Czech Republic

Policie hledá patnáctiletou s rizikovým těhotenstvím, utekla z nemocnice

Hledanou dívkou je Kateøina Rehovièová, rozená Miková, která má trvalé bydlištì na Prostìjovsku.

„Z hospitalizace ve fakultní nemocnici odešla ve ètvrtek ve spoleènosti svého pøítele, se kterým by se mohla pohybovat na Pøerovsku, pøedevším v Kojetínì èi Pøerovì, nebo na Prostìjovsku a to hlavnì v Nezamyslicích èi Prostìjovì,“ uvedla policejní mluvèí Irena Urbánková.

Zhruba 158 centimetrù vysoká dívka støední postavy podle ní vypadá starší, než kolik jí je, zdánlivì na osmnáct let.

„Má èerné vlnité støednì dlouhé vlasy po ramena, které si èeše si pìšinku vlevo, a výrazné hnìdo-èerné tmavé oèi s hustým oboèím, pøièemž mùže nosit dioptrické brýle. Jaké obleèení mìla v dobì odchodu na sobì není známo,“ popsala Urbánková.

Lidé, kteøí dívku nìkde vidìli, pøípadnì by mìli informace o tom, kde by se mohla nacházet, by mìli policisty ihned kontaktovat na nejbližší policejní služebnì nebo prostøednictvím bezplatné telefonní linky 158.