Czech Republic

Poslanci budou znovu mimořádně jednat o případu otrávené řeky Bečvy

Vyzval kvùli tomu k rezignaci ministra životního prostøedí za ANO Richarda Brabce.  „Buï on a jeho ministerstvo selhali, nebo ministr kryje soukromou firmu, která zneèistila Beèvu a zpùsobila ekologickou katastrofu,“ prohlásil Gazdík.

Poukazoval tak na to, že Brabec byl v minulosti øeditelem chemièky Lovochemie patøící do holdingu Agrofert, stejnì jako DEZA z Valašského Meziøíèí. Internetovı Deník Referendum napsal, že v den masivní otravy ryb v øece Beèvì se v chemièce DEZA stala havárie.

„Jsme si stoprocentnì jistí, že tato provozní událost v našem podniku nebyla a ani nemohla bıt pøíèinou otravy ryb. Do øeky Beèvy se v souvislosti s touto událostí nemohly dostat žádné dešové ani odpadní vody, které by byly kontaminovány jakoukoli toxickou látkou,“ uvedl mluvèí Agrofertu Karel Hanzelka.

„Dùvod k rezignaci nevidím a je zvláštní, že mì k tomu vyzıvá právì pan Gazdík, kterı mìl už pár dnù na havárii jasno, kdo to byl, a pak se za to omlouval,“ reagoval ministr životního prostøedí. 

O otravì Beèvy poslanci diskutovali už v pùlce listopadu, bez závìru. „Vadí mi, a jsem z toho nešastnı úplnì stejnì jako vy, že vyšetøování trvá tak dlouho,“ øekl tehdy poslancùm Brabec. Klíèovı bude znaleckı posudek, odkud v záøí unikl jedovatı kyanid do Beèvy, má bıt podle ministra vnitra Jana Hamáèka hotov do 20. prosince.

Ekologická havárie postihla Beèvu pod Valašskım Meziøíèím až po Pøerov. Do kafilerie odvezli rybáøi pøes 40 tun ryb. Další tøi úniky cizorodıch látech do øeky následovaly v dalších tıdnech, poslední ve støedu.

Football news:

Zidane has no intention of resigning, Real Madrid will make a decision after the season (Marca)
Chiesa injured his ankle. He was replaced in the match against Napoli
Neuer on Bayern's two consecutive wins: This is a message to the competitors
Gattuso about 0:2 with Juve: Insigne should not think that Napoli lost because of him
Nepomnyashchy against reducing the RPL to 12 clubs: Russia is not ready to sacrifice a large number of fans
Wolverhampton loan Willian Jose from Sociedad with a buy-out option
AC Milan are close to loaning Tomori to Chelsea with a 20+ million euro buy-out option