Czech Republic

Policie zasahovala v budově Vrchního soudu. Z korupce obvinila soudce a známého pražského advokáta

Policie v sobotu zasahovala v budovì vrchního soudu. Prohledávala tam i kanceláø jednoho ze soudcù a udìlala u nìj v bytì domovní prohlídku.

Kriminalisté vyšetøují pøípad možného ovlivòování kauz. Pìtici policie stíhá podle Bradáèové za pøijímání úplatku, podplácení, zneužití pravomoci úøední osoby a legalizaci vınosù z trestné èinnosti. V pøípadì odsouzení za tyto trestné èiny hrozí až dvanáctileté vìzení.

„Jedna z fyzickıch obvinìnıch osob pùsobí jako soudce Vrchního soudu v Praze,“ potvrdila Bradáèová, jejíž státní zastupitelství pøípad dozoruje. Dodala, že jejich trestná èinnost souvisí s vıkonem pravomoci úøední osoby, pìtici kriminalisté zadrželi. Podle informací Radiožurnálu zasahovala policie u soudce Zdeòka Sováka, druhım z obvinìnıch je pak podle nìj pražskı právník Jiøí Teryngel. Server SeznamZprávy.cz uvedl, že zhruba pìt desítek policistù provádí domovní prohlídku i u soudce doma v bytì v Praze na Letné. 

Pìtici policie stíhá podle Bradáèové za pøijímání úplatku, podplácení, zneužití pravomoci úøední osoby a legalizaci vınosù z trestné èinnosti. V pøípadì odsouzení za tyto trestné èiny hrozí až dvanáctileté vìzení.

„Jedna z fyzickıch obvinìnıch osob pùsobí jako soudce Vrchního soudu v Praze,“ potvrdila Bradáèová, jejíž státní zastupitelství pøípad dozoruje. Podle informací Radiožurnálu zasahovala policie u soudce Zdeòka Sováka.

Vrchní soud v Praze v prohlášení odpoledne potvrdil úkony trestního øízení v budovì, které souvisejí s vyšetøováním soudce tohoto soudu. „V návaznosti na to bylo vyšetøovatelùm zpøístupnìno nìkolik soudních kanceláøí trestního úseku soudu. Vrchní soud v Praze poskytuje orgánùm èinnım v trestním øízení plnou souèinnost, vèetnì pøístupù do soudních databází,“ uvedl soud.

Pøípad je pode státní zástupkynì v poèátcích. Žalobci zatím nerozhodli, zda budou podávat návrh na vzetí obvinìnıch do vazby.

Sovák pùsobí na pražském vrchním soudu jako pøedseda senátu. V minulosti byl dvakrát doèasnì zbaven funkce a nesmìl soudit. Ještì jako soudce Nejvyššího soudu èelil trestnímu stíhání pro podezøení z porušování autorského práva a podvodu. Policie ho vinila z opisování odbornıch textù, které spoleènì s dalšími dvìma stíhanımi publikovali pod svımi jmény. Sovák se však s poškozenımi kolegy dohodl na mimosoudním vyrovnání a trestní stíhání bylo zastaveno. Soudce se hájil tím, že nešlo o úmyslné opisování, ale nešastnou událost.

Na podzim 2003 soudce havaroval s více než dvìma promile v krvi. Vyvázl s pokutou. Se zahlazením nehody mu podle døívìjších informací médií pomáhal Vladislav Vìtrovec, kterı se podle policie podílel na zmanipulovanıch konkurzech kolem ústeckého soudce Jiøího Berky. Podle odposlechù poøízenıch v Berkovì kauze spolu byli Sovák a Vìtrovec v minulosti v èastém kontaktu.

Football news:

Bruno picked up 4 Player of the Month awards in 2020. Ronaldo, Henry and Lampard had the same number-but for a career in the Premier League
Lev - the best coach of the decade in the national teams, Deschamps-2nd, Shevchenko-17th (IFFHS)
Head of the Premier League: We ask players not to hug and change their behavior
Milan had rented the midfielder, Torino Meite until end of season with option to buy
Ramos played on painkillers with Athletic due to knee problems
Barcelona's presidential election is scheduled to take place on March 7
Sir Alex Ferguson: Fortunately, I was retired when I watched Liverpool play in the last two years