Czech Republic

Pořadatelé zrušených akcí mohou žádat o dotaci, k mání je 900 milionů

Žádosti bude možné podávat od 18. srpna do 18. záøí. Pøijímat se budou pouze elektronicky. Na program COVID kultura je vyèlenìno 900 milionù korun. Žadatelé budou moci získat až polovinu uznatelných výdajù za zrušené èi pøesunuté akce. Maximální výše podpory èiní pìt milionù korun na žadatele. 

Program má kompenzovat poøadatelùm kulturních akcí výdaje, které vznikly od 1. øíjna loòského roku do letošního 17. kvìtna ve spojitosti s projekty, které se mìly uskuteènit od 10. bøezna do 31. srpna. V pøímé souvislosti s vládními opatøeními musely být ale zrušeny nebo pøesunuty. Mezi uznatelné výdaje patøí ty, které byly vynaloženy marnì a není možné je využít na jinou akci. Neuskuteènìnou akcí se podle podmínek rozumí taková, která byla zrušena bez náhrady v daném kalendáøním roce.

O dotaci budou moci žádat podnikatelé, kteøí mají jako svou hlavní èinnost poøádání èi zajištìní kulturních projektù, individuální umìlci, dále také poøadatelé filmových, hudebních èi výtvarných festivalù a pøehlídek, hudební kluby, galerie, muzea nebo divadla. Nesmìli však pøerušit provozování živnosti ani jim nesmìla být živnost pozastavena. Nesmìjí mít také prodlevu v platbì závazkù vybraným institucím splatných do 10. bøezna.

Zájemci o dotaci budou muset doložit nìkolik èestných prohlášení, uhrazené faktury, smlouvy èi úèetní doklady a další materiály. Veškeré potøebné formuláøe a potvrzení žadatelé najdou v informaèním systému.

Program COVID kultura èeká na notifikaci Evropské komise. Poté se na nìj bude vztahovat doèasný rámec, tedy maximální suma, kterou je možné èerpat z programù veøejné podpory. Na jednoho žadatele èiní 800.000 eur (asi 21,3 milionu Kè).

Vláda v dubnu schválila první záchranný balíèek pro kulturu ve výši 1,07 miliardy korun. Byl urèen pøedevším pro pøíspìvkové organizace ministerstva kultury a subjekty, které od ministerstva dostávají dotace. Majitelé nìkterých soukromých divadel ale poté ministra kultury Lubomíra Zaorálka kritizovali za to, že sektor, který nepobírá dotace, nedostane žádnou pomoc. Program COVID kultura vláda schválila 20. èervence.

Pøes uvolnìní mnoha restrikcí se kulturní akce stále s omezeními kvùli koronaviru potýkají. Od 27. èervence platí omezená kapacita vnitøních kulturních akcí na 500 úèastníkù. Podle ministra zdravotnictví Adama Vojtìcha je možné na vnitøních akcích vytvoøit až pìt stavebnì oddìlených sektorù pro 500 návštìvníkù s vlastními vchody, kde se návštìvníci nebudou míchat. Døíve bylo možné takto zvýšit kapacitu až na 5000 lidí v pìti sektorech, teï jich mùže být maximálnì 2500.

Football news:

The Commission on the vote of no confidence in Bartomeu started its work. Within 10 working days, it will check the collected signatures
Gian Piero Gasperini: Today, only Juventus and Inter can talk about the scudetto. Maybe even Napoli
Juventus contacted Lyon yesterday about Aouar's transfer. There has been no offer yet
Lyon is ready to lower the price of Depay. Now the club demands 25 million euros from Barca
The Oxford bus was blocked for 6 hours due to antiseptic. I had to take a taxi to the match
Alonso went on the bus at half-time against West Brom. Lampard was angry as ever
Zidane on Hazard: It's ready. He has long been concerned about a serious problem, but now everything is fine