Czech Republic

Populární moderátor Kořen odstupuje z postu starosty. Jedním z důvodů je převod bytů za stokorunu

Televizní moderátor Koøen je v èele mìsta tøetí volební období, poprvé byl zvolen v roce 2010. Podle nìj je potøeba skonèit v nejlepším a se ctí. Svùj odchod z radnice oznaèil za vìc morálky, svìdomí, èestného pøístupu a slušnosti. Zdùraznil, že nic špatného neudìlal ani za sebou nemá žádný skandál.

Radnice má pøevést nájemníkùm 31 bytù v hodnotì kolem 80 milionù korun, pøevod byl dohodnutý pøed 20 lety. Mìsto tehdy nemìlo peníze na stavbu domu a vybudovalo ho za finanèní úèasti zájemcù o byty. Podle tehdejšího zámìru jim mìly být byty letos pøevedeny za 100 korun. Právní kanceláø najatá mìstem ale tvrdila, že smlouvy jsou neplatné. Podle vedení radnice nájemci sice pøed výstavbou složili øádovì statisíce korun, v následujících letech se jim však peníze vrátily formou sníženého nájmu.

Mìsto dalo provìøit platnost smluv soudem, který v první instanci smluvní závazek potvrdil. Zastupitelé se pak tìsnì rozhodli, že se radnice proti verdiktu neodvolá. Proti názoru starosty hlasovali i dva zastupitelé Klidného mìsta.

Podle zastupitele za STAN Adama Polánského je opodstatnìné dát pøednost právu na ochranu legitimního oèekávání nájemníkù pøed ochranou vlastnického práva mìsta. Upozornil i na to, že nájemci by iniciovali desítky soudních sporù, èímž by vznikly mìstu mnohamilionové škody.

„Respektuji svobodné rozhodnutí, neberu to jako zradu, ale jako demokracii. Zároveò však musím pøijmout politickou odpovìdnost a také reagovat na zmìnu politických sil v klíèové otázce,“ uvedl konèící starosta. Dodal, že je pro nìj nepøijatelné podílet se svým podpisem na smlouvì, jíž se pøevádí nìkolikamilionový majetek za stokorunu. I když si uvìdomuje, že na druhé stranì je závazek smlouvy o smlouvì budoucí uzavøený pøed 20 lety. „Nic špatného jsem neudìlal, nicménì si myslím, že je slušné, odpovìdné - a mùže to být i vzorem - tu funkci opustit,“ míní.

Podle Koøena je možný jeho návrat do zpravodajství Èeské televize. Zda zùstane zastupitelem, zatím není jasné. Záleží to na dohodì s televizí.

Klidné mìsto získalo pøi posledních volbách pøes 52 procent hlasù. V zastupitelstvu má 12 z 21 køesel, v koalici je s Unií pro sport a zdraví Øíèany. Šestaètyøicetiletý Koøen v ÈT uvádìl poøady o vìdì a spolu se slovenským hercem Marošem Kramárem moderuje talkshow Zázraky pøírody.

Football news:

Dzeko denied West Ham. Striker wants to leave Roma in the winter
Milan wants to sign Porto midfielder Otavio for free in the summer
Manchester United may loan Lingard to West Ham
Mourinho on the double Ntombela: He's very creative. One of those who knows how to sharpen the game
Atalanta and Sevilla have agreed on the transfer of Gomez. The midfielder will fly to Spain on Tuesday
Laporta on Messi at PSG: I read that they have losses. We need to discuss what deals they can afford
PSG offered Ramos a contract for 45 million euros for 3 years (Onda Cero)