Czech Republic

Polovina restaurací čelí zániku, konec státní pomoci mají za nereálný

„Pøi první vlnì zkrachovalo zhruba deset procent podnikù, teï to mùže být až dalších ètyøicet procent. Dohromady by se tedy dalo øíci, že koronavirovou pandemii neustojí polovina podnikù,” øíká Igor Tøeslín ze skupiny Storyous, která ve více než tøech tisících restauracích øídí provoz èi online placení a dodávky.

Podle Tøeslína nemají restauratéøi z èeho brát a za letošní rok pøišli o veškeré úspory. Situace je podle nìj nejhorší v Praze a na místech, která jsou závislá na turistech. „Praha je na tom nejhùø, ale hodnì trpí i tøeba Karlovy Vary. Zbytek republiky v létì relativnì vydìlával, ale teï budou na nule,” vysvìtluje.

Podnikatelé tak procházejí kritickým obdobím. „Právì na podzim bývaly v hospodách a restauracích velké tržby. Lidé už netráví tolik èasu venku a potkávají se právì v podnicích. Pak taky samozøejmì zaèínají vánoèní veèírky, o které restauratéøi letos pøijdou,” øíká Tøeslín.

Prodeje restauratérùm klesly o 65 procent, i tak se však snaží na situaci adaptovat a prodávat alespoò skrz výdejní okénka. „Na jaøe bylo ze zaèátku zavøeno až devìt z deseti podnikù, teï je to zhruba 43 procent. problémem ale je, že hodnì podnikù prodává pøes portály jako je Wolt nebo Dáme jídlo, které si mohou brát až 30 procent,” varuje Tøeslín.

Pomoci by podle nìj mohl pøímý prodej, jasná opatøení a podpora zákazníkù v pøíštím roce. „Urèitì je dobré teï podniky podporovat tak, že si objednáte jídlo pøímo u nich a ne skrz donáškovou službu. Vláda by také mìla vydávat jasné a èitelné instrukce, protože spoustu podnikatelù se snaží, ale absolutnì neví, co pøijde dál. Mùžeme jen doufat, že po novém roce se podniky otevøou a zákazníci nás podpoøí,” øíká Tøeslín s tím, že podpora v lednu bude pro podniky obzvláštì dùležitá, jelikož leden a únor jsou jinak nejslabší mìsíce roku.

Guvernér Èeské národní banky Jiøí Rusnok však v rozhovoru pro MF DNES uvedl, že dlouhodobá pomoc restauracím není možná. „Podpora by mìla být více selektivní. A vlastnì si myslím, že by postupnì v èase mìla klesat. Protože my nebudeme moci zajistit trvalou udržitelnost nìkterých podnikù – tøeba restaurací, které jsou vyloženì založené na turistech. Prostì nemùžeme. Protože ti turisté tady taky nemusejí být další dva roky. To je, jako kdybychom neustále nalévali peníze do podniku, o nìmž víme, že stejnì zkrachuje. Je potøeba podívat se pravdì do oèí,” øíká guvernér.

Podle restauratérù je ovšem nutné pomáhat. „Bez pomoci se to zvládnout nedá,” øíká Tøeslín. Souhlasí s ním i Lukáš Kastner ze skupiny Hospodska. „Tady jde hlavnì o to, že podnikatelé v gastru jsou pøedevším Èeši, co zamìstnávají další Èechy. Když se nám nepomùže, najednou bude velká nezamìstnanost. Restauratéøi jsou už teï na nule, tržby jsou nižší než náklady. Dennì slýchám o tom, že zastavují domy a pùjèují si,” dodává Kastner.

Podle Kastnera bohužel ani po konci pandemie situace v gastru nebude rùžová. „V dùsledku ekonomických dopadù budou restaurace zanikat i po pandemii. Je jasné, že se bude muset zdražit a pokud nedojde ke snížení nájmù, nejspíš klesnou i platy zamìstnancù,” vysvìtluje.

Zdražení a nezamìstnanost

Se zdražením poèítá i Tøeslín a øeditelka Asociace malých a støedních podnikù Eva Svobodová. „Nìjaké zdražení tam urèitì nastane, i když bych neøekla, že to bude rapidní. Myslím si ale, že silní podnikatelé budou skupovat malé podniky,” øíká Svobodová.

I podle ní mùže Èesko pøijít až o polovinu podnikù. „Myslím si, že padesátiprocentní úbytek je reálný, lidé už nemají rezervy. Vzhledem k tomu, že gastronomie zamìstnává zhruba 150 tisíc lidí a je tu kolem 40 tisíc restauratérù, je to ale dost drastické,” øíká øeditelka asociace.

Oèištìní trhu se podle ní nedá vyhnout. „Je tu plno podnikù, které zaèaly už v devadesátkách a dobøe se jim vedlo i bìhem krize v roce 2008. Èasto ale nejsou schopny si ekonomicky propoèítat náklady èi ceny od dodavatelù. S tím nepomùžou ani kompenzace a státní podpora,” dodává.

I pøes nepøíznivé prognózy si však stále nìkteøí provozovatelé podnikù snaží zachovat optimismus. „Doufám, že o polovinu podnikù nepøijdeme. Vím, že se nìkdo na trhu neudrží, ale snad to bude maximálnì dvacet procent. Dožít se jara bude extrémnì tìžké, ale restauratéøi jsou schopní a životachtiví lidé. Vìøím jim, že to nìjak zvládnou,” uzavírá Kastner.

Football news:

Scott Micromini: Pogba is misunderstood. This is an amazing player, his failures fanned
Andrea Pirlo: Ronaldo is an additional advantage, but Juve must play their own football without him
Inzaghi on the draw with Juve: we Could have won if Benevento had been smarter on the counterattack
Milner about VAR: We need a serious discussion. I feel that I have cooled down to the game in its current state
Flick about 3:1 with Stuttgart: we Understand that for such a game we will not get awards for beauty, but Bayern achieves results
Cloud has 112 dry games out of 200 for Atletico in La Liga. This is a record
Mahrez on Burnley's hat-trick: the Third goal is the best - I don't often score with my head. But city's victory is more important