Czech Republic

Policie tento týden zadržela ve dvou kamionech 14 migrantů. Řidiči vozů o nich prý nevěděli

Plnoleté pøevezli policisté do záchytného zaøízení pro cizince a zahájí s nimi øízení o pøedání do státu, kde si podali žádost o azyl, sdìlila v pátek v tiskové zprávì mluvèí støedoèeskıch policistù Vlasta Suchánková.

Na policii se obrátil øidiè cestující z Moldávie, kterı zastavil na 52. kilometru dálnice D1 a slyšel z návìsu bouchání. Poté objevil sedm cizincù, nìkteøí z nich mìli zdravotní problémy. „Po poskytnutí potøebné zdravotní péèe si osoby bez dokladù pøevzala cizinecké policie. Jednalo se o sedm mužù, pøièemž dva z nich uvedli, že jsou nezletilí a cestují bez doprovodu,“ popsala Suchánková.

V prùmyslové zónì v Kladnì bylo v soupravì jedoucí z Rumunska sedm mužù bez dokladù. Nìkteøí z nich tvrdili, že jsou nezletilí. Policisté je odvezli do nemocnice, kde jim byl vìk urèen podle rentgenu zápìstních kùstek a lékaøské prohlídky. „Na základì tìchto úkonù bylo zjištìno, že cizincùm zajištìnım na D1 je všem 19 let, v druhém pøípadì záchytu cizincù v prùmyslové zónì v Kladnì prokázala potøebná vyšetøení zletilost u dvou cizincù, ostatní byli blízcí vìku mladistvıch,“ doplnila mluvèí.

Football news:

Super League does not give up: they promise to revise the format in order to return and save football further
Football belongs to the fans. Today, more than ever. Tweet of the day by Gerard Pique
AC Milan and Inter are withdrawing from the Super League
It turns out that Barcelona was not formally part of the Super League. Laporta is against her - and everything was planned in advance
Premier League clubs have abandoned the Super League under threat of suspension from national tournaments (The Guardian)
Juventus is not giving up on the Super League. Roma demands that Juve, AC Milan and Inter withdraw from the project
We made a mistake and we apologize. We heard you. Arsenal's open letter of apology for Super League