Czech Republic

Policie neví, kdo otrávil čtyři orly mořské. Případ se odkládá

„Laboratorním vyšetøením kadáverù orlù moøských byla zjištìna intoxikace karbofuranem. Policistùm se však provedeným šetøením nepodaøilo zjistit konkrétní osobu, jenž umístila otrávenou návnadu na volnì pøístupném pozemku,“ sdìlila klatovská policejní mluvèí Dana Ladmanová.

Policisté pøípad vyšetøovali jako týrání zvíøat. V pøípadì dopadení pachateli hrozí až deset let vìzení, protože èin spáchal v dobì nouzového stavu. 

Protože ale nebyly zjištìny skuteènosti, které by policisty opravòovaly k zahájení trestního stíhání, byl pøípad odložen.

Karel Makoò ze Záchranné stanice živoèichù v Plzni, který ètyøi uhynulé orly na zaèátku února našel a informoval policii, dnes øekl, že ho výsledek policejního vyšetøování nepøekvapuje. 

„To se dalo èekat. Je velice složité nìkomu prokázat, že právì on je tím travièem,“ uvedl Makoò. Vzápìtí ale dodal, že kromì policie pátrali zvíøecí záchranáøi i na vlastní pìst a nevzdávají se ani teï. 

„Bohužel informace od veøejnosti, kterou jsme vyzvali, aby nám pomohla s objasnìním pøípadu, k nièemu nevedly. Èekáme ještì na další analýzy z laboratoøe, které by nás nasmìrovaly urèitým smìrem, o kterém se domníváme, že k travièi vede,“ dodal Makoò.

Lokalitu, kde orli stále hnízdí, neustále ochranáøi monitorují a hlídají. Makoò byl na Horažïovicku naposledy v nedìli. „Rozhodnì jsme pøípad neuzavøeli a snažíme se pátrat dál,“ upozornil. 

Uhynulé ètyøi samice ležely uprostøed ohradníkem obehnané pastviny pro skot pod Velkým Borem. 

„Ètyøi majestátní králové nebes s rozpìtím køídel pøes dva metry uhynuli v nervové køeèi se zatnutými paøáty, sedící na patách s poloroztaženými køídly a sklonìnou hlavou,“ uvedl tehdy s pocitem marnosti a zlosti Karel Makoò.

Ten byl od poèátku pøesvìdèen, že zvláštì chránìné a kriticky ohrožené živoèichy nìkdo otrávil. Jejich tìla se našla u hnojištì, kam bìžnì lidé nechodí. Kromì hnoje tam ale vyvážejí nelegálnì i zbytky z jatek, proto se tam orli nauèili létat. 

„Vývrhy, kùže, peøí, bìháky od drùbeže a jiné organické zbytky však tentokrát nìkdo polil jedem,“ uvedl Makoò s tím, že v této oblasti nejde o ojedinìlý pøípad. 

V roce 2014 to byli dva orli, další dva jen nìkolik kilometrù dál v roce 2019, po jednom pak v roce 2018, 2016 èi v roce 2008. V lednu 2019 tu do želez nìkdo chytil také výra velkého.

Po zveøejnìní informace o jednom z nejdrastiètìjších úhynù moøských orlù, zaèali lidé na úèet plzeòského spolku posílat peníze na dopadení travièe. Vybralo se pøes sto tisíc korun. „Pøipravujeme podrobnou zprávu, jak jsme peníze použili. To lidem dlužíme a dìkujeme jim,“ uzavøel Makoò.

Football news:

Chelsea want to sell Alonso or Emerson
Referee Sergey Ivanov will serve the match Lokomotiv-Krylia in the final of the Betsity Cup of Russia
Lautaro Martinez: I was close to joining Barca, I discussed it with Messi
Klopp's agent says that the coach will stay at Liverpool: Definitely, there is nothing to discuss
Barcelona and PSG are Interested in Monaco defender Caio Enrique. He is estimated at 25-30 million euros
Sergio Ramos: Real Madrid are disappointed, but we are not finished. Intent on winning La Liga
Bayern may invite Paratici from Juventus (La Stampa)