Czech Republic

Poslanci schválili dopravní zákon roku. Má zrychlit stavbu dálnic a železnic

Zákon zavádí napøíklad jednotné závazné stanovisko u zámìrù staveb, u kterıch se posuzovaly vlivy na životní prostøedí. Zároveò stanovuje lhùty pro úøady k vydání rozhodnutí. Novela by mìla také umožnit vyhotovování jednoho znaleckého posudku pro více pozemkù a staveb k ocenìní jejich hodnoty. Využitelné budou až tøi roky.

Poslanci poprvé zákon schválili v èervnu, normu však vrátil Senát. Podle vlády by novela mìla zkrátit pøípravu staveb až o tøetinu. Nyní pøedlohu dostane k podpisu prezident Miloš Zeman.

Poslanci odmítli pozmìòovací návrh horní komory, kterı navrhoval mimo jiné, aby vlastníci rodinnıch a bytovıch domù v místech budování dopravní nebo energetické infrastruktury dostávali za své nemovitosti, pokud v nich bydlí, až dvojnásobek odhadní ceny. Proti senátnímu návrhu se vyslovil vicepremiér Karel Havlíèek (za ANO) a podpoøil snìmovní verzi. Senátoøi chtìli také usnadnit podmínky veøejnì prospìšné infrastruktury na ochranu pøed úèinky sucha i povodní.

Zákon zavádí takzvanı polskı model, kterı se má vztahovat pouze na dopravní stavby. Státu umožní stavìt dálnice, silnice I. tøídy a celostátní železnice okamžitì poté, co získá pøístup k potøebnım pozemkùm ve stavebním povolení. Podle zpravodaje k pøedloze a poslance ANO Martina Kolovratníka se to bude vztahovat napøíklad na obchvaty mìst. Tento postup budou moci uplatnit jen takzvaní oprávnìní investoøi, tedy hlavnì státní organizace, jako jsou Øeditelství silnic a dálnic ÈR nebo Správa železnic. Státu to umožní stavìt ještì pøedtím, než skonèí pøípadnı spor o vıkupní ceny pozemku.

Snìmovnou opìtovnì schválená novela navazuje na døívìjší úpravy zákona, které zavedly kromì jiného takzvané mezitímní rozhodnutí. Tento institut státu u vymezenıch projektù umožòuje zahájit stavbu ještì pøed dokonèením vyvlastòovacího procesu. Novì se má rozšíøit i na vodní a energetickou infrastrukturu, pokud jsou vymezeny v územním rozvojovém plánu nebo v zásadách územního rozvoje.

V pøíloze k zákonu vláda navrhuje zaøadit mezi tyto vıznamné stavby i nové jaderné zdroje v Temelínì a Dukovanech. Na seznam se mají zaøadit na návrh vlády také nìkterá elektrická nebo plynárenská vedení.

Rušení nebezpeènıch vlakovıch pøejezdù

Zákon zpøesòuje i podmínky, za nichž úøady povolí zrušit železnièní pøejezdy. Má to snížit poèet nehod na pøejezdech a také zrychlit vlaky, které danımi úseky projíždìjí. Novì má platit, že silnièní správní úøad zruší pøejezd na žádost vlastníka trati nebo pozemní komunikace. Podmínkou bude, že pro pøístup k nemovitostem bude možné využít jinou vhodnou trasu, která ale nesmí bıt delší o více než pìt kilometrù. Nebude také smìt vést pøes pøejezd s nižším stupnìm zabezpeèení.

Návrh dále zavádí jednotné závazné stanovisko u zámìrù staveb, u kterıch bylo provedeno posouzení vlivù na životní prostøedí. Toto stanovisko by mìlo nahradit veškeré správní akty nutné k ochranì pøírody, což mùže podle ministerstva proti souèasnosti urychlit pøípravu staveb až o rok. Lhùta pro vydání stanovisek by navíc mìla bıt 30 dní, ve složitıch pøípadech dvojnásobná. Pokud se úøady nevysloví, uplatní se takzvaná fikce souhlasu.

Novela také zvyšuje o deset milionù na 60 milionù korun pøíspìvek obci, na jejímž území bude stanoveno území pro ukládání jaderného odpadu. Poèítá i s tím, že budování veøejnıch dobíjecích stanic pro elektromobily nebude vyžadovat rozhodnutí o umístìní stavby ani územní souhlas.

Football news:

Mats Hummels: Klopp's Press conferences are evening talk shows
Umtiti on leaving Barca: there Were contacts with Lyon, but nothing concrete
Calm down, dad, I'm not on the field yet! 😂 . Rodrigo joked about Modric's pass in the out when the Brazilian came on as a substitute
Luka Modric: I'm too old to go back to Tottenham. I want to play for a few more years
Adama Traore: I don't think speed is related to skin color
Riyad Marez: If I went to Marseille, they decided that I was not good enough
Defoe scored the 300th goal of his club career. It's been 20 years since his first ball