Czech Republic

Polní nemocnice v Letňanech je hotová, stát dá za pronájem přes 20 milionů. Uvažuje se i o druhé v Brně

Nemocnice má bıt využívána pro následnou péèi, umístìni v ní tak mají bıt pacienti s covidem-19 na doléèení. Sloužit by také mohla pro pacienty, kteøí se kvùli karanténì zatím nemohou vrátit domù nebo tøeba do domovù dùchodcù. Ministr zdravotnictví Roman Prymula (za ANO) ve ètvrtek ve Snìmovnì øekl, že využita bude zøejmì hlavnì kolem 10. listopadu, kdy se v Èesku pøedpokládá nejvìtší poèet pacientù s koronavirem.

Stát i jednotlivé nemocnice se nyní snaží zvıšit poèet lùžek, které budou pøipravené pro pacienty s covidem-19. Nemocnice odkládají neakutní péèi a nìkterá oddìlení pøedìlávají pro potøeby nakaženıch. Podle Prymuly pro nì bude pøipraveno 15 500 lùžek. Podle údajù k pátku je v Èesku hospitalizovanıch 5314 pacientù s covidem-19 a ve vážném stavu bylo 772 z nich.

Armáda zaèala nemocnici v Letòanech budovat v pondìlí, kdy pøivezl materiál hlavní konvoj z Hradce Králové. Vojáci postupnì do hal letòanského vıstavištì dopravili víc než 300 tun vybavení ze svıch zásob. Další vybavení poskytla Správa státních hmotnıch rezerv (SSHR), vládou zakoupené nové postele dovezla firma Linet.

Nemocnice v Letòanech by mìla bıt spuštìna v okamžiku, když dojdou kapacity v „kamennıch“ nemocnicích. Z 500 lùžek má bıt pro intenzivní péèi vybaveno pouze deset. Zaøízení bude oficiálnì provozovat Nemocnice na Bulovce, která si èást letòanského vıstavištì pronajala. Na místì ale budou nasazeni pøedevším vojenští lékaøi a zdravotníci, které armáda v pøípadì aktivace nemocnice stáhne z jinıch nemocnic. Prymula døíve uvedl, že v Letòanech by mohlo pùsobit i 28 armádních lékaøù a zdravotníkù z USA, které Èesku nabídly Spojené státy po žádosti vicepremiéra Jana Hamáèka (ÈSSD).

Odpoledne se konala prohlídka dokonèené nemocnice, které se zúèastnil premiér Andrej Babiš (ANO), ministr obrany Lubomír Metnar (za ANO) a konèící ministr zdravotnictví Roman Prymula (za ANO). Premiér na tiskovém briefingu po prohlídce øekl, že vláda bude jednat o možném nákupu dalších polních nemocnic. V Letòanech jsou nyní umístìny dvì, jejich poøízení vyjde na více než miliardu korun. Podle premiéra by stálo za zvážení, jestli podobnou záložní nemocnici jako v Praze nevybudovat také v Brnì.

Prymula pak na briefingu øekl, že za pronájem pavilonù letòanského vıstavištì stát zaplatí provozovateli 20,5 milionu korun bez DPH. Podnikatel Pavel Sehnal, kterı vıstavištì provozuje, uvedl, že jde o nejnižší možnou cenu, která možná nepokryje ani náklady na provoz.

Football news:

Mourinho before the match with Chelsea: Tottenham are not afraid of anyone
Guardiola on the schedule: Players lose the joy of football. This is a problem
Solskjaer about Manchester United: We didn't start the Premier League like the others, because of the European Cup and pre-season, which we didn't have
Why is soccer called soccer in the United States (and not only there)? Is it true that this name was invented by the British?
Ole Gunnar Solskjaer: We look at Manchester United through the lens of history. We want to attack and dominate
Koeman on the crisis: We must help Barca in the name of our love for her. We need to think about what's best for the club
Bayer midfielder Bailey named son Leo Cristiano: This has nothing to do with football at all