Czech Republic

Policie zabavila Berbrovi z bankovních trezorů miliony korun v hotovosti

„Kapitál této spoleènosti (na Seychelskıch ostrovech) dle rejstøíku dosahuje vıše 100 000 dolarù a je rozdìlen do akcií, jichž je obvinìnı držitelem,“ citovala Èeská televize z vazebního návrhu Vrchního státního zastupitelství v Praze.

Peníze i investièní drahé kovy objevili policisté pøi razii v Berbrovì bankovní bezpeènostní schránce. Bankovky našli také v jeho kanceláøi v budovì Plzeòského fotbalového svazu, v jehož èele Berbr stál. Další hotovost zabavili podle Èeské televize v trezoru vedeném na jeho dceru.

Roman Berbr, znovuzvolenı místopøedseda asociace, odpovídá novináøùm.

Roman Berbr, znovuzvolenı místopøedseda asociace, odpovídá novináøùm.

Do vazby fotbalového funkcionáøe, kterı je jedním z 20 obvinìnıch v kauze údajného ovlivòování vısledkù zápasù druhé a tøetí fotbalové ligy, poslal v øíjnu Obvodní soud pro Prahu 6. Proti rozhodnutí Berbr podal stížnost, které minulı tıden odvolací pražskı mìstskı soud nevyhovìl.

Pøes seychelskou firmu mìl Berbr ovládat i èást svého podnikání v Èesku. Právì jeho aktivity mimo Evropskou unii jsou podle rozhodnutí soudu jedním z dùvodù uvalení útìkové vazby, uvedla ÈT. Majetek mapovala policie dva roky. „V rámci trestního øízení jsme dále spolupracovali s Finanèním analytickım úøadem,“ øekl televizi mluvèí Národní centrály proti organizovanému zloèinu (NCOZ) Jaroslav Ibehej.

Kauzu údajného ovlivòování fotbalovıch zápasù prostøednictvím rozhodèích rozpoutal v polovinì øíjna policejní zásah na nìkolika místech v zemi vèetnì pražského sídla FAÈR. 

Dagmar Damková a Roman Berbr.

Dagmar Damková a Roman Berbr.

Kriminalisté tvrdí, že vše øídila organizovaná zloèinecká skupina. Podle médií mìlo jít hlavnì o utkání Vyšehradu, kterı v sezonì 2018/19 postoupil ze tøetí do druhé ligy. Zápasy mìly bıt ovlivòovány i za úèelem sázek.

Podle vyšetøovatelù NCOZ Berbr a skupina lidí kolem nìj také zpronevìøili 850 tisíc korun z plzeòského krajského fotbalového svazu. Šestašedesátiletı Berbr už rezignoval na post místopøedsedy FAÈR a na pozice ve vıkonném vıboru i šéfa plzeòského krajského fotbalového svazu. Funkce v èeském fotbale opustila také Berbrova partnerka Dagmar Damková. Na vlastní žádost skonèila i v komisi rozhodèích UEFA.

Football news:

It feels like we've been working together for 10 years! Chelsea stars say goodbye to Lampard
Bayern Munich have signed former Basel striker Oberlen
Tuchel will sign a contract with Chelsea for 1.5 years (David Ornstein)
Barcelona still owes Liverpool about 29 million euros for the transfer of Coutinho
Immobile on last season: Lazio felt invincible before covid. They could have fought for the scudetto
Chris Sutton: Lampard is another victim of Russian roulette at Chelsea. This is Abramovich's style
Ex-agent Benzema: Karim will return to Lyon, the club is in his heart. He watches all their matches