Czech Republic

Poslanci žádají vládu o řešení výpadku příjmů pro obce do 3000 obyvatel

Poèítá s tím usnesení Snìmovny, které poslanci pøijali po mnohahodinové debatì o tom, jak obcím a krajùm nahradit vıpadek penìz vzniklı kvùli vıplatì pøíspìvku podnikatelùm postiženım epidemií koronaviru.

S návrhem usnesení uspìla pøedsedkynì rozpoètového vıboru Miloslava Vostrá (KSÈM). Neuspìly návrhy jinıch poslancù. Napøíklad sociální demokrat Ondøej Veselı, kterı tento bod navrhl zaøadit na program schùze, chtìl, aby vláda dala obcím nejménì deset miliard a krajùm šest miliard korun. Snìmovna jeho návrh nejprve schválila, ale po dvojím zpochybnìní hlasování ze strany ANO a KSÈM nakonec jeho návrh zamítla a prosadila návrh KSÈM. Pochybnosti o hlasování si dokonce vyžádaly pùlhodinovou pøestávku na kontrolu kamerového záznamu z jednacího sálu.

Snìmovna zhruba od 16:00 debatovala o tom, jak øešit vıpadek pøíjmù obcí a krajù z nìkterıch takzvanıch sdílenıch daní, konkrétnì z danì pøíjmù zamìstnancù. Vınosy ze sdílenıch daní putují nejen do státního rozpoètu, ale i do rozpoètù obcí a krajù. Vláda z tìchto penìz financuje vıplatu takzvaného kompenzaèního bonusu, tedy jednorázového pøíspìvku 500 korun osobám samostatnì vıdìleènì èinnım, které poškodily dopady epidemie. Na kraje a obce tak zbıvá ménì penìz.

Podle odhadù ministerstva financí obce pøijdou asi o 9,9 miliardy a kraje o 3,5 miliardy. Nìkteøí senátoøi uvádìli minulı tıden, že obce pøijdou o 11 miliard a kraje o další ètyøi miliardy korun.

Dnes má ještì Snìmovna schvalovat novelu, která tento pøíspìvek rozšiøuje i na jednatele malıch spoleèností s ruèením omezenım. Senát vrátil zmínìnou novelu Snìmovnì s pozmìòovacím návrhem, aby se pøíspìvek vyplácel pøímo ze státního rozpoètu. Ministrynì financí Alena Schillerová s tím nesouhlasí, podle ní by to znamenalo zastavení vıplaty pøíspìvku.

Vicepremiér a pøedseda vládní ÈSSD Jan Hamáèek pøed schùzí øekl, že ministerstvo pro místní rozvoj pøipraví mechanismus, jehož prostøednictvím bude kompenzovat samosprávám vıpadek pøíjmù. Ministrynì Schillerová na tiskové konferenci uvedla, že stát chce mimo jiné podpoøit investice krajù, mìst a obcí èástkou zhruba deset miliard korun. Nìkteøí poslanci ale pomoc prostøednictvím dotací kritizovali jako složitou a nákladnou.

Ministrynì pro místní rozvoj Klára Dostálová (za ANO) ukázala poslancùm seznam asi 1500 pøipravenıch projektù se stavebním povolením, které ministerstvo podpoøí dotací. V reakci na kritiku napøíklad Petra Gazdíka (STAN), kterı se jí rozhoøèenì ptal, jak bude peníze rozdìlovat, když obcí je pøes 6000, odpovìdìla, že projekty ze seznamu podpoøí všechny.

Jan Farskı (STAN) návrh vyrovnat obcím ztrátu penìz formou dotací oznaèil za „blbost na druhou“. Dotace podle nìj nejsou efektivní peníze a zkušenost s nimi je smutná. Varoval napøíklad, že propad pøíjmù samospráv prohloubí již existující nerovnosti mezi regiony. „Nìkterá území v této zemi odepíšeme,“ øekl. Nebude se v nich investovat do silnic nebo škol a obèané budou ztrácet dùvody, proè v tìchto místech bydlet.

„Dotaèní proces je transparentní,“ hájila dotace ministrynì Schillerová. Poukazovala tøeba na to, že z rozpoètového urèení daní dostává nejvíc penìz ètveøice nejvìtších mìst, tedy Praha, Brno, Ostrava a Plzeò, a nebıt dotací, leckterá malá obec by nedostala nic.

Football news:

Napoli will extend the contract with Gattuso until 2023
Henri knelt for more than 8 minutes in the first match in charge of Montreal, honoring the memory of George Floyd
Kalu moved from Herta to Botafogo
Goalie of the banner of Labor, who was hit by lightning: everything is good at the moment. Back soon
Ole Gunnar Solskjaer: I Think it was a penalty against Aston Villa
Philadelphia played in t-shirts with the names of black people who died at the hands of the police
Kompany tries everything at Anderlecht: he coached without a license (terrible), played 15 matches and invested 3 million euros in the club