.

Football news:

Klopp on Super League: My opinion hasn't changed. The coach opposed its creation
Leeds players came out for a warm-up before Liverpool in T-shirts with the logo Champions League and the words Achieve it
Neville on Arsenal and Tottenham in Super League: I'd rather watch the San Marino champions. Ridicule
Juventus, Inter and AC Milan have stated that they want to play in Serie A despite joining the Super League
Bayern and Borussia will have 30 days to accept an invitation to the Super League. PSG - 14
Member of the UEFA Executive Committee on the Super League: All 12 clubs need to be kicked out. Players will have the right to terminate their contracts and become free agents
Coach of the Norwegian national team about the Super League: Juventus were knocked out of the Champions League by Lyon, Porto and Ajax, Arsenal and Tottenham are not in the top 30. What the hell are they doing in this tournament?