Czech Republic

Poslanci schválili pomoc pivovarům, Jurečka neprosadil vyšší bonus pro OSVČ

„Návrh reaguje na to, že není možné pivo dodávat to uzavøených restaurací a hotelù,“ øekla poslancùm ministrynì financí za ANO Alena Schillerová. Není podle ní ani možné odhadnout vývoj v pøíštím roce. Za likvidované pivo budou mít pivovary nárok na vratku danì.

Zákon nyní projedná Senát. V principu nebudou muset pivovary platit daò z piva, které neprodaly, ale vrátilo se jim z jejich distribuèních skladù. Buï ho pak mùžou kvùli krátké dobì expirace vylít, nebo pøetvoøit do jiného produktu, èi ho napøíklad poslat na likvidaci do bioplynových stanic, sdìlila øeditelka Èeského svazu pivovarù a sladoven Martina Ferencová.

Opozice chtìla prosadit další podporu pro OSVÈ

Pøedseda KDU-ÈSL Marian Jureèka navrhoval zvýšení denní èástky kompenzaèního bonusu z 500 Kè dennì na 667 Kè dennì, tedy z 15 tisíc korun mìsíènì na 20 010 Kè mìsíènì, a to se zpìtnou úèinností.

Ministrynì financí Schillerová to odmítla kvùli tomu, že by to dál zatížilo veøejné rozpoèty. Návrh šéfa lidovcù oznaèila za pøílepek.

„Férové by bylo, kdybyste øekla, že to nechcete udìlat,“ namítl Jureèka. Navrhl také, aby byla možná kombinace více typù podpor, aby OSVÈ, která je souèasnì zamìstnavatelem, mohla žádat jak o kompenzaèní bonus pro sebe, tak o podporu v rámci opatøení ve prospìch zamìstnavatelù, tedy pro své zamìstnance.

Také poslanec ODS Vojtìch Munzar navrhl, aby byl možný soubìh kompenzaèního bonusu pro OSVÈ a dalších forem podpor kvùli omezením, jež vláda vyhlásila kvùli koronaviru. Aby mohl podnikatel zažádat o kompenzaèní bonus i o podporu s programù Antivirus a Covid nájemné.

Ani jednu z forem navýšení podpory pro podnikatele ve Snìmovnì neprošla, když se proti tomu postavila Schillerová.

Football news:

Arteta on Ozil: It is always sad when such a figure leaves
Alabai will move to Real Madrid in the summer. The contract for 4 years is agreed, the salary is about 11 million euros (Marca)
Stefano Pioli: We will look at the table in April. For Milan, every match is the most important
Zlatan Ibrahimovic: Together with Mandzukic, we will scare the opponents of Milan. He signed a contract
Milan scored 43 points in 18 rounds - the best result since the 2003-04 season. Then the club became the champion
Aubameyang scored a double in a Premier League match for the first time in the season. Parti's first assist for Arsenal
Chelsea want to buy Holand in the summer and are ready to break their transfer record (The Athletic)