Czech Republic

Poslankyni vadí, že Zeman živelně objednává vakcíny z Ruska a Číny

„Je tady poøád 30 procent vakcín, které údajnì leží nìkde ve skladech. Oèkování je jedinou cestou. Proto si myslím, že se tím máme zabıvat pravidelnì. Kampaò na oèkování nebyla ještì ani zahájena,“ argumentovala poslankynì Langšádlová.

Prezident Miloš Zeman o víkendu v debatì televizí Prima a CNN Prima News, že se obrátil na ruského prezidenta Vladimira Putina kvùli vakcínì Sputnik V a Putin mu jí slíbil. Vakcína zatím není schválena Evropskou lékovou agenturou, která ve ètvrtek oznámila, že ji zaèala posuzovat.

Ve støedu Hrad oznámil, že Zeman na popud pøedsedy vlády Andreje Babiše požádal Èínu, aby Èesku dodala vakcínu Sinopharm. Podle velvyslanectví v Pekingu se Èína rozhodla Zemanovì žádosti okamžitì vyhovìt a vakcínu Èesku dodá.

Šéf komunistickıch poslancù Pavel Kováèik øekl, že komunisté považují za zásadní, aby bylo téma vakcín a oèkování v trvalém centru zájmu Poslanecké zájmy i médií. „Každá vakcína, která pøijde vèas, pomùže ukonèit konec tohoto stavu. Samozøejmì chceme, aby každá vakcína prošla standardním schvalovacím procesem,“ uvedl Kováèik.

Nejprve má ale podle nìj Snìmovna dokonèit schvalování zákonù, které má v pátek na programu. To Snìmovna vìtšinou hlasù podpoøila.

AntiCovid tım žádá informace o objednanıch vakcínách

Expertní AntiCovid tım ODS, KDU-ÈSL a TOP 09 žádá od ministerstva zdravotnictví, aby zveøejnilo informace o objednanıch dávkách vakcí , jejich struktuøe a plánovanıch mìsíèních dodávkách.

Na tiskové konferenci s tím vystoupili šéf poslancù TOP 09 Vlastimil Válek a poslanec ODS Bohuslav Svoboda, kterı také varoval pøed využíváním vakcín neschválenıch Evropskou agenturou pro léèivé pøípravky (EMA).

Ministr Blatnı v pátek øekl, že v bøeznu má do Èeské republiky dorazit pøes milion dávek vakcíny, z toho zhruba 700 tisíc Pfizer/BioNTech. V dubnu mají pøijít celkovì dva miliony dávek. Cílem je podle nìj v bøeznu oèkovat 35 tisíc dávek dennì, v dubnu100 tisíc dennì.

Podle Bohuslava Svobody má vakcinace smysl, pokud bude prooèkováno alespoò 70, lépe 80 procent obyvatelstva. Je proto nutné obèanùm smysl oèkování vysvìtlit. Systematická kampaò podle nìj chybí.

Poslanci rozhodnou o podmínce KSÈM pro vládu

Komunisté v pátek trvali na pøednostním hlasování o zákonech, protože Snìmovna má na programu jednu ze zásadních podmínek KSÈM pro pokraèování tolerance menšinové vlády Andreje Babiše. Jde o uzákonìní minimálnì pìti tıdnù dovolené pro všechny zamìstnance. 

Na programu je i schvalování zákona o opatøeních k pøechodu Èeské republiky k nízkouhlíkové energetice, kterı komunisté také prosazují, ale jeho pøijetí se èást opozice snaží zabránit, pokud se do nìj nedostane pojistka, aby se na stavbì dalšího bloku jaderné elektrárny Dukovany nemohly úèastnit firmy z Ruska a Èíny.

V pøípadì Ruska s takovım omezením vláda nepoèítá. Premiér Andrej Babiš øíká, že koneèné rozhodnutí neudìlá jeho vláda.

Football news:

Ceferin on the withdrawal of the Premier League clubs from the Super League: We are once again united and moving forward together
Tuchel on the fight for the top 4: Everything is in the hands of Chelsea
Chelsea announced their withdrawal from the Super League last of the Premier League clubs
Six English clubs - Manchester United, Manchester City, Liverpool, Chelsea, Arsenal and Tottenham - intend to return to the Association of European Clubs (ESA) after they decided to withdraw from the European Super League
Super League does not give up: they promise to revise the format in order to return and save football further
Football belongs to the fans. Today, more than ever. Tweet of the day by Gerard Pique
AC Milan and Inter are withdrawing from the Super League