Czech Republic

Ponižování při výuce, zesměšňování na sítích. Kyberšikany při covidu přibylo

Poté, co se výuka pøesunula na internet, pøesunula se do online prostøedí i šikana, která se za jiných okolností odehrává na školních chodbách. To je pøíklad i tøináctiletého Adama (jméno bylo v zájmu zachování anonymity zmìnìno, pozn. red.). Ten mìl problémy se spolužáky již døíve, vìtšinou se ale omezovaly na krádeže psacích potøeb nebo neochotu pøibrat jej do kolektivu, tøeba když si o polední pauze dìti hrály na høišti.

Situace se zmìnila, když tøída v bøeznu pøešla na online výuku. Brzy po zaèátku první vlny epidemie totiž zaèali uèitelé vyuèovat pøes telekonferenèní programy.

Football news:

Zinedine Zidane: Real Madrid will fight for the title until the end. There are still a lot of matches
Even in the best stadiums in the world, sometimes you can't see anything. So in the stands there were radios, pigeons and binoculars
Atletico were better in the 1st half, Real Madrid in the 2nd. A good result for us. Benzema on the draw
Zidane is equal to Del Bosque in the number of games at the head of Real Madrid - 246. Only Munoz has more-605
Only Liverpool and a 20-team Ligue 1 side have not scored at home since playing in the 2021 top 5 of the Europa League
Carragher on Liverpool: They are now psychologically dwarfed. Such a game is unacceptable
Iturralde Gonzalez about Felipe's hand in the match with Real Madrid: It is lowered, in a natural position