Czech Republic

Poslanci rozhodují o podmínce tolerance KSČM vládě, pěti týdnech dovolené

Komunisté argumentují tím, že mnozí zamìstnanci už pìt tıdnù volna mají. Ostatní zamìstnance podle nich nynìjší úprava poškozuje.

„Je to vìc, která není v jejich politickém programu, ale my jsme tu argumentaci nezanedbali, protože už 80 procent zamìstnancù, a už ve státním nebo soukromém sektoru, pìt tıdnù dovolené má. Jsme pøesvìdèeni, že tìch zbıvajících 20 procent si to zaslouží,“ øekl pøedseda KSÈM Vojtìch Filip po jednání s hnutím ANO o plnìní podmínek tolerance, kterou s hnutím ANO uzavøeli komunisté.

„Já myslím, že pìt tıdnù dovolené už je standard a že by nemìlo bıt nic vıjimeèného to prosadit do zákoníku práce, aby na to mìli nárok všichni,“ øekla už døíve poslankynì KSÈM Hana Aulická Jírovcová, která je pod návrhem podepsána. 

„Byla bych ráda, abychom z pìti tıdnù dovolené udìlali standard,“ podpoøila návrh Kateøina Valachová z ÈSSD.

Místopøedseda STAN Petr Gazdík ale kvùli nepøítomnosti èlenù vlády požádal o dvacetiminutovou pøestávku. Ministøi v jednacím sálu nebyli kvùli mimoøádnému jednání, které si vláda naplánovala v pátek po poledni.

Football news:

Ceferin about Agnelli: The president of an organization with 247 clubs just ran away from it - I have never seen this in my life
I've never seen a man lie so much. The president of UEFA called Agnelli a liar, and the clubs of the Super League-greedy snakes
Coster-Waldau on Neville's words about Super League: He spoke on behalf of all football fans. Stop this nonsense
The president of UEFA on the head of Juve Agnelli: I have not seen a person who would lie so much. Incredible
UEFA President on Champions League without 12 top clubs: There are a lot of good teams in Europe. Now we know that there are snakes next to us
Shame on you. R. I. P. Liverpool. 1892-2021. Fans of the club hung banners against the Super League on the fence of Anfield
Manchester United midfielder Bruno on Super League: Dreams can't be bought