Czech Republic

Policie hledá recidivistu, který s dalším mužem lákal peníze od seniorů

Podle kriminalistù oba muži bìhem dvou mìsícù na konci roku 2020 pod rùznımi záminkami obelstili devìt obèanù ve vìku od 71 do 91 let.

„Jezdili po vesnicích, kde si vytipovali dùm, u kterého zaparkovali. Mladší z mužù zùstal v autì a druhı šel zkusit ‚štìstí‘. Pod smyšlenou záminkou, že veze jejich synovi zboží, vìtšinou se jednalo o mobilní telefony, požadoval peníze,“ popsala mluvèí hradecké policie Iva Kormošová.

Aby vzbudil dùvìru, nìkdy pøedstíral telefonní hovor s penzistovım synem. Kromì vylákanıch penìz pak z domù odnášel i mobilní telefony, penìženky i platební karty.

Senioøi pøišli skoro o 240 tisíc korun. Pouze jedna žena požadovanıch 15 tisíc nevydala, protože nemìla žádného syna. Nejvyšší škodu 100 tisíc korun zpùsobil muž nejstarší poškozené, která pár dní po okradení zemøela.

Poškození lidé popisovali podezøelou dvojici velmi podobnì, což policisty dovedlo k 39letému muži, kterı si odpykal 3,5letı trest za trestnou èinnost na seniorech a v èervnu byl propuštìn. Ten mìl povinnost navštìvovat probaèní a mediaèní službu, naposledy se však dostavil v listopadu.

Po muži je vyhlášeno celostátní pátrání. Jelikož policie pøedpokládá, že mohl opustit území Èeské republiky, je na nìho vydán i evropskı zatıkací rozkaz. Hledanı Alexander Daniel má bydlištì v Jihlavì, je vysokı 173 centimetrù, má obézní postavu, hnìdé oèi a krátké šedé vlasy.

Mladší z mužù je stíhán na svobodì.

Policie pøedpokládá, že v prùbìhu vyšetøování se prokáží obvinìnım i další skutky a škoda ještì vzroste.

„Vyzıváme obèany, které navštívil hledanı muž, pøípadnì mají informaci o jeho pobytu, a zavolají na linku 158, nebo se dostaví na jakoukoliv služebnu,“ uvedla mluvèí.

Vyšetøovatel z Krajského øeditelství policie Královéhradeckého kraje v tìchto dnech obvinil oba muže z pøeèinù krádeže, podvodu a neoprávnìné opatøení platebního prostøedku. Starší je navíc obvinìn z dalšího pøeèinu, a to porušování domovní svobody.

Obìma mužùm hrozí trest vìzení od 1 roku do 5 let.

„Apelujeme zejména na starší obèany: Nevpouštìjte neznámé lidi do svého obydlí. Vždy si ovìøte pravdivost jejich sdìlení. Zavolejte svım pøíbuznım nebo sousedùm. Nemanipulujte pøed cizími lidmi s penìzi,“ doporuèila Iva Kormošová.

Football news:

Guardiola's father: I do not rule out that Pep will return to Barca as a coach or adviser
Greenwood is playing his 100th game for Manchester United in 19 years, 217 days. This is a record for the English and the 3rd result in the history of the club
Eden Hazard: I'm sorry. I didn't want to offend the Real Madrid fans. I came here to win
Edouard Mendy was out of work 7 years ago, and now he has taken Chelsea to the Champions League final. When it was tight, a year of training for free
Koeman insists on signing Depay, the Barca management is not sure about the forward
Kroos told Mount I'm sleeping fine. Good luck in your first Champions League final
Mkhitaryan due to Mourinho may refuse to extend his contract with Roma