Czech Republic

Pomůžeme vám, zní odevšad v souvislosti s tragickým požárem v Bohumíně

„V pøípadì potøeby pøistavím dodávku i vìtší auta na odvoz a dovoz všeho potøebného pro lidi z toho paneláku. Zdarma,“ píše na sociální síti Roman Kotun.

„Kdyby nìkdo z obyvatel postiženıch bytù potøeboval pomoct s malováním, pomùžu rád a zdarma,“ uvedl Tomáš Mikulèík.

A pøidávají se další a další lidé. Obyvatelé Bohumína nabízejí nájemníkùm a blízkım obìtí z vyhoøelého paneláku nejen rùzné služby, ale i finanèní pomoc.

Pøispìt penìzi na konto zasaženıch tragickım požárem budou oficiální cestou moci již brzy. Krajskı úøad totiž zøizuje veøejnou sbírku. V nejbližších dnech by mìl zveøejnit èíslo úètu.

„Vyhlášení veøejné sbírky podléhá zákonnım postupùm. Krajskı úøad už poslal na ministerstvo vnitra oznámení o jejím konání, které je k uskuteènìní sbírky nutné. Bezprostøednì poté, co nám ministerstvo sbírku schválí, zveøejníme èíslo úètu, na kterı budou moci lidé své dobrovolné pøíspìvky posílat. Bohumínská tragédie je mimoøádná, a tak vìøím, že povolení získáme velmi brzy, v øádu nìkolika málo dnù,“ vysvìtlil øeditel Krajského úøadu Moravskoslezského kraje Tomáš Kotyza.

Peníze na nìj pravdìpodobnì vloží i sám úøad. To v pøípadì, že zastupitelé pøistoupí na návrh rady kraje a schválí finanèní pomoc 100 tisíc korun za každého zemøelého a 50 tisíc za každého, kdo byl pøi požáru zranìn. 

Zastupitelé se sejdou na zaèátku záøí, lze pøedpokládat, že schválení pøíspìvku bude spíše formalitou. „Vím, že peníze tuhle bolest neutiší, ale je to aspoò nìjaká forma pomoci. Proto Moravskoslezskı kraj zøizuje veøejnou sbírku, aby svou podporu, soustrast a sounáležitost mohli i svım pøíspìvkem vyjádøit všichni, kterıch se událost sobotního podveèera dotkla,“ sdìlil hejtman Moravskoslezského kraje Ivo Vondrák.

Vrátilo se zhruba tøicet procent lidí

Vıši penìžní pomoci ze strany kraje nastavili radní stejnì, jako tomu bylo u støelby ve Fakultní nemocnici v Ostravì v prosinci minulého roku. Lidé budou moci posílat peníze až do 15. záøí.

Pomoc lidem z vìžáku øešili v pondìlí i zástupci Bohumína. „Sešla se pracovní skupina, která øešila hlavnì technické záležitosti k dalšímu chodu domu a otázku psychosomatické a hmotné pomoci,“ potvrdila mluvèí mìsta Lucie Balcarová.

Dùm je doposud bez pøívodu elektøiny a plynu, a to z dùvodu silného podmáèení. Pøesto se do nìj øada nájemníkù už vrátila. Ke pondìlnímu ránu zástupci mìsta hovoøili až o tøiceti procentech lidí, kteøí využili možnosti spát doma i v nekomfortních podmínkách. Zapojení energií by mìlo bıt otázkou nejbližších dní.

Funguje krizové centrum

Zástupci mìsta dnes zveøejní vısledky jednání s pojišovnou. „Dále poradíme nájemníkùm, jak postupovat pøi odstraòování škod po požáru a pøi uplatnìní náhrad u pojišovny. Také upøesníme, jakım zpùsobem se budou øešit opravy v ponièenıch bytech,“ zmínila Balcarová.

Krizové centrum, které od nedìle improvizovanì fungovalo ve stacionáøi Salome, stojícím jen pár metrù od domu zasaženého požárem, mìsto vèera nechalo pøesunout do budovy radnice. Funguje v budovì B, v kanceláøi èíslo 101. 

V provozu je i nadále speciální krizová linka 731 531 731 urèená nájemníkùm z poškozeného domu. „Prosíme, aby ji veøejnost využívala pouze v pøípadì nouze, a ne k nabídkám pomoci,“ požádala mluvèí mìsta.

Football news:

Sane on Robben and Ribery: I don't allow comparisons. The two of them have been world-class for 10 years
Atletico defender Jimenez has contracted the coronavirus. The club canceled morning training as a precaution
Canidia about Messi: Leo gets lost and suffers when his team is not the best on the field
Lampard confirmed that goalkeeper Mendy is undergoing a medical at Chelsea
Neymar and defender Marcel Gonzalez can get up to 10 matches suspended
Manchester City - the first Premier League club to win the 1st match in 10 consecutive seasons
Bartomeu has suspended Suarez's transfer to Atletico. He doesn't want to let a player go to a competitor for free