Czech Republic

Potravinová soběstačnost znamená svobodu, říká šéf Zemědělského svazu

Poslanci budou ve støedu projednávat zákon, kterı má postupnì navıšit sobìstaènost Èeska v potravinách, která nyní stagnuje stagnuje èi dokonce klesá.

Koronavirová krize, zavøené hranice a omezení pohybu poukázaly na dùležitost domácí zemìdìlské produkce, aby byla zemì sobìstaèná. Jak je na tom Èesko?
Bylo to varování a lidé si zaèínají koneènì uvìdomovat vıznam potravinové sobìstaènosti. Èesko je sobìstaèné v produkci obilovin èi olejnin, kde vypìstujeme více, než se u nás spotøebuje, a u cukru, kde je produkce pøibližnì rovná spotøebì. Dobøe jsme na tom i u hovìzího masa nebo v produkci mléka. U hovìzího je to ale díky tomu, že jeho spotøeba klesla za posledních 30 let na ménì než tøetinu. Horší už to je u vepøového, drùbežího masa nebo ovoce a zeleniny, kde se situace zhoršila nebo stagnuje.

Football news:

Martial became the tenth Manchester United player to score 50 goals in the Premier League
Atletico and Sevilla entered the Champions League, Villarreal lost chances
Annibale Frossi – the forgotten legend of Inter. Played in huge glasses, scored at the Hitler Olympics and narrowly escaped the war in Ethiopia
Sane had his first training session in Bayern
Manchester United have made the same starting line-up in five consecutive Premier League games for the first time in 27 years
Klopp wants to work for the German national team. The DFB is also Interested in it
Cadiz, who retired, will sign Negredo