Czech Republic

Pošta žádá stát o tři čtvrtě miliardy. Tolik činí její ztráty kvůli covidu

Dodateèné náklady 470 milionù korun vznikly podle generálního øeditele Èeské pošty Romana Knapa na jaøe, zbytek pøipadá na podzimní vlnu. I pøes pøípadnou kompenzaci tìchto výdajù bude podnik letos hospodaøit se ztrátou, což souvisí s klesajícím poètem listovních zásilek i jen èásteènou úhradou nákladù na univerzální službu státem.

Pošta plánuje k 1. bøeznu propustit zhruba 1 500 lidí. Z toho z provozních pozic by mìlo odejít asi 700 zamìstnancù. Okolo 400 lidí pošta nabídne rekvalifikaci do rostoucího segmentu balíkových služeb. Vedle toho odejde 200 lidí do dùchodu, 200 pracovníkù odejde z administrativy a 400 propouštìných budou tvoøit nepoštovní zamìstnanci. Celkovì pošta zamìstnává 27,5 tisíce lidí a podle Knapa jí v posledních letech pøirozeným zpùsobem opustily asi 3 000 lidí.

V souèasnosti na poštì pokraèuje kolektivní vyjednávání o mzdách na pøíští rok. Podnik pracuje s návrhem na rùst mezd o pìt procent, tedy stejnì jako loni. Podle pøedsedkynì nejvìtších odborù na poštì Jindøišky Budweiserové odboráøi vìøí, že návrhy nejsou koneèné. Podotkla, že prùmìrný plat na poštì je o 7 000 korun nižší než prùmìrná mzda v ÈR. Odborùm se nelíbí ani masivní rušení pracovních pozic a budou požadovat sociálnì citlivý pøístup. Prùmìrná mzda v Èesku ve druhém ètvrtletí byla 34 271 korun.

Èeská pošta provozuje 3 200 vlastních nebo partnerských poboèek. Loni vykázala ztrátu 363 milionù korun. Do roku 2021 se chce podnik vrátit k zisku v øádu desítek milionù korun a zvýšit tržby o desetinu ze stávajících 18,8 miliardy korun.

Football news:

Nacho will not play with Alcoyano. Real Madrid defender has been in contact with a coronavirus infection
Cuadrado has recovered from covid and can play with Napoli
Inter have offered to rent Origi from Liverpool
Messi, Ronaldo, Neymar, Lewandowski and Ramos-in the symbolic team of the year from the UEFA website
Berbatov on Bale: He will be returned to Real Madrid if he does not start to show the level that Mourinho expects
Pogba's time at Manchester United is running out again. The club did not buy a top player, but a beautiful story for social networks, Paul lost the battle for influence to Brun
Roma made an extra substitution in the Italian Cup match. The club faces a technical defeat