Czech Republic

Poptávka po skladech roste. Developer CTP vydělal za půl roku 2,5 miliardy

„Poslední tøi roky jsme se soustøedili na rùst našeho portfolia v blízkosti nejvıznamnìjších mìst v regionu. To se nám ukázalo jako správná strategie v dobì pandemie. Umožnila nám okamžitì reagovat na zvıšené požadavky logistickıch firem a spoleèností pùsobících v e-commerce,“ øekl v úterı generální øeditel a 100procentní majitel spoleènosti Remon Vos.

Doplnil, že hrubı pøíjem z pronájmu meziroènì vzrostl o 14,1 procenta na 152,7 milionu eur (4,1 miliardy korun). Obsazenost budov, které firma vlastní, zùstala na 94 procentech. Vìtšinu ploch má CTP pronajatou na delší dobu. 

„Na zaèátku krize jsme se trochu obávali, že by se naši nájemníci mohli dostat do problémù se splácením nájmu. Ale ukázalo se, že obavy byly zbyteèné, 97 procent z tìchto firem problémy nemá. A s ostatními jsme se dohodli na odloženıch platbách,“ doplnil Vos.

Plocha pronajímanıch prostor CTP v prvním pololetí vzrostla o 268 tisíc metrù ètvereèních na 5,8 milionu metrù ètvereèních. Podle Vose skupina místo skupování hal a pozemkù preferuje vlastní vıstavbu. „Nechceme stavìt rychlé prefabrikáty, stavby by mìly vydržet minimálnì 50 let. Prùmyslové budovy, na které se specializujeme, se naštìstí nemìní tolik, jako napøíklad kanceláøe nebo maloobchodní prostory,“ doplnil Vos.

CTP Group má ve vıstavbì napøíè celım regionem støední a vıchodní Evropy 46 projektù. Do konce roku 2020 oèekává, že CTP Group bude spravovat 6,5 milionu metrù ètvereèních ploch a plánuje nadále rùst, pøevážnì v prùmyslovém developmentu.

Nadto v záøí oznámila zámìr vydat zelené dluhopisy. Spoleènost smìøuje k tomu, aby se do roku 2023 stala uhlíkovì neutrální. Èistı vınos z emise plánuje CTP Group využit na refinancování stávajícího zajištìného dluhu a na financování budoucího rozvoje. Poptávka po logistickıch parcích pøitom roste i díky koronakrizi. Spoleènosti zkracují vzdálenosti pro pøevoz pro zásobování a skladování materiálù.

Skupinu CTP Group založil Nizozemec Remon Vos v roce 1998 v Èeské republice. Ta i nadále zùstává domácím trhem se zhruba tøípìtinovım podílem. Vlastní mimo jiné i ctPark Brno, v souèasnosti nejvìtší prùmyslovı park v regionu støední a vıchodní Evropy. Pøed pìti lety CTP vstoupila na další trhy v regionu. Kromì Èeska pùsobí na Slovensku, v Maïarsku, v Srbsku, v Rumunsku, v Polsku a novì v Bulharsku. V Èesku na konci èervna firma vlastnila 3,46 milionu metrù ètvereèních ploch v 54 areálech.

Football news:

Marcus Rashford is the pride of all England, from the Queen to Jurgen Klopp. He again fed children across the country - and received the Order
Pjanic-Habibu: Good luck, brother. Inshallah, we will win
Klopp on Rashford's charity: I hope mom is proud of him. I'm proud
Troy deeney: I was called a black asshole, and social media said it wasn't racist. Do companies even want to change this?
Miralem Pjanic: Sorry didn't trust the players at Juventus. It's a shame when people are judged incorrectly
Wenger on why he didn't mention Mourinho in the book: he Didn't want to talk about Jose, Klopp or Pepe because they are still working
The perfect project to lose money. An idea for dreamers. Tebas on the European Premier League