Czech Republic

PONEDĚLNÍK: Kúdela bez nervů a prostřední skupina o gumové medvídky

Ètyøiatøicetiletı stoper, jehož ve Skotsku zøejmì èeká soud kvùli údajnému rasismu a v krajním pøípadì mu hrozí i vìzení, pøiblížil v urputné bitvì v Liberci fotbalovou Slavii k èeskému titulu, o nìmž už nepochybuje nikdo.

Kúdela se vrátil po nepøíjemném zranìní nosu po úderu loktem hvìzdného Garetha Balea ve velkém stylu.

Jistì rozehrával a vùbec byste na nìm nepoznali, pod jakım tlakem se poslední tıdny ocitl. Kvùli své hlouposti. Kvùli zašeptání nadávky do ouška Glena Kamary, hráèe Rangers.

Ligové kolo oèima redaktora Jana Doèkala

A už byla rasistická, èi ne, tohle zašeptání bohužel v Evropì zastíní i jinak vıteènou reprezentaci èeského fotbalu, za kterou si Slavia zaslouží velké uznání. Ve ètvrtfinále Evropské ligy na znamenitì hrající Arsenal už zkrátka nemìla; vymaèkala ze sebe, co se dalo.

Pokud Kúdela rasistickou urážku øekl, desetizápasovı distanc si bezesporu zaslouží, ale - probùh - musí bıt dùkaz, nikoli presumpce viny!

Ani rasistická nadávka automaticky neznamená, že její autor je rasista. Ostatnì Kúdelovi spoluhráèi a kamarádi Olayinka s Traorém, se kterım byl i na dovolené, si to jistì o nìm nemyslí.

Kdybych podobnı názor napsal v americkıch médiích, byl bych možná už bez práce. I v Británii bych èelil kritice. Možná proto èeské fotbalové osobnosti ve svìtì volí tak opatrnı slovník.

Myslete si, co chcete, ale bacha...

Ještì víc než skandálnì nízké tresty od UEFA pro hulvátsky hrající Rangers a zejména Roofeho, jenž hanebnım kopem do hlavy mohl ohrozit brankáøe Koláøe na životì, a Kamaru, kterı Kúdelovi po zápase ve stylu okresního vesnického maèe jednu natáhl, mì dìsí hyperkorektní doba, jež se naštìstí ještì do èeského smyšlení zcela nedostala.

Zatím. Rasismus je bez debat svinstvo, které do vyspìlé spoleènosti nepatøí. Je tøeba vnímat kulturní odlišnosti, koloniální køivdy a že i když otroctví skonèilo v USA pøed 160 lety, poøád je to leckde pøecitlivìlé téma.

Radìji zpátky k fotbalu. Zatímco èeskı mistr už mùže bıt znám o víkendu, o druhé místo znamenající pøedkolo Ligy mistrù ještì bude lítı boj.

Sparta z nìj trošku odstøihla Slovácko, když dùležitı zápas zvládla díky akci støídajících Plavšièe s Wiesnerem. By fotbal zrovna nenadchl, Sparta byla ve druhé pùli mnohem nebezpeènìjší a tøi body urvala zaslouženì.

O poznání pohlednìjší maè odehrála Plzeò s Jabloncem. Hodnì šancí, vıborné zákroky gólmanù, bøevna a nakonec plichta, kterou Severoèechùm zaøídil desátou brankou v sezonì Ivan Schranz; sekl si míè pøed Brabcem, zašlápl pøed Limberskım a pak preciznì zamíøil.

Od doby, kdy se neprosadil ve Spartì, ušel slovenskı útoèník poøádnı kus cesty. A kdyby Jablonci pomohl do pøedkola Ligy mistrù na úkor Sparty, byla by to ryzí senzace. Šance poøád existuje.

V pøíští sezonì už bude vıraznì menší. Do Evropy vyšle Èesko jen ètyøi zástupce, èili o jednoho ménì. A do kvalifikace Ligy mistrù pùjde pouze první.

