Czech Republic

Poslanci neschválili, aby úřady musely ověřit majitele žadatelů o dotace

Žadatelé o dotace èi veøejnou podporu z øad firem budou muset údaje o svıch skuteènıch majitelích uvádìt, úøady to ale nebudou muset ovìøovat.

„Jde o téma, které do návrhu zákona pøibylo až v Poslanecké snìmovnì na základì pozmìòovacího návrhu Pirátù a které se Senát rozhodl korigovat. Já jsem k nìmu jak v Poslanecké snìmovnì, tak v Senátu zaujala neutrální stanovisko. Pokud bych ale mìla hodnotit obì verze, pak bych podpoøila verzi naètenou v Poslanecké snìmovnì, protože ta lépe povede k tomu, aby v evidenci skuteènıch majitelù podle pøipravovaného zákona o evidenci skuteènıch majitelù byly skuteènì relevantní údaje,“ øekla ve Snìmovnì ministrynì financí Alena Schillerová.

Poskytovatel dotace nebo veøejné podpory má podle novely zjistit majitele firmy buï z evidence skuteènıch majitelù, nebo si ji v pøípadì zahranièního vlastníka nechá doložit. Pokud nebude možné skuteèné majitele identifikovat, úøady by nemìly veøejnou podporu poskytnout. Senátoøi chtìli ale prosadit ovìøování skuteènıch majitelù. 

Pro senátní úpravu zákona byla ale z provládních poslancù jen Kateøina Valachová z ÈSSD, pro pùvodnì hlasoval také Milan Brázdil z ANO, ale pozdìji se opravil, že se spletl.

Ovìøování skuteènıch majitelù do vládní novely zákona chtìli prosadit senátoøi Lukáš Wagenknecht a Tomáš Goláò z klubu hnutí Senátor 21 a Pirátù spolu s Miroslavou Nìmcovou z ODS.

„Nebude staèit, že se podíváme do rejstøíku, ale máme možnost skuteèného vlastníka ovìøovat podle skuteènıch statutárních listin a pøípadnì mùže ten, kdo poskytuje dotaci, žádat soud, aby byl rejstøík opraven, aby byla náprava v rejstøíku provedena, a do té doby nemusí udìlit dotaci,“ øekl poslancùm Goláò. Pro to, aby ve Snìmovnì prošla senátní verze zákona, to ale nestaèilo.

Pøijatá novela se má kvùli pravidlùm Evropské unie vıslovnì vztahovat také na realitní zprostøedkovatele èi svìøenské správce. Tıká se také tøeba nákupu ve starožitnictví. Ukládá identifikovat kupujícího pøedmìtu v hodnotì nad tisíc eur, zatímco evropská smìrnice ukládá tuto povinnost pro nákup cennosti nad 10 tisíc eur.

Football news:

Dzeko denied West Ham. Striker wants to leave Roma in the winter
Milan wants to sign Porto midfielder Otavio for free in the summer
Manchester United may loan Lingard to West Ham
Mourinho on the double Ntombela: He's very creative. One of those who knows how to sharpen the game
Atalanta and Sevilla have agreed on the transfer of Gomez. The midfielder will fly to Spain on Tuesday
Laporta on Messi at PSG: I read that they have losses. We need to discuss what deals they can afford
PSG offered Ramos a contract for 45 million euros for 3 years (Onda Cero)