Czech Republic

Postup SÚKL v distribuci ochranných prostředků mohl vést k trestnému činu, řekl Hamáček

Vláda nedávno rozhodla, že ochranné prostøedky - roušky a respirátor pošle všem lidem starším 60 let. Zásilky distribuovala Èeská pošta, ústenky byly z balení po 50 kusech rozdìlovány a vkládány do obálek po pìti. SÚKL v pondìlí oznámil, že pošta porušila pøi rozesílání zákonné požadavky na distribuci a technické normy zdravotnických prostøedkù. Ty lze distribuovat jen v ochranných obalech a s informací od výrobce. 

Pošta musí do tøí dnù pøijmout nápravná opatøení. Státní podnik se hájí tím, že pøevzal ochranné pomùcky, nikoli zdravotnický materiál. Hamáèek øekl, že SÚKL nemìl kompetenci k provedení kontroly a zvažuje podání trestního oznámení na ústav kvùli šíøení poplašné zprávy.

Hamáèek  øekl, že podle logiky SÚKL by Èeská republika nesmìla distribuovat lidem ani zdravotníkùm nic z ochranných prostøedkù, které má ve strategických zásobách. „Tento pøístup SÚKL znamená znehodnocení veškerých strategických zásob Èeské republiky,“ øekl ministr.

Postup ústavu oznaèil za nesmyslný. „Trváme na tom, že máme veškeré dokumenty v poøádku, že SÚKL není kompetentní ke kontrole distribuce ochranných prostøedkù,“ øekl s tím, že kontrolním orgánem pro tento pøípad je Èeská obchodní inspekce.

Èeská pošta podle ministra distribuci roušek a respirátorù lidem nad 60 let již dokonèila.Trestní oznámení na ústav kvùli šíøení poplašné zprávy podle ministra právníci pøipravují, zatím podáno nebylo.

Øeditelka lékového ústavu Irena Storová uvedla, že chce o distribuci roušek a respirátorù Èeskou poštou co nejdøíve mluvit s novým ministrem zdravotnictví Romanem Prymulou i premiérem Andrejem Babišem (ANO). Hamáèkovo vyjádøení o trestním oznámení kvùli šíøení poplašné zprávy považuje Storová za bezprecedentní. SÚKL je podle Storové jedinou institucí, která mùže urèit, co je a co není zdravotnický prostøedek, o tom nemùže rozhodovat ministerstvo vnitra.

SÚKL na poštì provedl kontrolu, která podle šéfky ústavu ještì neskonèila. Z dílèích výsledkù vyplývá, že výrobky naplòují zákonnou definici zdravotnického prostøedku a sami výrobci je tak oznaèují. Nelze je proto distribuovat pøi porušení originálního obalu nebo bez informací výrobce. Pošta by mìla situaci napravit a odvrátit možná zdravotní rizika.

Èeská pošta minulý týden roznesla zásilky s rouškami a respirátorem témìø tøem milionùm lidí starších 60 let. Distribuce vyšla na zhruba 15 milionù. Kabinet chce roušky a respirátor poslat i zdravotnì postiženým.Pìt roušek, které pošta posílala v obálce, bylo vyòato z vìtších balení o 50 kusech. Respirátor zase nemìl informace v èeštinì a podle SÚKL nenese správné oznaèení shody s evropskými normami CE.

Football news:

Manchester United's debt increased by 133% in the 2019/20 season, while revenues fell by 19%. Loss - 23.2 million pounds
Liverpool, Manchester United, Real Madrid are preparing the European Premier League project. It seems that everything is serious now: they are supported by FIFA
Lampard on Cech in the Premier League bid: it will be good for Our goalkeepers to train with one of the best goalkeepers. He is relatively young
Coach Salzburg had a problem with being an American. And I came up with a game style while watching the Princeton rowers
Ozil on not being included in Arsenal's Premier League bid: Very disappointed. Loyalty is rare today
Ronaldo has a bald haircut: Success is measured by the obstacles you overcome 😉 💪 🏽
UEFA on the European Premier League: She's bound to get bored. The Champions League is the best tournament in the world