Czech Republic

Poslanci kývli na delší ošetřovné i na pomoc pořadatelům kulturních akcí

Zvıšení ošetøovného prosadil šéf lidovcù Marian Jureèka a kıvla na to i ministrynì financí Alena Schillerová, když dala KSÈM najevo, že vyšší ošetøovné také podpoøí. To, že ošetøovné nesmí klesnout pod ètyøi stovky za den, navrhl sociální demokrat Roman Sklenák.

Z vısledku hlasování má radost ministrynì práce a sociálních vìcí Jana Maláèová z ÈSSD, která je - stejnì jako zbytek vedení sociální demokracie - v karanténì.

„Krizové ošetøovné 70 % a to i pro dohodáøe po celou dobu mimoøádnıch opatøení! Rodièe, kteøí nemohou kvùli delší péèi o dítì do práce, musí mít z èeho žít. Pro nízkopøíjmové rodièe bude minimum 400 korun na den! Nemùžu pøipustit, aby se rodiny propadly do dluhové pasti a exekucí,“ komentovala vısledek hlasování Maláèová.

Ošetøovné by mìl rodiè pobírat po celou dobu uzavøení škol nebo naøízené karantény dítìte. „Stejnì jako v jarních mìsících tohoto roku je i nyní tøeba zajistit, aby rodièe dìtí, na které mimoøádná opatøení pøi epidemii spoèívající v uzavøení školskıch nebo dìtskıch zaøízení škol nebo jejich èásti dopadnou, nezùstali pøi péèi o menší dìti po dobu platnosti tìchto opatøení bez finanèních prostøedkù,“ øekla ve Snìmovnì ministrynì financí za ANO Alena Schillerová.

Za bìžnıch okolností mají rodièe dìtí do deseti let nárok na ošetøovné jen devìt dnù. Vláda navrhovala zachování souèasné vıše ošetøovného, šedesát procent denního vymìøovacího základu, ale poslanci mìli názor jinı.

Na ošetøovné budou mít i lidé pracující na dohodu o pracovní èinnosti èi dohodu o provedení práce, jsou-li úèastni nemocenského pojištìní. V péèi o dítì se budou moci støídat dvì osoby, a to bez omezení poètu støídání.

Odložení vracení vstupného na kulturu

Další schválená vládní pøedloha umožní poøadatelùm zrušenıch kulturních akcí odložit na podzim roku 2022 vrácení uhrazeného vstupného a dávat lidem místo penìz poukazy.

„Musím pøiznat, že v jarním období ve mnì ten návrh vyvolával urèité rozpaky. Jednalo se tehdy o normu, která byla pøedložena velmi rychle, nicménì bìh èasu nakonec ukázal, že se jedná o jednu z dílèích forem podpory, která mùže pomoci,“ øekl poslanec za ODS Martin Baxa a avizoval, že jeho strana vládní návrh podpoøí.

Poslanci rozhodnou i o kompenzaèním bonusu pro podnikatele i odložení elektronické evidence tržeb až na rok 2023.

Návrhy vlády, které následují její opatøení proti šíøení koronaviru, projednává Snìmovna ve zrychleném režimu, kdy je mùže schválit za jedinı den.

Znovu kompenzaèní bonus 500 korun za den

Podnikatelé, kteøí museli kvùli omezením ze strany vlády za nouzového stavu uzavøít provozy nebo jim bylo zamezeno podnikání, by mìli, tak jako na jaøe, dostávat kompenzaèní bonus 500 korun dennì.

„Na jaøe byl kompenzaèní bonus pojat více jako plošné opatøení,“ øekla poslancùm Schillerová. O bonus nyní mohou požádat podnikatelé, kterım vláda pøímo usnesením vlády vypnula podnikání a zamezila jim v podnikání.

Další podmínkou o žádost o kompenzaèní bonus bude, že pøíjmy z podnikání musí bıt u žadatele vìtší než polovina pøíjmù.

Pøíspìvek je podle vládního návrhu urèen i spoleèníkùm malıch spoleèností s ruèením omezenım, které mají spoleèníky nejvıše dva. Pøíspìvek budou moci získat i podnikatelé nebo osoby s dohodou o provedení práce nebo dohodou o pracovní èinnosti, jejichž èinnost je vıraznì navázána na podnikatele v zasaženıch oborech.

Vláda se ve støedu rozhodla, že pøíspìvek bude urèen i pro obory zasažené ve støedu oznámenımi novımi opatøeními vlády. Pùvodnì se tıkal oborù omezenıch od 14. øíjna. Na tiskové konferenci po jednání vlády o tom informoval ministr prùmyslu a obchodu Karel Havlíèek.

Poslanec Jan Volnı chce rozšíøit okruh osob, které by mohly pøíspìvek dostat. Mìli by na nìj dosáhnout napøíklad samostatnì podnikající trenéøi fitness, kteøí nabízejí své služby zákazníkùm v nyní uzavøenıch fitness centrech. Obecnì má jít o osoby užívající prostory nìkoho jiného, které jsou nyní uzavøeny.

Jednou z podmínek pro vıplatu bonusu spoleèníkùm s.r.o podle vládního návrhu je, aby obrat firmy v letošním roce pøekroèil 180 tisíc korun. Schillerová se ale rozhodla podpoøit pozmìòovací návrh Lucie Šafránkové  z hnutí SPD, která chce tento limit snížit na 120 tisíc korun.

Žádosti bude možné podávat v dobì nouzového stavu, kterı byl vyhlášen od 5. øíjna na tøicet dnù.

EET jde „k ledu“. Odložena bude na rok 2023

Pøerušení elektronické evidence tržeb navrhla vláda prodloužit do konce roku 2022, tedy až daleko za horizont souèasného menšinového kabinetu ANO a ÈSSD. Pøíští vláda tak bude mít dost èasu, aby rozhodla, zda se ještì EET vùbec bude spouštìt.

„Stála jsem pøed rozhodnutími, z nichž ani jedno pro mì není dobré,“ popisovala Schillerová, jak dospìla k tomu EET odložit. „Stojím si za projektem EET, na tom se nic nezmìnilo. V tuto chvíli zachraòujeme podnikatele,“ uvedla ministrynì financí.

Football news:

Bulykin on Loko's chances of reaching the Europa League play-offs: it Will be very difficult to do anything
Joao Felix: Atletico are missing Suarez and Costa
Loko didn't know what to do when Red Bull scored first. Naumov about 1:3
Gasperini about Atalanta: we will Go to Amsterdam with a small advantage
Striker Berisha Of Salzburg: We were better than Loko and deserved to win
Pep on city's 1st place in the Champions League group: we played very well in all the matches
Shakhtar defender Vitao on 2:0 with Real Madrid: the main Thing is not to fly too high in the clouds