Czech Republic

Poslanci vyzvali vládu, ať chce po Rusku odškodnění za výbuch ve Vrběticích

„Jsme hrdá zemì a budeme se bránit,“ komentoval pøijetí usnesení šéf poslaneckého klubu KDU-ÈSL Jan Bartošek, kterı ho ve Snìmovnì navrhl pøi projednávání zprávy vlády o vyšetøování vıbuchu v munièním skladu ve Vrbìticích v roce 2014.

Poslanci podìkovali všem, kteøí se podíleli na ztotožnìní pøíslušníkù GRU na území Èeské republiky a vyslovili souhlas s vyhoštìním 18 diplomatù Ruské federace.

Snìmovna vyzvala vládu, aby zásadnì odmítla nepøijatelné vmìšování Ruské federace do suverenity Èeské republiky a zásadnì omezila poèetní zastoupení na ambasádì Ruské federace podle principu reciprocity, aby neumožnila ruskım firmám (ani pøípadnım konsorciím) do pøipravované stavby jaderné elektrárny nebo jinıch prvkù kritické infrastruktury.

Poslanci pøijali usnesení, podle nìjž chtìjí, aby vláda po ruské stranì vyžadovala finanèní náhradu a odškodnìní za obìti, materiální škody a likvidaèní práce po útoku.

Na jednaní Severoatlantické rady má èeská vláda zbyteèného odkladu požádat spojenecké zemì NATO o spoleèné veøejné vyjádøení podpory Èeské republice a vyzvat je ke koordinovanému vypovídání ruskıch diplomatù a zpravodajcù, podobnì jako tomu bylo v roce 2018 po pokusu o vraždu Sergeje Skripala.

Vláda má také usilovat o to, aby v rámci NATO byla vytvoøena iniciativa, která se zaène aktivnì zabıvat snížením vlivu Ruské federace v rámci èlenskıch státù NATO a EU a zintenzivnila boj s dezinformacemi.

Football news:

Griezmann spoke with Hamilton and visited the Mercedes boxes at the Spanish Grand Prix
Barcelona feels that Neymar used it. He said that he wanted to return, but extended his contract with PSG (RAC1)
Aubameyang to the Arsenal fans: We wanted to give you something good. I am sorry that we could not
Atletico did not lose at the Camp Nou. Busquets' injury is the turning point of the match (and the championship race?)
Verratti injured his knee ligaments in PSG training. Participation in the Euro is still in question
Neymar's contract in one picture. Mbappe wants the same one
Manchester United would like to sign Bellingham in the summer, not Sancho. Borussia do not intend to sell Jude