To pøinese nejen ménì penìz a zkušeností èeskému fotbalu, ale také potíže s hracím systémem tuzemské soutìže, která se má zase vrátit k nadstavbì, jenže ve støední skupinì by jaksi nebylo oè hrát.

Pøesto šéf Ligové fotbalové asociace Dušan Svoboda pro Radiožurnál uvedl: „Chceme v pøíští sezonì ligy znovu nadstavbu, ale pravdìpodobnì vítìz prostøední skupiny nebude mít šanci na evropské poháry, místo toho øešíme finanèní kompenzaci nebo zvıhodnìné nasazení v domácím poháru.“

Prosím, nadstavbu za tìchto podmínek ne, støední skupina klidnì mùže hrát o gumové medvídky, ale pochybuji, že to bude atraktivní formát.

Úrovní zklamala utkání Bohemky s Baníkem a Sigmy s Teplicemi. Klokany spasil v závìru hloupı faul Svozila a penalta, kterou sudí Marek naøídil až díky zhlédnutí videa, nebo pùvodnì odpískal faul na Svozila. Aspoò nìjakı faul tedy vidìl. No ještìže ten VAR máme, což?

Devatenáctiletı Vojtìch Novák kopl desítku podobnì kurážnì jako mazák Kúdela. Klobouk dolù.

Teplice zase zachránila jediná støela v zápase, jež by brankou ani neskonèila, nebıt teèe olomouckého obránce Beneše.

Skláøi hlavnì první pùli bez Mareše s Øezníèkem pùsobili lekle, až druholigovì. Obránce Droehnleho trenér Radima Kuèera stáhl radìji ještì pøed koncem poloèasu.

Kuèera je pod velkım tlakem, spadnout s Teplicemi by byl prùšvih. Ovšem z dob hráèské kariéry, kdy rok co rok hrál o záchranu s Bielefeldem v bundeslize, má velké zkušenosti a dokáže se vcítit do hlav hráèù a nepanikaøit. Více mu však teï pomohla pøekopávaná, ke které ve druhé pùli sáhla v zoufalství Sigma, a sama si tak vyøadila kreativní støedopolaøe Housku s Gonzálezem.

Záchranu už mohou slavit v Karviné; trenér Jozef Weber si ve tøetím zápase po návratu k tımu pøipsal k remíze druhou vıhru. Vzhledem k bodovému polštáøi si troufám tvrdit, že by Karvinou udržel mezi elitou i jeho pøedchùdce Juraj Jarábek. Každopádnì tah vedení vychází zatím náramnì.

O poznání chmurnìjší je po porážce 0:3 v Karviné situace kouèe Èeskıch Budìjovic Davida Horejše. V utkání se nemìl jeho manèaft o co opøít, navíc ho nepodržel ani chybující matador Drobnı v brance.

Do kategorie ohroženıch kouèù spadá po další porážce také zlínskı Bohumil Páník, by má smlouvu ještì na pøíští sezonu. Rupnout doma s poslední Pøíbramí je však tuze nemilá vìc, tím spíš, když rozhodující penaltì Pilíka pøedcházel špatnì vhozenı aut ševcù na polovinì høištì. Malièkosti dìlají celek.

Pìkné ponedìlí.

Ale bacha…

Football news:

Eden Hazard: I'm sorry. I didn't want to offend the Real Madrid fans. I came here to win
Edouard Mendy was out of work 7 years ago, and now he has taken Chelsea to the Champions League final. When it was tight, a year of training for free
Koeman insists on signing Depay, the Barca management is not sure about the forward
Kroos told Mount I'm sleeping fine. Good luck in your first Champions League final
Mkhitaryan due to Mourinho may refuse to extend his contract with Roma
Chelsea want to sell Alonso or Emerson
Referee Sergey Ivanov will serve the match Lokomotiv-Krylia in the final of the Betsity Cup of Russia