Czech Republic

Politici připomínají vznik státu položením věnců na Vítkově, jako první na místo dorazil Miloš Zeman

K národnímu památníku jako první dorazil prezident Miloš Zeman, s èasovımi odstupy následovali pøedseda Senátu Miloš Vystrèil (ODS), místopøedseda Snìmovny Tomio Okamura (SPD), premiér Andrej Babiš (ANO), ministr obrany Lubomír Metnar (za ANO), pražskı primátor Zdenìk Høib (Piráti) èi pražskı arcibiskup Dominik Duka.

Èeská republika si pøipomíná vıroèí 102 let od chvíle, kdy bylo na sklonku první svìtové války vyhlášeno samostatné Èeskoslovensko. Státní svátek 28. øíjna tradiènì doprovázejí pietní a slavnostní akce, letos byla ale vìtšina z nich zrušena kvùli epidemii nového koronaviru.

Babiš ÈTK a Èeské televizi po položení vìnce øekl, že i v dobì pandemie je dùležité si dnešní nejvıznamnìjší státní svátek pøipomínat. „Je dùležité znovu apelovat na lidi, abychom se semkli a toto období pøekonali. Jsem pøesvìdèen, že to pøekonáme a vyjdeme z této doby posíleni. Že se vrátíme k úspìchùm, které jsme mìli, než pøišla pandemie,“ uvedl.

Podobnì hovoøil i Vystrèil. „V minulosti jsme pøekonali i horší situace než pandemie, pøese všechno se máme docela dobøe. Pokud si to uvìdomíme, zaèneme víc držet pospolu a víc dodržovat základní pravidla, tak si myslím, že tu souèasnou krizi pøekonáme a vyjdeme z ní tøeba silnìjší,“ uvedl.

Høib øekl, že republika od svého vzniku èelila øadì vızev. „Všechny zvládla pøekonat a jsem pøesvìdèen, že pøekonáme i tuto,“ uvedl. Za inspiraci oznaèil nasazení a obìtavost zdravotníkù. Duka øekl, že situace není pro nikoho pøíjemná. „Ale myslím, že tento den si zaslouží naši pøítomnost a vzdání úcty tìm, kdo se zasloužili za vznik samostatného Èeskoslovenska,“ konstatoval.

Jednou z hlavních pøipomínek událostí z 28. øíjna 1918 je každoroènì pieta na Vítkovì, letos ji ministerstvo obrany odvolalo. Politici pøesto k národnímu památníku pøijíždìli individuálnì, a to s èasovımi rozestupy, aby se na nádvoøí památníku nepotkali. Pieta se koná bez vojenskıch poct, chybí èestná jednotka, nosièi vìncù, vojenská hudba nebo historické prapory. Místo hlídají policisté.

Kvùli složité epidemické situaci nebyl èas pøíjezdu politikù pøedem zveøejnìn, na Vítkovì proto nejsou ani diváci. Zeman dorazil po 10:30 jako první. Po operaci srpnové zlomeniny ruky má nadále ortézu, pøi ceremoniálu využil oporu u èlena ochranky. Další politici následovali ve zhruba pìtiminutovıch intervalech.

Vyvrcholením oslav státního svátku byl tradiènì slavnostní veèer na Pražském hradì, pøi kterém prezident udílí státní vyznamenání. I když Zeman chtìl pùvodnì ceremoniál i pøes špatnou situaci kolem epidemie zachovat, rozhodl se nakonec na doporuèení zástupcù vlády svùj úmysl zmìnit. Vyznamenání vybranım osobnostem udìlí, pøevezmou ho ale až za rok. Prezident avizoval, že posmrtnì ocení napøíklad zpìváka Karla Gotta èi herce Karla Fialu, mezi vyznamenanımi bude i konèící ministr zdravotnictví Roman Prymula.

Neuskuteèní se ani projev prezidenta, kterı slavnostní akt ve Vladislavském sále na Pražském hradì doprovází. Zeman k národu promluví v pøedtoèeném proslovu, kterı budou televize vysílat od 20:05.

Football news:

Тот Tottenham midfielder Winks scored from 49 yards. This is the 3rd result in the Europa League, all - in this draw
This miss will hurt all men: Molde player missed from half a meter and drove into the bar
Mikel Arteta: I am Very happy with Pepe's game against Molde. Arsenal played well overall
Napoli players came out in t-shirts with Maradona's name and number 10 for the Europa League match
Daniele Bonera: Milan is happy with the game with Lille and only regrets the result
Neymar on Maradona: You will always remain in our memory. Football is grateful to you
If football was a movie, Diego would be its main character. Showsport readers say goodbye to Maradona